INOVACE. VYKON. BEZPE?NOST.

V?ERA. DNES. ZíTRA.

VYKON A BEZPE?NOST ZARU?ENY!

Pokud hledáte perfektní ?e?ení v oblasti brzdového oblo?ení, jste na správné adrese. V sortimentu Textar najdete brzdová oblo?ení pro 99?% v?ech evropskych u?itkovych vozidel, a? se jedná o nákladní automobil, návěs, linkovy nebo zájezdovy autobus. Textar nabízí bezpe?nost, kterou m??e zaru?it pouze originál. Nejen proto se tato zna?ka py?ní prvenstvím v segmentu brzdovych oblo?ení pro u?itková vozidla a také vedoucí pozicí dodavatele oblo?ení pro kotou?ové a bubnové brzdy jak v sektoru originálních díl?, tak i na trhu s náhradními díly. Faktem, ktery m?uví za v?e je, ?e 70?% v?ech u?itkovych vozidel v Evropě je vybavenych oblo?ením zna?ky Textar.

Maximální inova?ní schopnost: Jako první zna?ka tak na trhu s náhradními díly nabízíme odleh?ená oblo?ení kotou?ovych brzd, která nejen ?e jsou bezpe?ná a poskytují maximální komfort, ale vynikají také vět?í ú?inností a jsou ?etrněj?í k ?ivotnímu prost?edí.

NAPL?OVáNí NěJVěT?íCH O?EKáVáNí

Máte velká o?ekávání? O?ekávejte je?tě víc! A sice vyrobní program, ktery díky patentovanym spojovacím metodám a vyrobním proces?m schválenym pro originální díly nemá na mezinárodním trhu s náhradními díly konkurenci. Na?e brzdová oblo?ení pro u?itková vozidla nabízejí perfektní kombinaci skvělého brzdného vykonu, dlouhé ?ivotnosti a nízkého opot?ebovávání kotou?? i bubn?. Tuto prvot?ídní kvalitu naleznete ve více ne? 600?typech oblo?ení kotou?ovych a bubnovych brzd pro u?itková vozidla.

Spole?ně s vyrobci automobil?, náprav a brzd vyvíjíme optimální ?e?ení pro ka?dy p?ípad pou?ití. Je to na?e know-how, které se skryvá za technologií brzdění pou?ívanou u u?itkovych vozidel, návěs?, linkovych i zájezdovych autobus?. Tak vznikl nap?íklad ná? materiál T090 pro bubnové brzdy, vyvinuty ve spolupráci s BPW speciálně pro jejich nápravy, ktery má vedoucí postavení na trhu. Podobnym zp?sobem byl vyvinut materiál T0100 speciálně pro SAF. V obou p?ípadech je Textar vyhradním dodavatelem originálních díl? pro p?íslu?né návěsové aplikace.

Proto není divu, ?e na vyrobku ur?enému pro trh s náhradními díly najdete jak logo vyrobce nápravy, tak i logo Textar. U linkovych autobus? je u originálních díl? i nadále první volbou ná? materiál T7400 pro kotou?ové brzdy, a to nejen kv?li jeho dosud bezkonkuren?nímu pr?běhu opot?ebení. Program Textar samoz?ejmě zahrnuje také vysoce kvalitní brzdové kotou?e, stejně jako indikátory opot?ebení a p?íslu?enství.

A díky roz?í?ení o nová odleh?ená brzdová oblo?ení pro u?itková vozidla, která do budoucna razí cestu ú?innym a ekologickym brzdovym ?e?ením, nabízí Textar kompletní sortiment splňující ty nejnáro?něj?í po?adavky.

?PI?KOVá BRZDOVá OBLO?ENí. PRO ?PI?KOVé ZNA?KY.

