ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. ΑΠΟΔΟΣΗ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΠΑΡΟΝ. ΜΕΛΛΟΝ.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ. ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.

Περισσ?τερα απ? 1.600 τακ?κια δισκ?φρενων, περισσ?τερε? απ? 1.650 δισκ?πλακε?, 425 σιαγ?νε? φρ?νων, 300 κιτ και 200 ταμπο?ρα… με αυτ? η Textar προσφ?ρει μ?α απ? τι? μεγαλ?τερε? γκ?με? για σ?γχρονα οχ?ματα. Textar σημα?νει ποι?τητα χωρ?? συμβιβασμο??, μεγ?λη δι?ρκεια ζω?? και μεγ?λη ?νεση στο φρεν?ρισμα. Για παρ?δειγμα, οι ειδικο? μα? ?χουν αναπτ?ξει περισσ?τερα απ? 60 διαφορετικ? μ?τρα για την απ?σβεση του θορ?βου. Το Textar Box περι?χει β?βαια και τα πρ?σθετα εξαρτ?ματα που ε?ναι αναγκα?α για την τοποθ?τηση. Και η τρ?χουσα γενι? των τακακι?ν epad μα? με το ειδικ? τη? με?γμα υλικ?ν εξασφαλ?ζει ιδια?τερη ?νεση πορε?α? και πεντακ?θαρε? ζ?ντε? που αστρ?φτουν.

Αλλ? και στι? δισκ?πλακε? η Textar διαθ?τει την ποι?τητα του ηγ?τη τη? αγορ??. Υψηλ?? ποι?τητα? χυτ? υλικ? και επ?στρωση σε ?λη την επιφ?νεια: Αυτ? σημα?νει υψηλ? απ?δοση, μεγ?λη δι?ρκεια ζω?? και ασφ?λεια. Για τη γρ?γορη και ε?κολη τοποθ?τηση, το πρ?γραμμα τη? Textar, εκτ?? απ? σιαγ?νε? φρ?νων, περιλαμβ?νει και κιτ σιαγ?νων. Τα κιτ εξασφαλ?ζουν μεγ?λα πλεονεκτ?ματα, γιατ? ?λα τα εξαρτ?ματα που χρει?ζονται για την τοποθ?τηση ε?ναι π?ντα πρ?χειρα στην αποθ?κη και τοποθετο?νται γρ?γορα. Δε?κτη? φθορ??, πρ?σθετα εξαρτ?ματα, υγρ? φρ?νων, καθαριστικ? φρ?νων και λιπαντικ? ολοκληρ?νουν τη γκ?μα προ??ντων τη? Textar, ?πω? και τα υδραυλικ? εξαρτ?ματα φρ?νων* και τα εργαλε?α φρ?νων*. (*Διαθ?σιμα αν?λογα με την περιοχ?)

ΟΛΑ. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ.

?ταν πρ?κειται για την τεχνολογ?α π?δηση? σε κορυφα?ο επ?πεδο, με την Textar ε?στε ασφαλε??. Δεν γνωρ?ζουμε συμβιβασμο?? ?ταν πρ?κειται για πρωτοποριακ?? λ?σει?, κορυφα?α ποι?τητα, μ?γιστη ασφ?λεια και απαρ?μιλλη ?νεση στο φρεν?ρισμα. Και ?λα αυτ?, εδ? και περισσ?τερα απ? 100 χρ?νια. Δεν ε?ναι τυχα?ο που ε?μαστε προμηθευτ?? και συνεργ?τε? στην εξ?λιξη προ??ντων των κορυφα?ων κατασκευαστ?ν οχημ?των του κ?σμου.

qplus_textar_brake_pads

Τακ?κια

Με περισσ?τερα απ? 1.600 τακ?κια δισκ?φρενων, η Textar διαθ?τει την πληρ?στερη γκ?μα για τα οχ?ματα σ?γχρονη? κατασκευ??. Αυτ? η εξαιρετικ? κ?λυψη για τα διαθ?σιμα ευρωπα?κ? μοντ?λα οχημ?των, σε ποι?τητα αρχικο? εξοπλισμο?, καθιστ? την Textar ιδανικ? λ?ση για την αγορ? ανταλλακτικ?ν.

