Prohlá?ení o ochraně osobních údaj?

§ 1 Informace o shroma??ování osobních údaj?

(1) Ní?e informujeme o shroma??ování osobních údaj? p?i pou?ívání na?í webové stránky. Osobní údaje jsou v?echna data, která jsou pro Vás osobně dostupná, nap?. jméno, adresa, e-mailové adresy, chování u?ivatel?.

(2) Zodpovědnou spole?ností je podle ?l. 4 odst. 7 Základní vyhlá?ky EU o ochraně osobních údaj? (DS-GVO) spole?nost TMD Friction Services GmbH, Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusen, info@tmdfriction.com (viz na?e impresum). S na?ím pracovníkem pově?enym ochranou dat se m??ete spojit na adrese Datenschutz@tmdfriction.com nebo na na?í po?tovní adrese s?dodatkem ?der Datenschutzbeauftragte“ (pracovník pově?eny ochranou údaj?).

(3) Pokud nás budete kontaktovat e-mailem nebo prost?ednictvím kontaktního formulá?e, budou údaje, které jste nám poskytli (va?e e-mailová adresa, pop?ípadě va?e jméno) u nás ulo?eny, abychom Vám mohli na Va?e dotazy odpovědět. Poté, kdy ji? nejsou údaje vzniklé v této souvislosti zapot?ebí, budou smazány, p?íp. pokud budou existovat zákonné po?adavky na uchovávání, bude jejich zpracování omezeno.

(4) Pokud bychom se vrátili zpět k pově?enym poskytovatel?m slu?eb pro jednotlivé funkce na?í nabídky, anebo bychom chtěli vyu?ít Va?e údaje k reklamním ú?el?m, budeme Vás ní?e podrobně informovat o p?íslu?nych postupech. Zároveň také uvádíme stanovená kritéria pro dobu doby ulo?ení.

§ 2 Va?e práva

(1) Ohledně osobních údaj?, která se vás tykají, máte v??i nám následující práva:

 • Právo na informace,
 • Právo na opravu nebo vymazání,
 • Právo na omezení zpracování,
 • Právo na vznesení námitky proti zpracování,
 • Právo na p?enositelnost dat.

(2) Máte také právo podat stí?nost u dozor?ího orgánu na ochranu údaj? na Va?ich námi zpracovávanych osobních údajích.

§ 3 Získávání osobních údaj? p?i náv?těvě na?eho webu

(1) V p?ípadě pouhého informativního vyu?ití webové stránky, tedy pokud se nezaregistrujete nebo nám jinak neposkytnete informace, shromá?díme pouze osobní údaje, které vá? prohlí?e? p?enese na ná? server. Chcete-li si prohlédnout na?i webovou stránku, shromá?díme následující údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné pro zobrazení na?í webové stránky a pro zaji?tění stability a bezpe?nosti (Právním podkladem je ?l. 6 odst. 1 str. 1 písm. f DS-GVO):

 • IP adresa
 • Datum a ?as ?ádosti
 • Rozdíl ?asového pásma ke greenwichskému ?asu (GMT)
 • Obsah po?adavku (konkrétní stránka)
 • Stav p?ístupu/stavovy kód HTTP
 • právě p?ená?ené mno?ství dat
 • Webová stránka, ze které po?adavek p?ichází
 • Prohlí?e?
 • Opera?ní systém a jeho rozhraní
 • Jazyk a verze prohlí?e?ového softwaru.

(2) Kromě vy?e uvedenych údaj? se p?i Va?em pou?ívání na?í webové stránky ukládají ve Va?em po?íta?i cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na Va?em pevném disku p?es Vámi pou?ívany prohlí?e?, a kterymi se k?místu, které nastaví soubor cookie (zde p?es nás) dostávají ur?ité informace. Soubory cookie nemohou provádět ?ádné programy ani p?ená?et viry do Va?eho po?íta?e. Slou?í k tomu, aby byla internetová nabídka u?ivatelsky vst?ícněj?í a efektivněj?í.

