Δεν ε?ναι ?να? απλ?? κατ?λογο?, ε?ναι πολ? περισσ?τερα!

Ηλεκτρονικ?? κατ?λογο? και υπηρεσ?α μ?ρκετινγκ για τι? εξατομικευμ?νε? αν?γκε? σα?

Το σ?στημα καταλ?γου που ?χει δημιουργηθε? αποκλειστικ? για την TMD Friction χρησιμοποιε? τα πιο πρ?σφατα δεδομ?να καταλ?γου και προσφ?ρει ε?χρηστε? δυνατ?τητε? αναζ?τηση?. Αυτ? η ηλεκτρονικ? πλατφ?ρμα δεν ε?ναι απλ?? ?να απ?σπασμα του καταλ?γου TecDoc, αλλ? ικανοποιε? τι? συγκεκριμ?νε? απαιτ?σει? ταυτοπο?ηση? εξαρτημ?των φρ?νων.

Με το Brakebook μπορε?τε επ?ση? να δημιουργ?σετε εκτυπ?σιμου? καταλ?γου? σ?μφωνα με τι? εξατομικευμ?νε? απαιτ?σει? σα? και με τη μορφ? που θ?λετε. Με τα ενημερωμ?να δεδομ?να και τα ?δια πρ?τυπα μορφ?? που χρησιμοποιε? η TMD Friction για τον ?ντυπο κατ?λογο Textar, μπορε?τε να δημιουργ?σετε του? δικο?? σα? καταλ?γου? για ολ?κληρη την παλ?τα προ??ντων, για ?να μ?ρο? των προ??ντων, για ε?δη συγκεκριμ?νων κατασκευαστ?ν ? ακ?μα και για ειδικ? μοντ?λα.

ΟΧΙ ΜΟΝΟ

0

ΠΡΟ?ΟΝΤΑ

ΑΝΑΖ?ΤΗΣΗ ΟΧΗΜ?ΤΩΝ

Με 3 μ?νο κλικ βρ?σκετε τα σωστ? εξαρτ?ματα για το ?χημ? σα?.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜ?ΝΗ ΑΝΑΖ?ΤΗΣΗ

Βρε?τε το σωστ? εξ?ρτημα με τη βο?θεια διαφ?ρων κριτηρ?ων για συγκεκριμ?νε? ομ?δε? προ??ντων. Για παρ?δειγμα, με β?ση το πλ?το?, ?ψο?, π?χο?, πλ?θο? δεικτ?ν φθορ?? κτλ.

Ν?Α Ε?ΔΗ ΣΤΗ ΓΚ?ΜΑ

Τα ν?α προ??ντα εμφαν?ζονται αυτ?ματα μετ? απ? κ?θε ενημ?ρωση δεδομ?νων.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Το Brakebook ενημερ?νεται κ?θε εβδομ?δα. Αξ?ζει να το επισκ?πτεστε τακτικ?.

PRINT ON DEMAND

Δημιουργ?στε τον δικ? σα? κατ?λογο PDF. Για ?λη την γκ?μα προ??ντων, για μερικ? προ??ντα, για ε?δη συγκεκριμ?νων κατασκευαστ?ν ? ακ?μη και για ειδικ? μοντ?λα.

ANDROID ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ IOS APP

Λ?ψη χωρ?? χρ?ωση. Τ?ρα με ν?α κατεργασ?α τη? επιφ?νεια? χειρισμο? και μεγαλ?τερη φιλικ?τητα για τον χρ?στη.

ΣΑΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΩΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Με τη βο?θεια του γραμμωτο? κ?δικα μ?σω τη? εφαρμογ?? διευκολ?νεται ?χι μ?νο η ταυτοπο?ηση του ε?δου? τη? Textar αλλ? και η αν?συρση λεπτομερ?ν πληροφορι?ν για αυτ?.

ΣΑΡΩΤΗΣ ΤΑΚΑΚΙΩΝ

Απ? σ?μερα, με την εφαρμογ? μπορε?τε να π?ρετε μια φωτογραφ?α του τακακιο?. Στη συν?χεια, η φωτογραφ?α που φορτ?νετε στο σ?στημα αναλ?εται απ? το Brakebook, και σε δευτερ?λεπτα πα?ρνετε στο smartphone σα? το αποτ?λεσμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ BRAKEBOOK-APP ΤΗΣ TEXTAR

Το Brakebook διατ?θεται επ?ση? και ω? εφαρμογ? για Android και iPhone! Αποκτ?στε απευθε?α? πρ?σβαση στα πιο πρ?σφατα ενημερωμ?να δεδομ?να του καταλ?γου Textar και κ?ντε στοχευμ?νη αναζ?τηση κατ? κωδικ? ε?δου?, αρχικο? εξοπλισμο? και συγκριτικ?? αναφορ?? Textar σε πραγματικ? χρ?νο! Η εφαρμογ? Textar προσφ?ρει κ?θε εβδομ?δα ενημερωμ?να δεδομ?να προ??ντων – χωρ?? να απαιτε?ται λ?ψη ενημ?ρωση? τη? εφαρμογ?? – και καλ?πτει τι? συγκεκριμ?νε? απαιτ?σει? ταυτοπο?ηση? εξαρτημ?των φρ?νων. Τα ν?α προ??ντα Textar εμφαν?ζονται σε ειδικ? περιοχ? τη? εφαρμογ??. Χρησιμοποι?στε την τ?ρα! Ιδανικ? για εμπ?ρου? και για συνεργε?α.

ΣΑΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΩΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Με τη βο?θεια του γραμμωτο? κ?δικα μ?σω τη? εφαρμογ?? διευκολ?νεται ?χι μ?νο η ταυτοπο?ηση του ε?δου? τη? Textar αλλ? και η αν?συρση λεπτομερ?ν πληροφορι?ν για αυτ?.

PRINT ON DEMAND

Η εφαρμογ? καταλ?γου που ?χει δημιουργηθε? αποκλειστικ? για την TMD Friction χρησιμοποιε? τα πιο πρ?σφατα δεδομ?να καταλ?γου και προσφ?ρει ε?χρηστε? δυνατ?τητε? αναζ?τηση?. Η εφαρμογ? καλ?πτει στοχευμ?να τι? απαιτ?σει? για την αναγν?ριση των εξαρτημ?των φρ?νων. Τα δεδομ?να του καταλ?γου ανανε?νονται αυτ?ματα κ?θε εβδομ?δα, χωρ?? να ε?ναι αναγκα?α η αναν?ωση τη? εφαρμογ??.