Δ?λωση προστασ?α? προσωπικ?ν δεδομ?νων

§?1 Ενημ?ρωση σχετικ? με τη συλλογ? προσωπικ?ν δεδομ?νων

(1) Στη συν?χεια σα? ενημερ?νουμε σχετικ? με τη συλλογ? προσωπικ?ν δεδομ?νων κατ? τη χρ?ση του ιστοτ?που μα?. Προσωπικ? δεδομ?να ε?ναι ?λα τα δεδομ?να, τα οπο?α αφορο?ν σε εσ?? προσωπικ?, π.χ. ?νομα, διε?θυνση, διε?θυνση ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου (email), συμπεριφορ? χρ?στη.

(2) Υπε?θυνο? επεξεργασ?α? κατ? την ?ννοια του ?ρθ.?4 παρ.?7 του Γενικο? Κανονισμο? Προστασ?α? Δεδομ?νων τη? ΕΕ (GDPR) ε?ναι η εταιρε?α TMD Friction Services GmbH, Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusen, info@tmdfriction.com (βλ?πε Ταυτ?τητα εταιρε?α?). Μπορε?τε να επικοινων?σετε με τον εντεταλμ?νο, υπε?θυνο για την προστασ?α των δεδομ?νων στην εταιρε?α μα?, στη διε?θυνση ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου Datenschutz@tmdfriction.com ? στην ταχυδρομικ? μα? διε?θυνση με την προσθ?κη ?der Datenschutzbeauftragte?.

(3) Κατ? την επικοινων?α σα? με εμ?? μ?σω ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου ? μ?α? ηλεκτρονικ?? φ?ρμα? επικοινων?α?, τα δεδομ?να που κοινοποιε?τε (η διε?θυνση του ηλεκτρονικο? σα? ταχυδρομε?ου, ενδεχομ?νω? το ?νομ? σα?) αποθηκε?ονται απ? εμ??, προκειμ?νου να απαντ?σουμε στι? ερωτ?σει? σα?. Διαγρ?φουμε τα δεδομ?να που προκ?πτουν κατ’ αυτ?ν τον τρ?πο, αφ?του η αποθ?κευση δεν ε?ναι πλ?ον απαρα?τητη ? θ?τουμε περιορισμο?? στην επεξεργασ?α του?, εφ?σον προβλ?πονται νομικ?? υποχρε?σει? σχετικ? με τον ελ?χιστο χρ?νο διατ?ρησ?? του?.

(4) Στη συν?χεια θα σα? ενημερ?σουμε αναλυτικ? σχετικ? με τι? εκ?στοτε ισχ?ουσε? διαδικασ?ε?, στι? περιπτ?σει? που για ορισμ?νε? λειτουργ?ε? των περιεχομ?νων του ιστοτ?που μα? προβα?νουμε σε χρ?ση υπηρεσι?ν τρ?των παρ?χων ? επιθυμο?με να χρησιμοποι?σουμε τα δεδομ?να σα? για εμπορικο?? σκοπο??. Σε αυτ? αναφ?ρονται και τα καθορισμ?να κριτ?ρια που αφορο?ν στη δι?ρκεια τη? αποθ?κευση?.

§?2 Τα δικαι?ματ? σα?

(1) ?χετε ?ναντι ημ?ν τα ακ?λουθα δικαι?ματα αναφορικ? με τα προσωπικ? δεδομ?να που σα? αφορο?ν:

 • Δικα?ωμα πληροφ?ρηση?,
 • Δικα?ωμα δι?ρθωση? ? διαγραφ??,
 • Δικα?ωμα περιορισμο? τη? επεξεργασ?α?,
 • Δικα?ωμα ?νσταση? κατ? τη? επεξεργασ?α?,
 • Δικα?ωμα φορητ?τητα? δεδομ?νων.

(2) Επιπλ?ον, ?χετε το δικα?ωμα να προβε?τε σε υποβολ? παραπ?νου σε μ?α αρχ? προστασ?α? προσωπικ?ν δεδομ?νων σχετικ? με την επεξεργασ?α των προσωπικ?ν σα? δεδομ?νων απ? εμ??.

§?3 Συλλογ? προσωπικ?ν δεδομ?νων κατ? την επ?σκεψη του ιστοτ?που μα?