Ελασμα αποσβεση? Q+

Το Textar Q+ προσφ?ρει σημαντικ? πλεονεκτ?ματα, τ?σο ω? προ? την εμφ?νιση ?σο και ω? προ? την απ?σβεση των θορ?βων. Αποτ?λεσμα μια? συστηματικ?? φ?ση? αν?πτυξη? και εντατικ?ν δοκιμ?ν, το Textar Q+ διαθ?τει μοναδικ? σ?νθεση με υφ? υφ?σματο?.

epad

epad

Epad τησ textar – η απολυτη λυση, χωρισ συμβιβασμουσ, για καθαρη και αθορυβη πεδηση?Επιλ?γοντα? την Textar, εμπιστε?εστε μια απ? τι? ηγετικ?? κατασκευαστικ?? εταιρε?ε? τακακι?ν παγκοσμ?ω?. Η Textar φ?ρνει το μ?λλον σ?μερα, παρουσι?ζοντα? τη ν?α γενι? φερμου?τ epad για μεγαλ?τερη οδηγικ? ?νεση και χρησιμοποι?ντα? υλικ? τριβ??, τα οπο?α ?χουν ?δη δοκιμαστε? στη βιομηχαν?α αρχικο? εξοπλισμο?.

textar_brake_discs

Δισκ?πλακε?

Οι δισκ?πλακε? Textar κατασκευ?ζονται τηρ?ντα? τι? προδιαγραφ?? ανοχ?ν αρχικο? εξοπλισμο? και προσαρμ?ζονται τ?λεια στην ικαν?τητα απ?δοση? και στη συμπεριφορ? φθορ?? των τακακι?ν Textar.

textar_brake_shoes1

Σιαγ?νε?

Οι δικ?? μα? απαιτ?σει? ω? προ? την ποι?τητα των σιαγ?νων Textar υπερκαλ?πτουν το ευρωπα?κ? πρ?τυπο ελ?γχου ECE R90. Επομ?νω?, οι σιαγ?νε? μα? αποτελο?ν το ιδανικ? συμπλ?ρωμα για τα ταμπο?ρα Textar και καλ?πτουν απ?λυτα τι? αν?γκε? των διαθ?σιμων ευρωπα?κ?ν μοντ?λων οχημ?των.

textar_brake_drums1

Ταμπο?ρα

Ποι?τητα αρχικο? εξοπλισμο? ακ?μα και στα ταμπο?ρα: Τα ταμπο?ρα Textar κατασκευ?ζονται απ? χυτ? υλικ? υψηλ?? ποι?τητα? και επομ?νω? παρουσι?ζουν εξαιρετικ? αντοχ? στι? υψηλ?? θερμοκρασ?ε? και στη φθορ?.

textar_brake_fluid

Υγρ? φρ?νων

DOT 3, DOT 4, DOT 4 LV, DOT 5?– Η εκτεταμ?νη σειρ? προ??ντων τη? Textar προσφ?ρει τρ?α εξατομικευμ?να χρ?σιμα υγρ? φρ?νων με βελτιστοποιημ?νη ασφ?λεια.

textar_brake_cleaner_products

Καθαριστικ? φρ?νων

Το καθαριστικ? φρ?νων τη? Textar απομακρ?νει ανθεκτικ? λ?δια, γρ?σα και βρωμι? και δεν αφ?νει ?χνη.

Cera Tec

Το μη μεταλλικ? λιπαντικ? διαρκε?α? για συστ?ματα π?δηση?. Το Cera Tec δεν περι?χει χαλκ? και οξ?, και προστατε?ει απ? χαρ?γματα και δι?βρωση.

Hydra?Tec

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Για κινο?μενα μ?ρη συστημ?των π?δηση? και σ?μπλεξη?.

textar_tools

Εργαλε?α Textar

Η Textar προσφ?ρει μια πλ?ρη γκ?μα επαγγελματικ?ν εργαλε?ων φρ?νων. Αυτ? τα εργαλε?α ?χουν σχεδιαστε? για να προσφ?ρουν στον εξειδικευμ?νο τεχνικ? μια γρ?γορη και αποτελεσματικ? λ?ση για την αντικατ?σταση εξαρτημ?των φρ?νων.

textar_abs_sensor

Αισθητ?ρε? ABS

Οι αισθητ?ρε? ABS αποτελο?ν σημαντικ? συστατικ? μ?ρο? των συστημ?των οδηγικ?? ευστ?θεια? ?πω? ABS, ASR και ESP. Κ?νουν συνεχ? μ?τρηση του αριθμο? στροφ?ν τροχο? και μεταδ?δουν τα τρ?χοντα σ?ματα στη μον?δα ελ?γχου. Η Textar προσφ?ρει ?να πρ?γραμμα με προ? το παρ?ν περισσ?τερου? απ? 250 αισθητ?ρε?, το οπο?ο επεκτε?νεται σταθερ?.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΤΑΚΑΚΙΑ. ΓΙΑ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΜΑΡΚΕΣ.

ALFA ROMEO
ASTON MARTIN
AUDI
BAIC
BENTLEY
BMW
BRILLIANCE
BUGATTI
BUICK
BYD
CADILLAC

CHANGAN
CHERY
CHEVROLET
CHRYSLER
CITRO?N
DACIA
DAEWOO
DODGE
DONGFENG
FAW
FERRARI

FIAT
FORD
GAC
GEELY
GREATWALL
HAIMA
HONDA
HYUNDAI
JAC
JAGUAR
JEEP

JMC
KIA
LAMBORGHINI
LANCIA
LAND ROVER
LEXUS
LINCOLN
LOTUS
MASERATI
MAYBACH
MAZDA

MERCEDES-BENZ
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL/VAUXHALL
PEUGEOT
PORSCHE
PROTON
RENAULT
ROLLS-ROYCE
SAIC
SEAT

?KODA
SMART
SSANGYONG
SUZUKI
TESLA
TOYOTA
VOLKSWAGEN
VOLVO

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΦΡΕΝΑΡΕΙ
ΜΕ TEXTAR.

Εκε? που ?λλοι καλ?πτουν τι? αν?γκε? του παρ?ντο?, εμε?? σκεφτ?μαστε ?να β?μα πιο π?ρα και εξελ?σσουμε την τεχνολογ?α π?δηση? του μ?λλοντο?. Δεν αποτελε? ?κπληξη το γεγον?? ?τι τα σχεδιασμ?να με το βλ?μμα το μ?λλον οχ?ματα χρησιμοποιο?ν τακ?κια τη? Textar. Τ?σο το Model S ?σο και το ν?ο Model X των οχημ?των υψηλ?? τεχνολογ?α? τη? TESLA Motors φρεν?ρουν με ασφ?λεια χ?ρη στην Textar. Αλλ? και τα ν?α BMW i3 και i8 εξοπλ?ζονται εργοστασιακ? με Textar. Εδ?, τα πρ?τα αυτοκ?νητα τη? γενι?? του? συναντο?ν το νο?μερο 1 τη? τεχνολογ?α? π?δηση?. Αλλ? και στη φιλικ?τητα προ? το περιβ?λλον μα? διακρ?νει η καινοτομ?α. Με το πρ?γραμμα Light Technology τη? TMD Friction σχεδι?ζουμε και κατασκευ?ζουμε τακ?κια με το ιδανικ? β?ρο?, ?ρα φιλικ?τερα προ? το περιβ?λλον. ?τσι ανο?γουμε το δρ?μο για μια ν?α γενι? προ??ντων στην αγορ? ανταλλακτικ?ν. Εδ? και χρ?νια, η Textar διαθ?τει τακ?κια χωρ?? χαλκ? για την αγορ? ανταλλακτικ?ν, κι ?τσι ανταποκρ?νεται ?δη απ? σ?μερα στι? απαιτ?σει? του α?ριο. Και ακ?μη: Η TMD Friction συν?βαλε καθοριστικ? στην αν?πτυξη των προτ?πων ταξιν?μηση? ECO για τα υλικ? τριβ??. ?λλοι τηρο?ν τα πρ?τυπα – εμε?? τα αναπτ?σσουμε. Αυτ? σημα?νει κορυφα?α ποι?τητα κι ακ?μη πιο π?ρα…

ΟΧΙ ΑΠΛΩΣ ΕΞΥΠΝΟ.
ΑΛΛΑ ΓΝΗΣΙΟ.

Τη στιγμ? που ?λλοι κατασκευαστ?? ποντ?ρουν κυρ?ω? στην τιμ?, εμε?? ποντ?ρουμε στην κορυφα?α ποι?τητα. Και γι’ αυτ? στην TMD Friction ασχολο?μαστε ?ω? και 3 χρ?νια για να αναπτ?ξουμε, να δοκιμ?σουμε και να εγκρ?νουμε ?να ν?ο προ??ν αρχικο? εξοπλισμο?.
Το ?φελο? ε?ναι και για την αγορ? ανταλλακτικ?ν: γιατ? κι εδ? ?πω? και στον αρχικ? εξοπλισμ? διοχετε?εται η τεχνογνωσ?α απ? την αν?πτυξη και την παραγωγ?. Ποντ?ρετε στο γν?σιο!

Εγγυ?μαστε τα εξ??:

  • ?ω? 1.000 ?ρε? στην τρ?πεζα δοκιμ?ν
  • Εντατικ?? δοκιμ?? τη? συμπεριφορ?? ?νεση?
  • Αξιολ?γηση τη? συμπεριφορ?? π?δηση? και φθορ?? μ?σω υπολογιστ?
  • Αυστηρ?τατε? δοκιμ?? ?γκριση? υπ? πραγματικ?? συνθ?κε?