ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. ΑΠΟΔΟΣΗ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΠΑΡΟΝ. ΜΕΛΛΟΝ.

ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ!

?ταν πρ?κειται για την ιδανικ? λ?ση στα δισκ?φρενα φρ?νων, τ?τε ?λοι οι δρ?μοι οδηγο?ν στην Textar. Για ?,τι κι αν πρ?κειται – φορτηγ?, ρυμουλκο?μενο, αστικ? ? τουριστικ? λεωφορε?ο -, σε μα? θα βρε?τε λ?σει? για τα φρ?να του 99% των ευρωπα?κ?ν επαγγελματικ?ν οχημ?των.
Ω? κορυφα?α στον κ?σμο μ?ρκα για δισκ?φρενα επαγγελματικ?ν οχημ?των και ηγ?τη? τη? αγορ?? για δισκ?φρενα δισκ?φρενων και φερμου?τ ταμπουρ?φρενων για τον αρχικ? εξοπλισμ? και την αγορ? ανταλλακτικ?ν, παρ?χουμε την ασφ?λεια που μ?νο το γν?σιο εξ?ρτημα μπορε? να εξασφαλ?σει. Δεν ε?ναι τυχα?ο που 70% των επαγγελματικ?ν οχημ?των με φερμου?τ ταμπουρ?φρενων στην Ευρ?πη φρεν?ρουν με Textar.

Με τη μ?γιστη δ?ναμη καινοτομ?α?: Η μ?ρκα μα? ε?ναι η πρ?τη που προσφ?ρει για την αγορ? ανταλλακτικ?ν δισκ?φρενα δισκοφρ?νων ελαφρ?? κατασκευ??, που δεν ε?ναι μ?νο ασφαλ? και ?νετα, αλλ? και αποδοτικ?τερα και φιλικ?τερα προ? το περιβ?λλον.

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ.

?χετε μεγ?λε? προσδοκ?ε?; Να ?χετε ακ?μη μεγαλ?τερε?! Και συγκεκριμ?να μια σειρ? προ??ντων ασυναγ?νιστη στη διεθν? αγορ? ανταλλακτικ?ν χ?ρη στι? καλυπτ?μενε? απ? δ?πλωμα ευρεσιτεχν?α? μεθ?δου? σ?νδεση? και στι? διαδικασ?ε? παραγωγ?? που φ?ρουν ?γκριση για εφαρμογ? στην κατασκευ? αρχικο? εξοπλισμο?. Τα δισκ?φρενα μα? για επαγγελματικ? οχ?ματα παρ?χουν τον τ?λειο συνδυασμ? μεγ?λη? δι?ρκεια? ζω??, ελ?χιστη? φθορ?? δ?σκων και ταμπο?ρων και αξι?πιστη? δ?ναμη? π?δηση?. Περισσ?τερα απ? 600 ειδικ? κατασκευασμ?να δισκ?φρενα δισκ?φρενων και φερμου?τ ταμπουρ?φρενων αποτελο?ν την απ?δειξη τη? κορυφα?α? αυτ?? ποι?τητα?.

Σε συνεργασ?α με κατασκευαστ?? οχημ?των, αξ?νων και φρ?νων αναπτ?σσουμε τι? καλ?τερε? λ?σει? για κ?θε εφαρμογ?. Η τεχνογνωσ?α μα? στον τομ?α των φρ?νων διοχετε?εται στα επαγγελματικ? οχ?ματα, τα ρυμουλκο?μενα και τα αστικ? και τουριστικ? λεωφορε?α. ?τσι, το κορυφα?ο μα? υλικ? για ταμπουρ?φρενα T090 αναπτ?χθηκε για την BPW Achsen και σε συνεργασ?α μαζ? τη?, εν? το υλικ? T0100 για και σε συνεργασ?α με την SAF. Και στι? δ?ο περιπτ?σει?, η Textar ε?ναι ο μοναδικ?? προμηθευτ?? αρχικο? εξοπλισμο? για τι? αντ?στοιχε? εφαρμογ?? ρυμουλκουμ?νων.

Δεν ε?ναι λοιπ?ν παρ?ξενο που το προ??ν στην αγορ? ανταλλακτικ?ν φ?ρει τ?σο το λογ?τυπο του κατασκευαστ? αξ?νων, ?σο και το λογ?τυπο τη? Textar. Για τα αστικ? λεωφορε?α, το υλικ? μα? T7400 για δισκ?φρενα αποτελε? π?ντα την πρ?τη επιλογ? για τον αρχικ? εξοπλισμ? – κι αυτ? μεταξ? ?λλων οφε?λεται και στη μ?χρι σ?μερα αξεπ?ραστη συμπεριφορ? του ?ναντι τη? φθορ??. Στο πρ?γραμμα τη? Textar περιλαμβ?νονται φυσικ? και υψηλ?? ποι?τητα? δισκ?πλακε?, καθ?? και δε?κτε? φθορ?? και πρ?σθετα εξαρτ?ματα.

Και με την επ?κταση τη? γκ?μα? με τα ν?α δισκ?φρενα ελαφρ?? κατασκευ?? για επαγγελματικ? οχ?ματα, τα οπο?α δε?χνουν το δρ?μο για το μ?λλον με αποδοτικ?? και φιλικ?? προ? το περιβ?λλον λ?σει? π?δηση?, η Textar προσφ?ρει μια πλ?ρη σειρ? για τι? μεγαλ?τερε? απαιτ?σει?.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΤΑΚΑΚΙΑ. ΓΙΑ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΜΑΡΚΕΣ.

BAOHUA/KIC
BPW
CNHTC
CSEPEL
DAF
DENNIS
DONGFENG
EVOBUS
FORD OTOSAN
FOTON

FUWA
GFA
HALDEX
HUALING TRUCK
IRISBUS
IVECO
KAMAZ
K?SSBOHRER
KNORR-BREMSE
KNOTT

MAN
MCI
MENARINI
MERCEDES-BENZ
MERITOR
NEOPLAN
OPTARE
PREVOST
RENAULT TRUCKS
ROR

SAF-HOLLAND
SCANIA
SOLARIS
VALX
VAN HOOL
VOLKSWAGEN
VOLVO TRUCKS & BUSES
WABCO (PERROT)
WARSTEIN
YUTONG

ΦΤΑΝΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΟΡΙΑ.
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΕΣΕΙΣ.

Ειδικ? στα επαγγελματικ? οχ?ματα, τα δισκ?φρενα υποβ?λλονται σε εξαιρετικ? υψηλ?? απαιτ?σει? και καταπον?σει?. Στο σημε?ο αυτ? πα?ζει αποφασιστικ? ρ?λο η ασφαλ?? σ?νδεση του υλικο? τριβ?? στην πλ?κα φορ?α τακακι?ν. Για το λ?γο αυτ?, η TMD Friction χρησιμοποιε? για την κατασκευ? των τακακι?ν δισκ?φρενων επαγγελματικ?ν οχημ?των – αν?λογα με την εφαρμογ? και τη θερμικ? καταπ?νηση – πρωτοποριακ?? και αποδοτικ?? μηχανικ?? μεθ?δου? σ?νδεση?:

  • Χαλ?βδινη πλ?κα με ορειχ?λκινου? πε?ρου?
  • Χυτ? πλ?κα με ορειχ?λκινου? πε?ρου?
  • Χυτ? πλ?κα με χυτο?? πε?ρου? (Πλ?κα ενια?α? διαμ?ρφωση?)
  • Χαλ?βδινη πλ?κα με διεσταλμ?νο μ?ταλλο, αποκαλο?μενη και ?weld mesh”
  • Πλ?κα ελαφρ?? κατασκευ?? με πε?ρου?

Το πλεον?κτημ? σα?: Ακ?μη και σε ακρα?ε? θερμικ?? καταπον?σει?, οι μ?θοδο? μα? εξασφαλ?ζουν τη συνεχ? σ?νδεση τη? μ?ζα? τη? επ?νδυση? τριβ?? στην πλ?κα φορ?α τακακι?ν. ?τσι εξασφαλ?ζουν και τη μ?γιστη δυνατ? ασφ?λεια και ?νεση.

Χυτ? πλ?κα φορ?α? τακακι?ν
Πλ?κα φορ?α? τακακι?ν με πε?ρου?
Πλ?κα φορ?α? τακακι?ν weld mesh

ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ, ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.

ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ, ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.


Με?ωση του κ?στου? λ?γω με?ωση? του β?ρου? και μεγαλ?τερη φιλικ?τητα προ? το περιβ?λλον λ?γω με?ωση? των εκπομπ?ν CO2 – αυτ? προσφ?ρουν τα δισκ?φρενα δισκ?φρενων τη? Textar, στα οπο?α χρησιμοποιε?ται η ν?α ελαφρ?? κατασκευ?? πλ?κα φορ?α? τακακι?ν απ? το πρ?γραμμα Light Technology τη? TMD Friction. Στο σημε?ο αυτ?, η TMD Friction οδηγε? τι? εξελ?ξει? και ε?ναι η πρ?τη κατασκευ?στρια εταιρε?α που προσφ?ρει τα πρωτοποριακ? αυτ? προ??ντα στην αγορ? ανταλλακτικ?ν.

Κ?ντε τη σωστ? επιλογ? και μει?στε το κ?στο?.


ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΙ; ΟΧΙ ΜΕ ΜΑΣ!

Τα δισκ?φρενα στα επαγγελματικ? οχ?ματα εκτ?θενται κ?θε μ?ρα σε μεγ?λε? καταπον?σει?, δεδομ?νου ?τι το φρεν?ρισμα εν?? οχ?ματο? χρει?ζεται πολ? περισσ?τερη εν?ργεια απ? την επιτ?χυνσ? του.

Παρ?δειγμα: ?να φορτηγ? β?ρου? 40 t μπορε? να επιταχ?νει σε 45 δευτερ?λεπτα στα 80 km/h με ισχ? κινητ?ρα 340 kW, εν? για ?να φρεν?ρισμα αν?γκη? 3 δευτερολ?πτων απ? τα 80 στα 0 km/h απαιτε?ται ισχ?? π?δηση? 3.300 kW.

Απ?στευτα μεγ?λη καταπ?νηση για το τακ?κι, που δεν ε?ναι παρ? ?να συγκριτικ? μικρ?ν διαστ?σεων εξ?ρτημα. Οι συμβιβασμο? στην ποι?τητα στο θ?μα αυτ? μπορο?ν να αποδειχθο?ν γρ?γορα πολ? ακριβ? υπ?θεση.

Textar σημα?νει ασφ?λεια. Χωρ?? αν και ?μω?. Για το λ?γο αυτ? χρειαζ?μαστε ?ω? και 3 χρ?νια για την αν?πτυξη εν?? τακακιο? και το υποβ?λλουμε στι? σκληρ?τερε? δοκιμ?? προτο? φτ?σει στην αγορ?:

  • ?ω? 300.000 χιλι?μετρα δοκιμ?? και ?ω? 2.000 ?ρε? στην τρ?πεζα δοκιμ?ν
  • Αξιολ?γηση τη? συμπεριφορ?? π?δηση? και φθορ?? μ?σω υπολογιστ?
  • Αυστηρ?τατε? δοκιμ?? ?γκριση? υπ? πραγματικ?? συνθ?κε?
  • Εντατικ?? δοκιμ?? για τη συμπεριφορ? ?νεση?