(1) Στα πλα?σια τη? απλ?? ενημερωτικ?? χρ?ση? του ιστοτ?που, δηλαδ? εφ?σον δεν επιθυμε?τε να εγγραφε?τε ? να διαβιβ?σετε κατ’ ?λλο τρ?πο πληροφορ?ε?, συλλ?γουμε μ?νο τα προσωπικ? δεδομ?να που διαβιβ?ζει στον διακομιστ? μα? το πρ?γραμμα διαδικτυακ?? περι?γηση? που χρησιμοποιε?τε. Ε?ν επιθυμε?τε να περιηγηθε?τε στον ιστ?τοπ? μα?, θα συλλ?γουμε τα ακ?λουθα δεδομ?να, τα οπο?α ε?ναι για εμ?? απαρα?τητα απ? τεχνικ? ?ποψη, προκειμ?νου να σα? παρουσι?σουμε τον ιστ?τοπ? μα? και να εγγυηθο?με τη σταθερ?τητα και την ασφ?λει? του (νομικ? β?ση ε?ναι το ?ρθ.?6 παρ.?1 σ.?1 εδ?φ. f DS-GVO):

 • Διε?θυνση IP
 • Ημερομην?α και ?ρα υποβολ?? αιτ?ματο?
 • Διαφορ? ζ?νη? ?ρα? απ? Μ?ση ?ρα Γκρ?νουιτ? (GMT)
 • Περιεχ?μενα αιτ?ματο? (συγκεκριμ?νο? ιστ?τοπο?)
 • Κατ?σταση πρ?σβαση?/κωδικ?? κατ?σταση? HTTP
 • Εκ?στοτε μεταδιδ?μενη ποσ?τητα δεδομ?νων
 • Ιστ?τοπο?, απ? τον οπο?ο προ?ρχεται το α?τημα
 • Πρ?γραμμα διαδικτυακ?? περι?γηση?
 • Λειτουργικ? σ?στημα και επιφ?νεια εργασ?α? του
 • Γλ?σσα και ?κδοση λογισμικο? του προγρ?μματο? διαδικτυακ?? περι?γηση?.

(2) Εκτ?? απ? τα ω? ?νω δεδομ?να, ?ταν χρησιμοποιε?τε τον ιστ?τοπ? μα? αποθηκε?ονται στον υπολογιστ? σα? cookies. Τα cookies ε?ναι μικρ? αρχε?α κειμ?νου, τα οπο?α αποθηκε?ονται στον σκληρ? δ?σκο του υπολογιστ? σα? και συσχετ?ζονται με το πρ?γραμμα διαδικτυακ?? περι?γηση? που χρησιμοποιε?τε και τα οπο?α διαβιβ?ζουν ορισμ?νε? πληροφορ?ε? στον εκδ?τη του cookie (στην προκειμ?νη περ?πτωση σε εμ??). Τα cookies δεν μπορο?ν να εκτελο?ν καν?να πρ?γραμμα ? να μολ?νουν τον υπολογιστ? σα? με ιο??. Χρησιμε?ουν αποκλειστικ? στο να μα? βοηθ?σουν να διαμορφ?σουμε πιο φιλικ? για τον χρ?στη και αποτελεσματικ? περιεχ?μενα του ιστοτ?που.

(3) Χρ?ση cookies:

α) Ο παρ?ν ιστ?τοπο? χρησιμοποιε? τα ακ?λουθα ε?δη cookies, το ε?ρο? και ο τρ?πο? λειτουργ?α? των οπο?ων περιγρ?φεται στη συν?χεια:

 • Προσωριν? cookies (βλ?πε σχετικ? β)
 • Επ?μονα cookies (βλ?πε σχετικ? γ).

β) Τα προσωριν? cookies διαγρ?φονται αυτ?ματα, μ?λι? κλε?νετε το πρ?γραμμα διαδικτυακ?? περι?γηση?. Σε αυτ? συγκαταλ?γονται ιδ?ω? τα cookies συνεδρ?α?. Αυτ? αποθηκε?ουν ?να αναγνωριστικ? συνεδρ?α? (Session-ID), μ?σω του οπο?ου ε?ναι δυνατ? η αντιστο?χιση διαφ?ρων αιτημ?των του προγρ?μματο? διαδικτυακ?? περι?γηση? με μ?α κοιν? συνεδρ?α στον ιστ?τοπο. Κατ’ αυτ?ν τον τρ?πο ε?ναι δυνατ? η αναγν?ριση του υπολογιστ? σα?, ?ταν επιστρ?ψετε στον ιστ?τοπ? μα?. Τα cookies συνεδρ?α? διαγρ?φονται, ?ταν αποσυνδ?εστε ? ?ταν κλε?νετε το πρ?γραμμα διαδικτυακ?? περι?γηση?.

