ΚΑΘΕ ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΑΕΙ

ΔΟΚΙΜΗ ΤΑΚΑΚΙΩΝ ΦΡΕΝΩΝ

ΚΑΘΕ ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΑΕΙ

ΔΟΚΙΜΗ ΤΑΚΑΚΙΩΝ ΦΡΕΝΩΝ

ΚΑΘΕ ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΑΕΙ

ΔΟΚΙΜΗ ΤΑΚΑΚΙΩΝ ΦΡΕΝΩΝ

Συγκριτικ? δοκιμ?: Δοκιμ? AMS

Η δοκιμ? π?δηση? AMS ε?ναι μ?α διεθν?? αναγνωρισμ?νη δοκιμ? για τον προσδιορισμ? τη? απ?σταση? π?δηση?, η οπο?α αναπτ?χθηκε απ? το περιοδικ? ?Auto Motor und Sport? (?να κορυφα?ο γερμανικ? περιοδικ? για το αυτοκ?νητο) και η οπο?α αποτελε? σημε?ο αναφορ?? ακ?μα και για τη γερμανικ? λ?σχη αυτοκιν?του (την ADAC) και τον οργανισμ? TüV (γερμανικ?? φορ?α? επιθε?ρηση?).

Η ΔΟΚΙΜΗ: ΠΩΣ ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ ΤΑ ΤΑΚΑΚΙΑ ΣΕ ΘΕΡΜΗ ΚΑΙ ΨΥΧΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ;

Το αυτοκ?νητο φ?ρει δ?ο ?τομα και φορτ?ο σ?κων γεμισμ?νων με ριν?σματα σιδ?ρου, ?στε να επιτευχθε? το μ?γιστο επιτρεπτ? μεικτ? β?ρο? του οχ?ματο?. Το κινο?μενο με ταχ?τητα 100 χ.α.ω. αυτοκ?νητο ακινητοποιε?ται με χρ?ση των φρ?νων για δ?κα διαδοχικ?? φορ??. Αυτ? σημα?νει ?ναν υψηλ?? ?νταση? κ?κλο επιτ?χυνση? και π?δηση?, κατ? τον οπο?ο οι δ?σκοι φρ?νων μπορο?ν να αναπτ?ξουν θερμοκρασ?ε? που φθ?νουν του? 700 °C. Σε αυτ?? τι? συνθ?κε?, ε?ναι επ?ση? δυνατ? η προσομο?ωση τη? τρομακτικ?? α?σθηση? εξασθ?νιση? των φρ?νων που ?χει κανε?? ?ταν οδηγε? σε κατηφ?ρα ?να ?χημα με πλ?ρε? φορτ?ο σε λε?ο οδ?στρωμα. Εξασθ?νιση ε?ναι ο ?ρο? που περιγρ?φει τη μειωμ?νη αποτελεσματικ?τητα των φρ?νων που παρατηρε?ται ?ταν το ?χημα ε?ναι υπερφορτωμ?νο.

Με τι? υψηλ?? θερμοκρασ?ε? που αναπτ?σσονται στα πλα?σια αυτ?? τη? δοκιμ??, εκλ?ονται συνδετικ?? ουσ?ε? απ? το τακ?κι που σχηματ?ζουν ?να λιπαντικ? φιλμ αν?μεσα στο τακ?κι και τον δ?σκο, μει?νοντα? τον συντελεστ? τριβ?? και τι? επιδ?σει? τη? π?δηση?. Σε μ?α δοκιμ? AMS αξιολογο?νται μ?νο η πρ?τη και η δ?κατη π?δηση που παρ?χουν δεδομ?να για τα χαρακτηριστικ? των τακακι?ν σε ψυχρ? και θερμ? κατ?σταση. Το ερ?τημα ε?ναι: Αποδ?δουν τα τακ?κια εξ?σου αξι?πιστα τ?σο σε υψηλ?? ?σο και σε χαμηλ?? θερμοκρασ?ε?;