(3) Pou?ití soubor? cookies:

a) Tato webová stránka pou?ívá následující typy soubor? cookies, jejich? rozsah a zp?sob ?innosti jsou vysvětleny ní?e:

 • P?echodné cookies (viz b)
 • Trvalé cookies (viz c).

b) P?echodné cookies se automaticky sma?ou, kdy? zav?ete prohlí?e?. Pat?í sem zejména cookies relace. Uchovávají takzvané ID relace, se kterymi se dají p?i?adit r?zné po?adavky Va?eho prohlí?e?e ke spole?né relaci. To umo?ní rozpoznat Vá? po?íta? p?i návratu na na?e webové stránky. Cookies relace se odstraní p?i odhlá?ení nebo zav?ení prohlí?e?e.

c) Trvalé soubory cookies se po uplynutí ur?ité doby automaticky vyma?ou, co? se m??e li?it v závislosti na souboru cookie. Cookies m??ete kdykoli smazat v nastaveních zabezpe?ení va?eho prohlí?e?e.

d) Nastavení va?eho prohlí?e?e m??ete nakonfigurovat podle svych p?ání, m??ete nap?íklad odmítnout p?ijetí cookies od t?etích stran nebo v?ech soubor? cookies. Upozorňujeme Vás na to, ?e eventuálně nebudete moci pou?ívat v?echny funkce tohoto webu.

Cookies

Complianz

We use Complianz for cookie consent management.

Name Retention Function
Functional
cmplz_choice 365 days Store if a message has been dismissed
cmplz_id 365 days Store anonymized statistics
cmplz_all 365 days Store cookie consent preferences
complianz_consent_status 365 days Store cookie consent preferences
complianz_policy_id 365 days Register accepted cookie policy ID
cmplz_user_data 365 days Determines which cookiebanner to show
Sharing

For more information, please read the Complianz Privacy Policy.

WPML

We use WPML for locale management.

Name Retention Function
Functional
wp-wpml_current_language 1 day Store language settings
Sharing

This data is not shared with third parties.

Visual Composer

We use Visual Composer for website design.

Name Retention Function
Purpose pending investigation
vcc_cb_count
Sharing

This data is not shared with third parties.

Vimeo

We use Vimeo for video display.

Name Retention Function
Statistics
__utmt_player 10 minutes Track audience reach
vuid 2 years Store the user's usage history
Sharing

For more information, please read the Vimeo Privacy Policy.

WooCommerce

We use WooCommerce for webshop management.

Name Retention Function
Statistics
History.store Stores last visit
Sharing

This data is not shared with third parties.

Slider Revolution

Name Retention Function
Purpose pending investigation
rs6_overview_pagination
Sharing

This data is not shared with third parties.

Matomo

We use Matomo for website statistics.

Name Retention Function
Functional
MATOMO_SESSID session Prevent fraud
Sharing

This data is not shared with third parties.

Miscellaneous

Name Retention Function
Purpose pending investigation
country_selector_url
*-lzpageviews
_ga
Sharing

This data is not shared with third parties.

Název cookies P?vod Typ
ctcc_content_settings Cookie Consent WordPress plugin pot?ebná
wp-postpass_
892189b21872fdcd50433adcb9909747
WordPress volitelně
wsal_wp_session WordPress volitelně
devicePixelRatio volitelně
_icl_current_language WPML WordPress plugin volitelně
_icl_visitor_lang_js WPML WordPress plugin volitelně
PHPSESSID PHP pot?ebná
_pk_id.* Matomo (Piwik) volitelně
_pk_ses.* Matomo (Piwik) volitelně
wpml_referer_url WPML WordPress plugin volitelně
wpml_browser_redirect_test WPML WordPress plugin volitelně
wordfence_verifiedHuman Wordfence WordPress plugin volitelně
wfvt_* WordPress volitelně
_ga, _gat, _gid Google Analytics volitelně
Pou?ívání prvk? Vimeo