γ) Τα επ?μονα cookies διαγρ?φονται αυτ?ματα μετ? απ? ?να καθορισμ?νο δι?στημα, το οπο?ο μπορε? να διαφ?ρει αν?λογα με το cookie. Μπορε?τε να διαγρ?ψετε οποτεδ?ποτε τα cookies στι? ρυθμ?σει? ασφαλε?α? του προγρ?μματο? διαδικτυακ?? περι?γηση? που χρησιμοποιε?τε.

δ) Μπορε?τε να επιλ?ξετε τι? ρυθμ?σει? του προγρ?μματο? διαδικτυακ?? περι?γηση? που επιθυμε?τε και π.χ. να μην επιτρ?πετε την αποδοχ? cookies τρ?των μερ?ν ? ?λων των cookies. Σα? εφιστο?με την προσοχ?, ?τι ενδεχομ?νω? να μην μπορε?τε να χρησιμοποιε?τε ?λε? τι? λειτουργ?ε? του παρ?ντο? ιστοτ?που.

Cookies
Ονομασ?α cookie Προ?λευση Τ?πο?
ctcc_content_settings Cookie Consent WordPress plugin υποχρεωτικ?
wp-postpass_
892189b21872fdcd50433adcb9909747
WordPress προαιρετικ?
wsal_wp_session WordPress προαιρετικ?
devicePixelRatio προαιρετικ?
_icl_current_language WPML WordPress plugin προαιρετικ?
_icl_visitor_lang_js WPML WordPress plugin προαιρετικ?
PHPSESSID PHP υποχρεωτικ?
_pk_id.* Matomo (Piwik) προαιρετικ?
_pk_ses.* Matomo (Piwik) προαιρετικ?
wpml_referer_url WPML WordPress plugin προαιρετικ?
wpml_browser_redirect_test WPML WordPress plugin προαιρετικ?
wordfence_verifiedHuman Wordfence WordPress plugin προαιρετικ?
wfvt_* WordPress προαιρετικ?
_ga, _gat, _gid Google Analytics προαιρετικ?
Χρ?ση στοιχε?ων Vimeo

Στη σελ?δα μα? χρησιμοποιο?με στοιχε?α του προμηθευτ? Vimeo. Το Vimeo ε?ναι μια υπηρεσ?α τη? Vimeo LCC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, ΗΠΑ. Σε κ?θε ?νοιγμα τη? ιστοσελ?δα? μα?, η οπο?α διαθ?τει ?να τ?τοιο στοιχε?ο, αυτ? το στοιχε?ο φροντ?ζει, το πρ?γραμμα περι?γηση? που χρησιμοποιε?τε να κατεβ?σει μια αντ?στοιχη απεικ?νιση του στοιχε?ου του Vimeo. ?ταν ανο?γετε τη σελ?δα μα? και ταυτ?χρονα ε?στε συνδεδεμ?νοι στο Vimeo, το Vimeo αναγνωρ?ζει απ? πληροφορ?ε? που ?χει συγκεντρ?σει το στοιχε?ο, ποια συγκεκριμ?νη σελ?δα επισκ?πτεστε και ταξινομε? αυτ?? τι? πληροφορ?ε? στον προσωπικ? σα? λογαριασμ? στο Vimeo. ?ταν κ?νετε κλικ π.χ. στο κουμπ? “Play” ? προσθ?τετε αντ?στοιχα σχ?λια, αυτ?? οι πληροφορ?ε? διαβιβ?ζονται στον προσωπικ? σα? λογαριασμ? που διατηρε?τε ω? χρ?στη? στο Vimeo και αποθηκε?ονται εκε?. Επιπλ?ον, η πληροφορ?α ?τι επισκεφτ?κατε τη σελ?δα μα?, διαβιβ?ζεται στο Vimeo. Αυτ? γ?νεται ανεξ?ρτητα απ? το ε?ν π.χ. κ?νετε κλικ στο στοιχε?ο/γρ?ψετε σχ?λια ? ?χι.

