ALPSKY SJEZD –

TEST BRZD NA NEJVY??í úROVNI

ALPSKY SJEZD –

TEST BRZD NA NEJVY??í úROVNI

ALPSKY SJEZD –

TEST BRZD NA NEJVY??í úROVNI

VYZVA: ALPSKY SJEZD V PR?SMYKU STELVIO

Prvot?ídní brzdové desti?ky jsou vystavovány p?ísnym a komplexním test?m. Ultimativní, prvot?ídní desti?ky by měly odolat v?em test?m s ying barvami, jak s ohledem na bezpe?nost, tak pohodlí. Brzdové desti?ky spole?nosti Textar jsou prově?ovány v laborato?i, na vyspělych, technickych zku?ebních stolicích i v nejd?le?itěj?ím oblasti, na silnici.

Odborníci spole?nosti Textar jdou ale o krok dále a provádějí intenzivní testování na silnici, na alpském klesání zvaném pr?smyk Stelvio – druhy nejvy??í horsky pr?smyk v italskych Alpách s asfaltovym povrchem. Se svymi závratnymi vy?kami a prudkymi svahy jsou tyto silnice skute?nou vyzvou nejen pro mu?e, ale i pro technologii.

Síla pedálu, koeficient t?ení a opot?ebení brzd jsou testovány a srovnávány se dvěma jinymi, velmi známymi vyrobci originálních brzdovych desti?ek.

Zku?ební jezdci spole?nosti Textar v souboji s 18 kilometry dlouhé, klikaté silnice s 15% klesáním. Pr?smyk Stelvio
je známy svym velkym mno?stvím 180° zatá?ek, spoustou turist?, karavan? a cyklist?. V roce 2007 byl magazínem Top Gear vyhlá?eny ?nejlep?í silnicí na světě“, jeliko? vám silnice dovoluje sportovní styl jízdy v tak velkolepém prost?edí – optimální po?adavky pro extrémní test brzd.

Trenner_Alpen

ZKU?EBNí FáZE: TESTOVáNí BRZD VE VELKé NADMO?SKé VY?CE

Alpská klesání zatě?ují jakékoliv brzdové desti?ky a je nutné zvládnout klikaté silnice a neustálé brzdění. Zkrácená brzdná dráha m??e znamenat hranici mezi ?ivotem a smrtí.

V pr?běhu celého testu byla v této praktické vyzvě zji??ována pr?měrná citlivost pedálu.

Z d?vodu zvy?ující se teploty brzdového kotou?e během klesání – a? k extrémním 700 °C – klesá koeficient t?ení brzdovych desti?ek a rychlost opot?ebení se zvy?uje. Aby bylo mo?né udr?et sílu brzdění, tj. konzistentní zpomalování, musí ?idi? zvy?ovat tlak na pedál.

Kromě toho byl koeficient t?ení brzdovych desti?ek, ktery mohou dosáhnout po náro?ném klesání, zkoumán po ur?ité době chladnutí.

  • Mohou brzdové desti?ky Textar odolat intenzivnímu zah?átí?
  • Jaké byly zji?těny koeficienty t?ení?

D?le?ité otázky. Odpoví vám vysledky test?.

Icon_Alpenabfahrt

VYSLEDKY: SPOLE?NOST TEXTAR OVLáDLA SOUTě?

Pr?měrná síla pedálu

V konkuren?ním srovnání s dob?e známymi zna?kami originálních díl?, spole?nost Textar p?evládala. P?i pr?měrné síle pedálu 45 N během alpského klesání spole?nost Textar p?edvedla nejni??í sílu pedálu o hodnotě 40 N. Zku?ební ?idi? proto musí vyvinout ni??í sílu během klesání. D?le?itá vyhoda. Zejména v náhlych nebezpe?nych situacích.

Textar 40N
Konkurent A 45N
Konkurent B 50N

LEP?í / HOR?í

Test koeficientu t?ení

Aby se zjistil koeficient t?ení po testu, pokra?uje se v brzdění po vychladnutí brzdového systému. Tímto zp?sobem doká?eme zjistit, jaké
úrovně ú?innosti mohou dosahovat brzdové desti?ky po klesání. ?ím je koeficient t?ení po klesání vy??í, tím ni??í je síla pedálu během brzdění. Ni??í koeficienty t?ení mohou vyrazně zvy?ovat brzdnou dráhu p?i prudkém brzdění. Byly rychle identifikovány dva d?vody: nízká reakce brzdy a po?adovaná vy??í síla pedálu.

V této disciplíně spole?nost Textar opět p?evládala nad svojí konkurencí a dosáhla nejvy??ího koeficientu t?ení v hodnotě 0,46 μ. Pro srovnání byl pr?měrny koeficient t?ení 0,39 μ. V praxi to znamená: v době, kdy se vozidlo s brzdovymi desti?kami Textar ji? zastavilo, konkurence stále jede. ?ivotně d?le?ity faktor, zvlá?? v extrémních situacích.

To je d?vod, pro? spole?nost Textar neustále vyvíjí a vynalézá v oblasti brzdovych technologií. Brzdové desti?ky jsou koncipované takovym zp?sobem, aby během prudkého brzdění zvy?ovaly koeficient t?ení, co? znamená, ?e není t?eba zvy?ovat sílu pedálu. Tato vlastnost nabízí ?idi?i vy??í pocit bezpe?í.

Textar 0,46 μ
Konkurent A 0,38 μ
Konkurent B 0,33 μ

HOR?í / LEP?í

Test opot?ebení p?i zah?átí

Spole?nost Textar je v oblasti opot?ebení p?i zah?átí opět vp?edu. Vysledky testu byly sestaveny ze dvou klesání. I p?es velmi vysokou teplotu p?i brzdění ukázala spole?nost Textar nejni??í opot?ebení brzdovych desti?ek, a to v hodnotě 0,74 mm. Pro srovnání byla pr?měrná hodnota 1,53 mm.

Textar 0,74 mm
Konkurent A 2,18 mm
Konkurent B 1,68 mm

LEP?í / HOR?í

Icon_Alpenabfahrt

ZáVěR: SPOLE?NOST TEXTAR SE PY?Ní P?SOBIVYMI VYSLEDKY

A? u? se jedná o sílu pedálu, opot?ebení nebo koeficient t?ení, spole?nost Textar se p?i srovnání s ostatními dob?e známymi vyrobci brzdovych desti?ek, stala vítězem během alpského klesání v pr?smyku Stelvio. Vysledky testu potvrzují vysoce kvalitní standardy zna?ky Textar v oblasti maximální bezpe?nosti a optimálního pohodlí p?i brzdění.

Trenner_Alpen

JDEME A? NA DORAZ, TAK?E VY NEMUSíTE!