BAOHUA/KIC
BPW
CNHTC
CSEPEL
DAF
DENNIS
DONGFENG
EVOBUS
FORD OTOSAN
FOTON

FUWA
GFA
HALDEX
HUALING TRUCK
IRISBUS
IVECO
KAMAZ
K?SSBOHRER
KNORR-BREMSE
KNOTT

MAN
MCI
MENARINI
MERCEDES-BENZ
MERITOR
NEOPLAN
OPTARE
PREVOST
RENAULT TRUCKS
ROR

SAF-HOLLAND
SCANIA
SOLARIS
VALX
VAN HOOL
VOLKSWAGEN
VOLVO TRUCKS & BUSES
WABCO (PERROT)
WARSTEIN
YUTONG

JDEME A? NA HRANICE MO?NOSTí.
ABYSTE NEMUSELI VY.

Brzdová oblo?ení jsou právě u u?itkovych vozidel vystavena extrémním podmínkám a zátě?ím. Zde je rozhodující spolehlivé spojení t?ecího materiálu a nosné desti?ky. TMD Friction proto p?i vyrobě brzdovych oblo?ení kotou?ovych brzd pro u?itková vozidla sází na inovativní a vykonné mechanické zp?soby napojení, v závislosti na p?ípadu pou?ití a tepelném zatí?ení:

  • ocelová deska s?mosaznymi hroty
  • litinová deska s?mosaznymi hroty
  • litinová deska s odlitymi hroty (integrovaná litinová deska)
  • ocelová deska s plechovou m?í?ovinou, rovně? zvanou ?weld mesh”
  • Odleh?ená deska s hroty

Vyhoda pro vás: I p?i těch nejextrémněj?ích tepelnych zatí?eních zaru?ují na?e postupy trvalé napojení t?ecího materiálu oblo?ení na nosnou desti?ku. Tím je zaji?těna maximální mo?ná míra bezpe?nosti a komfortu.

LITá NOSNá DESTI?KA OBLO?ENí
NOSNá DESTI?KA OBLO?ENí S HROTY
NOSNá DESTI?KA OBLO?ENí S PLECHOVOU M?í?OVINOU ?WELDMESH“

MéNě JE NěKDY O MOC VíCE.

MéNě JE NěKDY O MOC VíCE.


Sní?ení náklad? díky úspo?e hmotnosti a vět?í ?etrnost k ?ivotnímu prost?edí p?i cestování díky ni??ím emisím CO2 – to nabízejí oblo?ení kotou?ovych brzd Textar, u kterych je pou?ívána nová odleh?ená nosná desti?ka z programu TMD Friction Light Technology. TMD Friction je zde pr?kopníkem a nabízí tyto inovativní vyrobky jako první vyrobce na trhu s náhradními díly. Vyhoda pro provozovatele vozovych park?: Odleh?ená brzdová oblo?ení je mo?né zcela jednodu?e zaměnit za standardní oblo?ení, proto?e nevykazují ?ádnou změnu v geometrii.

Namontujte a sni?te náklady:


KOMPROMISY? S NáMI NE!

Brzdová oblo?ení v u?itkovych vozidlech jsou denně vystavována vysokym zátě?ím, nebo? k zabrzdění takového vozidla je pot?eba mnohem víc energie, ne? k jeho zrychlení.

P?íklad: Nákladní automobil o hmotnosti 40?t m??e během 45?sekund zrychlit na 80?km/h s vykonem motoru 340?kW, zatímco k nouzovému zabrzdění z 80 na 0?km/h během 3?sekund je pot?ebny brzdny vykon 3?300?kW.

To je neuvě?itelně vysoká zátě? na poměrně malé brzdové oblo?ení. Kompromisy v kvalitě se v tomto p?ípadě ale mohou rychle prodra?it.

Textar znamená bezpe?nost. ?ádná ?kdyby“ ani ?ale“. Proto si na vyvoj brzdového oblo?ení vyhrazujeme a? 3?roky a p?ed uvedením na trh je podrobujeme těm nejp?ísněj?ím test?m:

  • A? 300?000 testovacích kilometr? a a? 2?000 hodin testování ve zku?ebně
  • Po?íta?ově ?ízené vyhodnocování brzdnych vlastností a pr?běhu opot?ebení
  • Nejp?ísněj?í schvalovací testy p?i reálnych podmínkách
  • Intenzivní testy brzdného komfortu