Ε?ν θ?λετε να εμποδ?σετε αυτ? τη διαβ?βαση και αποθ?κευση δεδομ?νων απ? το Vimeo σχετικ? με εσ?? και τη συμπεριφορ? σα? στην ιστοσελ?δα μα?, πρ?πει να αποσυνδεθε?τε απ? το Vimeo και μ?λιστα, πριν επισκεφτε?τε τη σελ?δα μα?. Οι υποδε?ξει? περ? προστασ?α? δεδομ?νων του Vimeo παρ?χουν περισσ?τερε? πληροφορ?ε? σχετικ?, ιδια?τερα για τη συλλογ? και χρ?ση των δεδομ?νων απ? το Vimeo:?https://vimeo.com/privacy

Με την ενσωμ?τωση β?ντεο τη? Vimeo, ?χουμε τη δυνατ?τητα να σα? παρουσι?ζουμε επιλεγμ?να απ? εμ?? β?ντεο τη? πλατφ?ρμα? Vimeo. Θεωρο?με πω? αυτ? συνιστ? ?ννομο συμφ?ρον μα? για την ενσωμ?τωση μεμονωμ?νων β?ντεο τη? Vimeo. Ω? εκ το?του, η νομικ? β?ση για την επεξεργασ?α των δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα που σα? αφορο?ν ε?ναι το ?ρθρο 6, παρ. 1, στοιχε?ο στ) του ΓΚΠΔ.

Σα? εφιστο?με την προσοχ? ?τι η Vimeo μπορε? να χρησιμοποιε? την υπηρεσ?α Google Analytics και σα? παραπ?μπουμε σχετικ? στι? δυνατ?τητε? εξα?ρεση? (opt-out) απ? την υπηρεσ?α Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el) ? στι? ρυθμ?σει? τη? Google σχετικ? με τη χρ?ση δεδομ?νων για σκοπο?? μ?ρκετινγκ (https://adssettings.google.com/).

Google Analytics

(1) Ο παρ?ν δικτυακ?? τ?πο? χρησιμοποιε? Google Analytics, μια υπηρεσ?α αν?λυση? του διαδικτ?ου που παρ?χεται απ? την Google Inc. (?Google?). Η Google Analytics χρησιμοποιε? τα λεγ?μενα ?cookies?, δηλ. αρχε?α κειμ?νου, τα οπο?α αποθηκε?ονται στον υπολογιστ? σα? και επιτρ?πουν την αν?λυση τη? απ? μ?ρου? σα? χρ?ση? του ιστοτ?που.
Οι πληροφορ?ε? που δημιουργο?νται απ? το cookie σχετικ? με τη χρ?ση που κ?νετε στον συγκεκριμ?νο δικτυακ? τ?πο διαβιβ?ζονται και αποθηκε?ονται κατ? καν?να σε ?ναν διακομιστ? τη? Google στι? Η.Π.Α. Σε περ?πτωση που ενεργοποιηθε? η ανωνυμοπο?ηση τη? διε?θυνση? ΙΡ στον παρ?ντα δικτυακ? τ?πο, η Google καθιστ? προηγουμ?νω? αν?νυμη τη διε?θυνση ΙΡ σα? για τα κρ?τη μ?λη τη? Ευρωπα?κ?? ?νωση? ? για τα υπ?λοιπα κρ?τη που ε?ναι συμβαλλ?μενα μ?ρη στη Συμφων?α για τον Ευρωπα?κ? Οικονομικ? Χ?ρο. Κατ’ εντολ? του χειριστ? του παρ?ντο? δικτυακο? τ?που, η Google θα χρησιμοποι?σει τι? συγκεκριμ?νε? πληροφορ?ε? προκειμ?νου να αξιολογ?σει τη χρ?ση αυτο? του δικτυακο? τ?που απ? εσ??, να συντ?ξει αναφορ?? σχετικ? με τι? δραστηρι?τητ?? σα? σε αυτ?ν και να παρ?σχει στον υπε?θυνο λειτουργ?α? αυτο? περαιτ?ρω υπηρεσ?ε? σχετικ? με τη χρ?ση του δικτυακο? τ?που και του διαδικτ?ου.

