Περισσ?τερε? γν?σει? μ?σω κατ?ρτιση? και επιμ?ρφωση?

Εκπαιδευτικ? σεμιν?ρια τη? Textar

Ο κλ?δο? τη? αυτοκινητοβιομηχαν?α? χαρακτηρ?ζεται απ? ταχε?ε? τεχνολογικ?? εξελ?ξει?. Στον τομ?α π?δηση? επ?ση?, οι μηχανικο? πρ?πει να μπορο?ν να αντεπεξ?λθουν στι? απαιτ?σει? ?λο και πιο περ?πλοκων συστημ?των και αυξημ?νων συντελεστ?ν ασφ?λεια?. Για τον λ?γο αυτ?, οι δεξι?τητε? και οι γν?σει? πρ?πει να ανανε?νονται τακτικ? μετ? τη βασικ? επαγγελματικ? εκπα?δευση. Η TMD προσφ?ρει τεχνικ?? συμβουλευτικ?? υπηρεσ?ε? και προγρ?μματα εκπα?δευση? με σημασ?α στη λεπτομ?ρεια, σχετικ? με τα θ?ματα π?δηση? και ασφ?λεια?. ?τσι, θα μπορε?τε να προσφ?ρετε στου? πελ?τε? σα? ακ?μα πιο εξειδικευμ?νε? υπηρεσ?ε? με ανταγωνιστικ? ?φελο? για εσ??. Η TMD Friction προσφ?ρει δι?φορα εκπαιδευτικ? προγρ?μματα με δυνατ?τητα εξατομικευμ?νη? διαμ?ρφωση? και συνδυασμ?ν.

ΚΑΤ?ΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜ?ΡΦΩΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚ?

Εκτ?? απ? τι? εν?τητε? M1-M6, στι? οπο?ε? παρ?χεται θεωρητικ? γν?ση, προσφ?ρουμε και πρακτικ? κατ?ρτιση.
Εδ? εμβαθ?νονται οι γν?σει? που ?χουν αποκτηθε? με πρακτικ?? ασκ?σει?.