Více ne? jen katalog

Vá? osobní online katalog a marketingové slu?by

Katalogovy systém vyvinuty exkluzivně pro TMD Friction pou?ívá nejaktuálněj?í katalogová data a nabízí u?ivatelsky p?ívětivé mo?nosti vyhledávání. Tato online platforma není pouhym vytahem z katalogu TecDoc, ale je speciálně navr?ena tak, aby umo?ňovala snadnou identifikaci brzdovych sou?ástí.

Brakebook vám navíc umo?ní vytvá?et si katalogy individuálně dle va?ich po?adavk? a ve vámi po?adovanych formátech a vytisknout je. Díky aktuálním dat?m a stejnym p?edlohám formát?, jaké TMD Friction pou?ívá pro papírovy katalog Textar, m??ete sestavovat své katalogy pro kompletní nabídku vyrobk?, ?ást vyrobk?, polo?ky ur?itych vyrobc? nebo dokonce pro speciální modely.

VíCE NE?

0

VYROBK?

VYHLEDáVáNí PODLE VOZIDLA

Pouhá 3?kliknutí posta?í k tomu, abyste na?li ty správné díly pro va?e vozidlo.

POKRO?ILé VYHLEDáVáNí

Najděte ten správny díl pomocí r?znych kritérií specifickych pro dané skupiny vyrobk?, jako je ?í?ka, vy?ka, tlou??ka, po?et indikátor? opot?ebení apod.

NOVé VYROBKY

Nové vyrobky se zobrazují automaticky po ka?dé aktualizaci dat.

AKTUALIZACE

Brakebook aktualizujeme ka?dy tyden. Proto se vám vyplatí pravidelné náv?těvy.

TISK DLE PARAMETR?

Vytvá?ejte své vlastní katalogy ve formátu PDF. Pro kompletní nabídku vyrobk?, ?ást vyrobk?, polo?ky ur?itych vyrobc? nebo dokonce pro speciální modely.

APLIKACE PRO ANDROID A IOS

Zdarma ke sta?ení. Nyní s p?epracovanym u?ivatelskym prost?edím a vylep?enou navigací.

SKENER ?áROVYCH KóD?

Pomocí této aplikace a ?árového kódu m??ete pohodlně identifikovat vyrobky Textar a vyvolat podrobné informace o nich.

SKENER BRZDOVéHO OBLO?ENí

Nyní m??ete pomocí této aplikace po?ídit fotografii brzdového oblo?ení. Brakebook analyzuje nahranou fotografii a během několika sekund obdr?íte vysledek na vá? smartphone.

APLIKACE TEXTAR BRAKEBOOK

Brakebook je k dispozici také jako aplikace pro Android a iPhone! Získejte p?ímy p?ístup k nejaktuálněj?ím katalogovym údaj?m Textar a vyhledávejte cíleně podle ?ísel polo?ek Textar, OE a srovnávacích ?ísel – v reálném ?ase! Aplikace Textar nabízí ka?dy tyden aktualizované údaje o vyrobcích, ani? byste si museli stáhnout aktualizaci aplikace, a je speciálně navr?ena tak, aby umo?ňovala snadnou identifikaci brzdovych sou?ástí. Nové vyrobky Textar se zobrazují v samostatné ?ásti aplikace. Perfektní nástroj pro obchod i servis.

SKENER ?áROVYCH KóD?

Pomocí této aplikace a ?árového kódu m??ete pohodlně identifikovat vyrobky Textar a vyvolat podrobné informace o nich.

TISK DLE PARAMETR?

Katalogová aplikace vyvinutá exkluzivně pro TMD Friction pou?ívá nejaktuálněj?í katalogová data a nabízí u?ivatelsky p?ívětivé mo?nosti vyhledávání. Tato aplikace je speciálně navr?ena tak, aby umo?ňovala snadnou identifikaci brzdovych sou?ástí. Katalogová data se ka?dy tyden automaticky aktualizují, ani? by bylo nutné aktualizovat aplikaci.