(2) Η διαβ?βαση τη? διε?θυνση? ΙΡ σα? στο πλα?σιο των Google Analytics απ? το πρ?γραμμα περι?γηση? που χρησιμοποιε?τε, δεν συσχετ?ζεται με ?λλα δεδομ?να τη? Google.

(3) Μπορε?τε να εμποδ?σετε την αποθ?κευση των cookies στον υπολογιστ? σα? κ?νοντα? την αντ?στοιχη ρ?θμιση στο λογισμικ? περι?γηση? που χρησιμοποιε?τε. Ωστ?σο, σα? ενημερ?νουμε ?τι σε αυτ?ν την περ?πτωση ενδ?χεται να μην μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε ?λε? τι? λειτουργ?ε? του παρ?ντο? δικτυακο? τ?που. ?χετε επ?ση? τη δυνατ?τητα να αποτρ?ψετε τη συλλογ? των δεδομ?νων που δημιουργε? το cookie και τα οπο?α σχετ?ζονται με τη χρ?ση του δικτυακο? τ?που (συμπερ. τη? διε?θυνση? ΙΡ σα?) και τη διαβ?βαση αυτ?ν στην Google, καθ?? και την επεξεργασ?α των δεδομ?νων αυτ?ν απ? την Google, κατεβ?ζοντα? και εγκαθιστ?ντα? απ? τον παρακ?τω σ?νδεσμ? την προσθ?κη προγρ?μματο? περι?γηση?: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el

(4) Ο παρ?ν δικτυακ?? τ?πο? χρησιμοποιε? την υπηρεσ?α Google Analytics με την επ?κταση ?_anonymizeIp()?. Κατ’ αυτ? τον τρ?πο οι διευθ?νσει? IP υπ?κεινται σε περαιτ?ρω επεξεργασ?α σε συντετμημ?νη μορφ?, ?στε να αποκλε?εται η δυνατ?τητα συσχετισμο? τη? με συγκεκριμ?νο ?τομο. Στον βαθμ? που απ? τα δεδομ?να που συλλ?γονται για εσ?? προκ?πτει μ?α συσχ?τιση προ? το ?τομ? σα?, αυτ? αποκλε?εται ?μεσα και τα δεδομ?να προσωπικο? χαρακτ?ρα διαγρ?φονται ?μεσα.

(5) Χρησιμοποιο?με την υπηρεσ?α Google Analytics, προκειμ?νου να μπορο?με να αναλ?ουμε τη χρ?ση και να βελτι?νουμε τακτικ? τον δικτυακ? μα? τ?πο. Μ?σω των στατιστικ?ν στοιχε?ων μπορο?με να βελτι?νουμε τι? υπηρεσ?ε? που προσφ?ρουμε και να τι? διαμορφ?νουμε κατ? τρ?πο, ?στε να ε?ναι πιο ενδιαφ?ρουσα για εσ?? ω? χρ?στη.

(6) Πληροφορ?ε? του εξωτερικο? παρ?χου: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Φαξ: +353 (1) 436?1001. ?ροι χρ?στη: http://www.google.com/analytics/terms/gr.html, Επισκ?πηση πολιτικ?? απορρ?του: https://policies.google.com, καθ?? και η δ?λωση προστασ?α? δεδομ?νων: https://policies.google.com/privacy.

Google reCAPTCHA

Στου? ιστοτ?που? μα? χρησιμοποιο?με το ?Google reCAPTCHA? (εφεξ?? ?reCAPTCHA?). Π?ροχο? ε?ναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ (?Google?).

Σκοπ?? τη? χρ?ση? του reCAPTCHA ε?ναι να ελεγχθε?, ε?ν η εισαγωγ? δεδομ?νων στου? ιστοτ?που? μα? (π.χ. σε μια φ?ρμα επικοινων?α?) πραγματοποιε?ται απ? ?ναν ?νθρωπο ? απ? ?να αυτοματοποιημ?νο πρ?γραμμα. Για το σκοπ? αυτ?, το reCAPTCHA αναλ?ει τη συμπεριφορ? του επισκ?πτη του ιστοτ?που β?σει διαφ?ρων χαρακτηριστικ?ν. Αυτ? η αν?λυση αρχ?ζει αυτ?ματα, μ?λι? ο επισκ?πτη? του ιστοτ?που εισ?λθει στον ιστ?τοπο. Για την αν?λυση, το reCAPTCHA αξιολογε? δι?φορε? πληροφορ?ε? (π.χ. τη διε?θυνση IP, τη δι?ρκεια παραμον?? του επισκ?πτη του ιστοτ?που στον ιστ?τοπο ? τι? κιν?σει? του ποντικιο? που πραγματοποιε? ο χρ?στη?). Τα δεδομ?να που συλλ?γονται κατ? την αν?λυση διαβιβ?ζονται στην Google.

