KA?DY METR SE PO?íTá

ZKOU?KA BRZDOVYCH DESTI?EK

KA?DY METR SE PO?íTá

ZKOU?KA BRZDOVYCH DESTI?EK

KA?DY METR SE PO?íTá

ZKOU?KA BRZDOVYCH DESTI?EK

Srovnávací test: Zkou?ka AMS

Zkou?ka brzdění AMS je mezinárodně uznávanou zkou?kou, která ur?uje brzdnou dráhu. Vytvo?il ji ?asopis Auto Motor und Sport (p?ední německy ?asopis o automobilech). Odkazují na ni dokonce i německy automobilovy klub ADAC a německé zku?ební ú?ady TüV.

ZKOU?KA: FUNGUJí DESTI?KY V ZAH?áTéM I CHLADNéM STAVU?

V?z je osazen dvěma osobami a nalo?en pytli s granulovanou ocelí, aby dosáhl povolené celkové hmotnosti vozidla. Poté se v?z zastaví brzděním z rychlosti 100?km/h, desetkrát po sobě. Jedná se o intenzivní cyklus zrychlování a brzdění, ve kterém se brzdové kotou?e mohou zah?át a? na teplotu 700?°C. V těchto podmínkách je také mo?né simulovat obávany pocit ztráty brzdného ú?inku p?i jízdě s plně nalo?enym vozidlem dol? z kopce a na hladkém povrchu. Ztráta brzdného ú?inku je pojem, kterym se popisuje omezeny ú?inek brzdění, ke kterému dochází, kdy? je vozidlo plně nalo?ené.

Vysledné vysoké teploty v této zkou?ce uvolňují pojiva z brzdové desti?ky, která mezi desti?kou a kotou?em vytvá?ejí vrstvu maziva, ?ím? se sni?uje koeficient t?ení a brzdny ú?inek. P?i zkou?ce AMS se hodnotí pouze první a desáté pou?ití brzd, ze kterych se získají informace o vlastnostech brzdovych desti?ek, kdy? jsou chladné a kdy? jsou zah?áté. Otázkou je následující: Fungují brzdové desti?ky spolehlivě p?i vysokych teplotách stejně, jako kdy? jsou chladné?

Icon_AMS

VYSLEDKY: ROZDíLY, KTERé ROZHODUJí O ?IVOTě A SMRTI

Vysledky vozu Audi A5

Brzdy Textar pracovaly shodně s OEM materiálem pro brzdění v chladném a horkém stavu a vykazovaly nejstabilněj?í vykon ve srovnání s konkurenty. Rozdíl mezi prvním a desátym brzděním byl pouze 0,2?m. Jedná se o p?esně stejnou vzdálenost dosa?enou brzdovymi desti?kami osazenymi jako sou?ást originálního vybavení od vyrobce. Největ?í odchylkou konkurence byla vzdálenost 2,8?m, která p?edstavuje p?ibli?ně t?i ?tvrtiny délky vozidla: míra, která m??e mít zni?ující následky

BRZDNá DRáHA

BRZDěNí V ZAH?áTéM STAVU

OE 36,3 m
Textar 36,3 m
Konkurent A 38,4 m
Konkurent B 41,6 m
Konkurent C 37,3 m

LEP?í/HOR?í

BRZDěNí V CHLADNéM STAVU

OE 36,1 m
Textar 36,1 m
Konkurent A 37,5 m
Konkurent B 38,8 m
Konkurent C 42 m

LEP?í/HOR?í

VW Passat Variant

Brzdové desti?ky Textar a vyrobky konkurence fungovaly lépe ne? OEM materiály, kdy? byly brzdy chladné. Dokonce i kdy? byly brzdy zah?áté, tak v?echny brzdové desti?ky kromě jedné sady dokázaly p?ekonat OEM desti?ky ve smyslu brzdné dráhy. Zna?ka Textar je nejbezpe?něj?í volbou v této oblasti: Rozdíl mezi prvním a desátym brzděním byl pouze 0,2?m. Jedná se o p?esně stejnou míru dosa?enou OEM materiálem. Největ?í rozdíl mezi vzdálenostmi u konkurence byl 8,7?m – to jsou p?ibli?ně dvě délky vozidla – co? je rozdíl, ktery m??e znamenat ?ivot nebo smrt.

BRZDNá DRáHA

BRZDěNí V ZAH?áTéM STAVU

OE 38,6 m
Textar 37,1m
Konkurent A 38,3 m
Konkurent B 37,6 m
Konkurent C 45,8 m

LEP?í/HOR?í

BRZDěNí V CHLADNéM STAVU

OE 38,4 m
Textar 36,9 m
Konkurent A 37,4 m
Konkurent B 36,6 m
Konkurent C 37,1 m

LEP?í/HOR?í

Icon_AMS

ZáVěR: ZNA?KA TEXTAR NABíZí LEP?í VYKON NE? V?ICHNI JEJí KONKURENTI

Zna?ka Textar dosáhla lep?ího vykonu ne? v?ichni její konkurenti p?i brzdění v zah?átém a chladném stavu a na vozidle VW Passat Variant dosáhla dokonce lep?ích vysledk? ne? OEM brzdové desti?ky. Tento vysledek ilustruje, jak vysoce zna?ka Textar hodnotí otázku bezpe?nosti. Ukazuje také, ?e brzdové desti?ky z trhu s náhradními díly mohou byt dokonce lep?í ne? vyrobky p?vodně osazené vyrobcem vozidla. Samoz?ejmě za p?edpokladu, ?e volba padne na kvalitní vyrobek, nap?íklad zna?ky Textar.

Zna?ka Textar je nejbezpe?něj?í volbou v této oblasti