Na na?í stránce vyu?íváme prvky poskytovatele slu?by Vimeo. Vimeo je slu?ba spole?nosti Vimeo LCC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. P?i ka?dém jednotlivém vyvolání na?í webové stránky, která je vybavena takovymto prvkem, zp?sobí tento prvek to, ?e vámi pou?ívany prohlí?e? stáhne p?íslu?né vyobrazení prvku z Vimeo. Kdy? si otev?ete na?i stránku a sou?asně jste p?ihlá?en/a ve Vimeo, pozná Vimeo díky informacím, které tento prvek sesbíral, jakou konkrétní stránku nav?těvujete a p?i?adí tyto informace k va?emu osobnímu ú?tu na Vimeo. Jestli?e kliknete nap?. na tla?ítko ?Play“ nebo zadáte p?íslu?né komentá?e, tak se tyto údaje ode?lou na vá? osobní u?ivatelsky ú?et na Vimeo a ulo?í se tam. Kromě toho se na Vimeo p?epo?le informace, ?e jste nav?tívil/a na?i stránku. To se děje nezávisle na tom, zda jste nap?. klikl/a na prvek nebo zadal/a komentá? ?i nikoliv.

Chcete-li zabránit tomu, aby Vimeo odesílal údaje o vás a va?em chování a ukládal je na na?í webové stránce, musíte se na Vimeo odhlásit (vylogovat se), a to sice je?tě p?edtím, ne? na?i stránku nav?tívíte. Bli??í informace najdete v upozorněních slu?by Vimeo o ochraně údaj?, p?edev?ím na téma získávání a pou?ívání údaj? spole?ností Vimeo:?https://vimeo.com/privacy

Integrace videí z Vimeo nám umo?ňuje nabízet Vám námi vybraná videa z platformy Vimeo. Pova?ujeme to za ná? oprávněny zájem o integraci jednotlivych videí z Vimeo. Právním základem pro zpracování Va?ich osobních údaj? je pro tento ú?el ?l. 6 odst. 1 písm. f Obecného na?ízení o ochraně osobních údaj?.

Upozorňujeme na to, ?e spole?nost Vimeo m??e pou?ívat nástroj Google Analytics, a odkazujeme zde na mo?nosti zablokovat odesílání statistik p?es nástroj Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs) nebo na nastavení spole?nosti Google pro vyu?ívání osobních údaj? pro marketingové ú?ely (https://adssettings.google.com/).

Google Analytics

(1) Tato webová stránka pou?ívá slu?bu Google Analytics, slu?bu webové analyzy poskytovanou spole?ností Google Inc. (?Google“). Slu?ba Google Analytics pou?ívá tzv. ?cookies“, textové soubory, které jsou ulo?eny ve Va?em po?íta?i a které umo?ňují analyzu pou?ívání této webové stránky.
Informace generované souborem cookie o Va?em pou?ívání této webové stránky se obvykle p?ená?ejí na server Google v USA a tam se ukládají. V d?sledku provedené aktivace anonymizace IP na této webové stránce v?ak bude Va?e IP adresa spole?ností Google p?edem zkrácena v rámci ?lenskych stát? Evropské unie nebo jinych smluvních stát? Dohody o Evropském hospodá?ském prostoru. Spole?nost Google bude tyto informace jménem provozovatele této webové stránky pou?ívat k vyhodnocení Va?eho pou?ívání webové stránky, k sestavování zpráv o aktivitách na webové stránce a k poskytování dal?ích slu?eb souvisejících s pou?íváním webové stránky a vyu?íváním internetu provozovateli webové stránky.

(2) Adresa IP poskytovaná slu?bou Google Analytics v rámci slu?by Google Analytics nebude slou?ena s jinymi údaji poskytovanymi spole?ností Google.