Οι αναλ?σει? reCAPTCHA διεξ?γονται πλ?ρω? στο παρασκ?νιο. Στου? επισκ?πτε? του ιστοτ?που δεν επισημα?νεται ?τι λαμβ?νει χ?ρα μ?α αν?λυση.

Η επεξεργασ?α δεδομ?νων πραγματοποιε?ται β?σει του ?ρθρου 6, παρ?γραφο? 1, στοιχε?ο στ) του ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστ?? του ιστοτ?που ?χει ?ννομο συμφ?ρον να προστατε?ει του? ιστοτ?που? του απ? καταχρηστικ? αυτοματοποιημ?νη κατασκοπε?α και spam.

Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε? σχετικ? με το Google reCAPTCHA και την Πολιτικ? Απορρ?του τη? Google, ανατρ?ξτε στου? ακ?λουθου? συνδ?σμου?: https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/ και https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Matomo

Ο παρ?ν ιστ?τοπο? χρησιμοποιε? το Matomo (πρ?ην Piwik), ?να λογισμικ? ανοιχτο? κ?δικα για την στατιστικ? αξιολ?γηση τη? πρ?σβαση? των χρηστ?ν. Το Matomo χρησιμοποιε? τα λεγ?μενα ?cookies?, δηλ. αρχε?α κειμ?νου, τα οπο?α αποθηκε?ονται στον υπολογιστ? σα? και επιτρ?πουν την αν?λυση τη? απ? μ?ρου? σα? χρ?ση? του ιστοτ?που. Οι πληροφορ?ε? που δημιουργο?νται απ? το cookie σχετικ? με τη χρ?ση που κ?νετε στον συγκεκριμ?νο ιστ?τοπο αποθηκε?ονται σε ?ναν διακομιστ? μα?. Η διε?θυνση IP καθ?σταται αν?νυμη αμ?σω? μετ? την επεξεργασ?α και πριν την αποθ?κευσ? τη?. Μπορε?τε να εμποδ?σετε την αποθ?κευση των cookies στον υπολογιστ? σα? κ?νοντα? την αντ?στοιχη ρ?θμιση στο λογισμικ? του προγρ?μματο? διαδικτυακ?? περι?γηση? που χρησιμοποιε?τε. Ωστ?σο, σα? εφιστο?με την προσοχ?, ?τι σε αυτ?ν την περ?πτωση ενδ?χεται να μην μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε πλ?ρω? ?λε? τι? λειτουργ?ε? του παρ?ντο? ιστοτ?που.

Μπορε?τε εδ? να αποφασ?σετε, ε?ν θα επιτρ?πεται η αποθ?κευση εν?? μονοσ?μαντου cookie αν?λυση? ιστο? στο πρ?γραμμα διαδικτυακ?? περι?γηση? που χρησιμοποιε?τε, προκειμ?νου να καταστ?σετε δυνατ? για τον υπε?θυνο λειτουργ?α? του ιστοτ?που την καταγραφ? και αν?λυση διαφ?ρων στατιστικ?ν στοιχε?ων. ?Σε περ?πτωση που δεν συμφωνε?τε, κ?ντε κλικ στον ακ?λουθο σ?νδεσμο, προκειμ?νου να αποθηκευτε? στο πρ?γραμμα διαδικτυακ?? περι?γησ?? σα? ?να cookie απενεργοπο?ηση? του Matomo.

Νομικ? β?ση για τη συλλογ? των δεδομ?νων σα? προσωπικο? χαρακτ?ρα με τη βο?θεια των cookies που περιγρ?φονται παραπ?νω αποτελε? το ?ρθρο 6 παρ?γραφο? 1 f) του γενικο? κανονισμο? για την προστασ?α δεδομ?νων τη? ΕΕ.