Více znalostí díky ?kolení a dal?ímu vzdělávání

Více znalostí díky ?kolení a dal?ímu vzdělávání

?kolení Textar

I v?automobilové bran?i si razí cestu rychly technologicky vyvoj. Také v?oblasti brzd kladou komplexněj?í systémy a zvy?ené bezpe?nostní faktory neustále vět?í po?adavky na mechaniky. Z?tohoto d?vodu se musí dovednosti a znalosti po prvotním profesním vzdělání pravidelně obnovovat. Spole?nost TMD Friction nabízí podrobné technické poradenství a ?kolicí programy okolo témat brzd a bezpe?nosti. Tyto kompetence navíc va?i zákazníci jistě ocení. Spole?nost TMD Friction nabízí r?zné ?kolicí moduly, které je mo?né individuálně sestavit a kombinovat.

?kolicí moduly

Praxe

Vedle modul? M1-M6, které zprost?edkovávají teoretické znalosti, nabízíme také ?kolení orientovaná na praxi.
Zde se získané znalosti prohlubují pomocí praktickych cvi?ení.