POZOR NA PADěLKY!

Padělané brzdové díly jsou velmi smutnou skute?ností. Někte?í prodejci mohou byt v poku?ení u?et?it p?i nákupu levnych vyrobk? on-line, ale m??e se jednat o potenciálně nebezpe?né padělky.
P?i vyměně va?ich brzdovych desti?ek kupujte kvalitní, zna?kové vyrobky. Pom??e to zaru?it vysokou kvalitu ú?innosti, kdy? ji opravdu pot?ebujete – v nouzové situaci. ?Vyhodné“ nabídky na internetu jsou ?asto padělky, které poskytují velmi slabou vykonnost. Neriskujte svoji vlastní bezpe?nost – d?sledky mohou byt fatální.

V?DY KUPUJTE ORIGINáLNí DíLY.

JEN TY VáM ZARU?í BEZPE?NOST, KTEROU O?EKáVáTE.

VE V?ECH SITUACíCH.

To je d?vod, pro? spole?nosti TMD Friction ka?doro?ně investuje více ne? 30 milión? eur do vyzkum a vyvoje. Abychom vám nabídli úroveň bezpe?í, která je vy??í ne? zákonné po?adavky.

Ve spole?nosti TMD Friction také tvrdě postupujeme proti produktovému pirátství:

 1. Kdykoli je to mo?né, pou?ívá spole?nost TMD Friction obaly s bezpe?nostními prvky proti padělání s holografickou pe?etí.
 2. V rámci EU podporuje spole?nost TMD Friction celní orgány p?i identifikaci padělk?. Padělané vyrobky jsou zabavovány.
 3. Na?e produkty jsou zpravidla dodávány stejnymi dodacími kanály a zásobovacími ?etězci. Odchylky jsou okam?itě ?et?eny.
 4. Spole?nost TMD Friction spolupracuje vyhradně s sítěmi vyhradních distributor?, co? zaji??uje zabezpe?eny zásobovací ?etězec.

Padělatelé produkt? se bohu?el u?í rychle. Padělky nelze ?asto rozpoznat od originál?. Proto pro servisy a spot?ebitele máme několik tip?.

NA?E TIPY PRO SERVISY:

 • Nakupujte pouze od d?věryhodnych partner?.
 • V?dy nakupujte zna?kové kvalitní produkty – v zájmu va?ich zákazník? i va?eho servisu.
 • Vysvětlete rizika spojená s vlastními nákupy produkt? brzdového oblo?ení svym zákazník?m. Abyste se chránili, odmítněte jejich instalaci.
 • Pokud máte pochybnosti, jestli je vyrobek p?vodní, zavolejte na?í servisní pohotovostní slu?bu. V?dy vám rádi pom??eme.

NA?E TIPY PRO ZáKAZNíKY:

 • Brzdové desti?ky a oblo?ení nakupujte pouze od d?věryhodného servisu.
 • Nechte si od servisu poradit. Jsou to odborníci, kte?í vám doporu?í nejlep?í vyrobek pro va?i vlastní bezpe?nost.
 • V?dy nakupujte zna?kové a kvalitní vyrobky. Je to jediná cesta, jak zajistit, ?e m??ete svym brzdám plně d?vě?ovat v extrémních situacích.
 • Nenechte se oklamat padělateli na internetu.
 • Pokud máte otázky, nebo pochybnosti, v?ichni renomovaní vyrobci vám rádi pomohou.

JEZDěTE BEZPE?Ně!

Domníváte se, ?e brzdové sou?ástky, které jste si koupili, jsou padělky? Pom??eme vám zkontrolovat pravost va?ich sou?ástek. Zavolejte na servisní pohotovostní slu?bu.

*) Upozornění: Vzhledem k tomu, ?e brzdové desti?ky jsou sou?ástí brzdové soustavy, je proto nutné provádět v?echny bezpe?nostní práce s maximální opatrností. Brzdové desti?ky smí měnit pouze osoby, které mají odpovídající odborné znalosti. Neprovedené práce mohou vést k celkovému selhání brzdového systému.