Icon_AMS

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ

Αποτελ?σματα Audi A5

Οι επιδ?σει? του προ??ντο? τη? Textar ?ταν πανομοι?τυπε? με τα υλικ? στα προ??ντα OEM για την ψυχρ? και τη θερμ? π?δηση εν? η απ?δοση που επ?δειξε ?ταν πιο σταθερ? συγκριτικ? με τα ανταγωνιστικ? προ??ντα. Η διαφορ? μεταξ? τη? πρ?τη? και τη? δ?κατη? π?δηση? ?ταν μ?νο 0,2 m. Αυτ? ?ταν ακριβ?? και η επ?δοση που π?τυχε απ? το τακ?κι πρ?τη? τοποθ?τηση? απ? τον κατασκευαστ?. Η μεγαλ?τερη απ?κλιση που σημει?θηκε απ? ανταγωνιστικ? προ??ν ?ταν 2,8 m, η οπο?α ισο?ται περ?που με τρ?α τ?ταρτα του μ?κου? του αυτοκιν?του: μια διαφορ? με δυνητικ? καταστροφικ?? συν?πειε?.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΕΔΗΣΗΣ

ΘΕΡΜΗ ΠΕΔΗΣΗ

OE 36,3 m
Textar 36,3 m
Ανταγωνιστ?? A 38,4 m
Ανταγωνιστ?? B 41,6 m
Ανταγωνιστ?? C 37,3 m

ΚΑΛΥΤΕΡΑ / ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ

ΨΥΧΡΗ ΠΕΔΗΣΗ

OE 36,1 m
Textar 36,1 m
Ανταγωνιστ?? A 37,5 m
Ανταγωνιστ?? B 38,8 m
Ανταγωνιστ?? C 42 m

ΚΑΛΥΤΕΡΑ / ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ

?κδοση VW Passat

Οι επιδ?σει? που π?τυχαν τα τακ?κια φρ?νων τη? Textar και τα ανταγωνιστικ? προ??ντα ?ταν καλ?τερε? απ? τα υλικ? OEM ?ταν τα φρ?να ?ταν κρ?α. Ακ?μα και ?ταν τα φρ?να ε?χαν υπερθερμανθε?, ?λα τα τακ?κια φρ?νων εκτ?? απ? ?να κατ?φεραν να επιτ?χουν μικρ?τερε? αποστ?σει? π?δηση? απ? το τακ?κι OEM. Η Textar ε?ναι ο πλ?ον ασφαλ?? προμηθευτ?? σε αυτ?ν τον τομ?α: η διαφορ? αν?μεσα στην πρ?τη και τη δ?κατη π?δηση ?ταν μ?νο 0,2 m. Αυτ? ?ταν ακριβ?? η ?δια απ?σταση που π?τυχε το υλικ? OEM. Η μεγαλ?τερη διαφορ? που μετρ?θηκε σε ανταγωνιστικ? προ??ν ?ταν 8,7 m – ?ση με περ?που δ?ο μ?κη αυτοκιν?του: Μια απ?σταση που θα μπορο?σε να κ?νει τη διαφορ? μεταξ? ζω?? και θαν?του.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΕΔΗΣΗΣ

ΘΕΡΜΗ ΠΕΔΗΣΗ

OE 38,6 m
Textar 37,1m
Ανταγωνιστ?? A 38,3 m
Ανταγωνιστ?? B 37,6 m
Ανταγωνιστ?? C 45,8 m

ΚΑΛΥΤΕΡΑ / ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ

ΨΥΧΡΗ ΠΕΔΗΣΗ

OE 38,4 m
Textar 36,9 m
Ανταγωνιστ?? A 37,4 m
Ανταγωνιστ?? B 36,6 m
Ανταγωνιστ?? C 37,1 m

ΚΑΛΥΤΕΡΑ / ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ

Icon_AMS

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ TEXTAR ΥΠΕΡΕΧΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

Η Textar π?τυχε καλ?τερε? επιδ?σει? απ? ?λου? του? ανταγωνιστ?? κατ? την ψυχρ? και τη θερμ? π?δηση και π?τυχε καλ?τερα αποτελ?σματα ακ?μα και απ? το τακ?κι OEM στην ?κδοση VW Passat. Το συγκεκριμ?νο αποτ?λεσμα καταδεικν?ει τη σημασ?α που αποδ?δει η Textar στο θ?μα τη? ασφ?λεια?. Καθιστ? επ?ση? εμφαν?? πω? τα τακ?κια τ?που aftermarket μπορε? να ε?ναι καλ?τερα ακ?μα και απ? τα προ??ντα πρ?τη? τοποθ?τηση? απ? τον κατασκευαστ? του οχ?ματο?. Εφ?σον, β?βαια, επιλεγε? ?να ποιοτικ? προ??ν, ?πω? αυτ? τη? Textar.

Το Textar ε?ναι το πιο ασφαλ?? απ? τα ανταγωνιστικ? προ??ντα στον τομ?α τη? π?δηση?