(3) Ukládání cookies m??ete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru Va?eho prohlí?e?e; upozorňujeme v?ak, ?e v tomto p?ípadě nemusíte byt schopni plně vyu?ívat v?echny funkce této webové stránky. Kromě toho m??ete také zabránit tomu, aby spole?nost Google shroma??ovala data generovaná souborem cookie a související s Va?ím pou?íváním webové stránky (v?etně Va?í IP adresy) a zpracování těchto údaj? spole?ností Google tak, ?e si stáhnete a nainstalujete zásuvny modul prohlí?e?e dostupny pod následujícím odkazem:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs

(4) Tato webová stránka pou?ívá slu?bu Google Analytics s p?íponou “_anonymizeIp ()”. Tak se IP adresy zpracovávají zkrácené, ?ím? m??e byt vylou?eno p?i?azení k osobě. Pokud jsou k údaj?m o Vás nashromá?děnych p?iděleny osobní údaje, budou tyto tedy okam?itě vylou?eny a osobní údaje tak budou okam?itě vymazány.

(5) Pomocí slu?by Google Analytics analyzujeme a pravidelně zlep?ujeme pou?ívání na?í webové stránky. Díky statistice m??eme vylep?it na?i nabídku a u?init ji pro Vás jako u?ivatele zajímavěj?í.

(6) Informace o t?etí straně: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmínky pou?ívání: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html, p?ehled k ochraně osobních údaj?: http://www.google.com/intl/cs/analytics/learn/privacy.html a zásady ochrany osobních údaj?: http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy.

Google reCAPTCHA

Na na?ich webovych stránkách pou?íváme ?Google reCAPTCHA“ (dále jen ?reCAPTCHA“). Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (?Google“).

Pomocí reCAPTCHA se má kontrolovat, zda zadávání údaj? na na?ich webovych stránkách (nap?. v kontaktním formulá?i) provádí ?lověk nebo automatizovany program. K tomu reCAPTCHA analyzuje chování náv?těvníka webové stránky na základě r?znych znak?. Tato analyza za?íná automaticky, jakmile náv?těvník webové stránky vstoupí na webovou stránku.

Pro analyzu reCAPTCHA vyhodnocuje r?zné informace (nap?íklad IP adresu, délku setrvání náv?těvníka na webové stránce nebo pohyby my?i vykonané u?ivatelem). údaje shromá?děné během analyzy jsou p?edávány spole?nosti Google.

Analyzy reCAPTCHA probíhají zcela v pozadí. Náv?těvníci webové stránky nejsou upozorňováni na to, ?e se provádí analyza.

Zpracování údaj? se vykonává na základě ?l. 6 odst. 1 písm. f Obecného na?ízení o ochraně osobních údaj?. Provozovatel webové stránky má oprávněny zájem chránit své webové nabídky p?ed neoprávněnym automatizovanym vyzvěda?stvím a spamem.

Dal?í informace o Google reCAPTCHA a Prohlá?ení o ochraně osobních údaj? spole?nosti Google naleznete na následujících odkazech: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/ a https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Matomo

Tato webová stránka pou?ívá Matomo (d?íve Piwik), open-source software pro statistické vyhodnocení p?ístup? náv?těvník?. Matomo pou?ívá tzv. “cookies”, textové soubory, které jsou ulo?eny ve va?em po?íta?i a umo?ňují Vám analyzu Vámi u?ívané webové stránky. Informace, generované souborem cookie, o Va?em pou?ívání této internetové nabídky se ukládají na na?em serveru. Adresa IP se ihned po zpracování a p?ed svym ulo?ením stává anonymní. Instalaci soubor? cookie m??ete zabránit nastavením p?íslu?ného softwaru svého prohlí?e?e; upozorňujeme Vás v?ak na to, ?e v tom p?ípadě nebudete pravděpodobně moci pou?ívat ve?keré funkce této webové stránky.

Zde se m??ete rozhodnout, zda se smí ve Va?em prohlí?e?i ulo?it jednozna?ny soubor cookie pro analyzu webu, ktery umo?ní provozovateli webové stránky shroma??ovat a analyzovat r?zné statistické údaje. ?Jestli?e se chcete rozhodnout opa?ně, klikněte na následující odkaz a ulo?te tak ve svém prohlí?e?i cookie deaktivace Matomo.

Právním základem pro shroma??ování va?ich osobních údaj? vy?e popsanymi soubory cookie je ?l. 6 odst. 1 písm. F) obecného na?ízení EU o ochraně osobních údaj?.