ΚΑΤΑΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΛΠΕΙΣ –

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΡΕΝΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΚΑΤΑΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΛΠΕΙΣ –

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΡΕΝΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΚΑΤΑΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΛΠΕΙΣ –

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΡΕΝΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ: Η ΚΑΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΛΠΙΚΟΥ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ STELVIO PASS

Τακ?κια κορυφα?α? ποι?τητα? υποβ?λλονται σε αυστηρ?? και δαπανηρ?? δοκιμ??. Σε τελικ? αν?λυση τα τακ?κια κορυφα?α? ποι?τητα? θα πρ?πει να υπερισχ?ουν απ? ?λε? τι? απ?ψει?. Τ?σο απ? ?ποψη ?νεση? ?σο και σε θ?ματα ασφ?λεια?. Τα τακ?κια φρ?νων τη? Textar υποβ?λλονται σε τελευτα?α? τεχνολογ?α? εργαστηριακο?? ελ?γχου? και σε εξονυχιστικο?? ελ?γχου? στην ?σφαλτο.

Ωστ?σο, οι ειδικο? τη? Textar προχωρ?νε κι ?να β?μα παραπ?ρα με μια κατ?βαση απ? το αλπικ? π?ρασμα Stelvio Pass. Το δε?τερο σε υψ?μετρο ασφαλτοστρωμ?νο ορειν? π?ρασμα των ?λπεων. Με ιλιγγι?δη ?ψη και ?ντονε? κλ?σει?. Μ?α ιδια?τερη πρ?κληση. Για τον ?νθρωπο και την τεχνολογ?α.

Σε απευθε?α? σ?γκριση με δ?ο επ?νυμου? κατασκευαστ?? αυθεντικ?ν τακακι?ν τ?θηκαν υπ? δοκιμ? η π?εση πεντ?λ, η τιμ? τη? τριβ?? και η φθορ?.

Οι οδηγο? δοκιμ?ν τη? Textar κλ?θηκαν να αποδε?ξουν τη δεξιοτεχν?α του? σε μια ελικοειδ? οδικ? διαδρομ? δεκαοχτ? χιλιομ?τρων με κλ?ση 15%. Το ορειν? π?ρασμα Stelvio Pass ε?ναι περ?φημο για την ?ντονη κ?νηση που παρουσι?ζει με τι? πολλ?? τουριστικ?? και αγωνιστικ?? διαδρομ?? του. Μ?λιστα το 2007 ψηφ?στηκε απ? το περιοδικ? αυτοκιν?του “Top Gear” ω? “η πιο καταπληκτικ? οδικ? διαδρομ? του κ?σμου”. Οι λ?γοι: Το ε?δο? τη? διαδρομ?? επιτρ?πει ?να σπορ στυλ οδ?γηση? σε ?να περιβ?λλον πραγματικ? εντυπωσιακ?. Ιδανικ?? προ?ποθ?σει? για να υποβληθο?ν τα φρ?να σε τεστ κ?τω απ? τι? πλ?ον ακρα?ε? συνθ?κε?.

Trenner_Alpen

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΡΕΝΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Οι αλπικ?? κατηφορικ?? διαδρομ?? συνιστο?ν παρ?γοντα ?ντονη? επιβ?ρυνση? για τα τακ?κια φρ?νων ανεξ?ρτητα απ? τον κατασκευαστ?. Για να καταφ?ρει να παραμε?νει ο οδηγ?? στην πορε?α του μ?σα στι? ?φουρκ?τε?? χρει?ζεται να φρεν?ρει συν?χεια. Μια συντομ?τερη διαδρομ? π?δηση? μπορε? εδ? να αποτελ?σει ζ?τημα ζω?? και θαν?του.

Σε αυτ?ν την πρακτικ? δοκιμασ?α ελ?γχθηκε κατ? μ?σο ?ρο η α?σθηση του πεντ?λ σε ?λη τη? δι?ρκεια του τεστ.

Λ?γω τη? αυξαν?μενη? θερμοκρασ?α? των δ?σκων φρ?νων κατ? την κατ?βαση – που μπορε? να φτ?σει ακρα?α νο?μερα ?ω? και 700° C – μει?νεται η τιμ? τριβ?? των τακακι?ν και αυξ?νεται η φθορ? του?. Για να διατηρ?σει λοιπ?ν ο οδηγ?? την ισχ? π?δηση? δηλ. μια σταθερ? επιβρ?δυνση, πρ?πει να αυξ?σει την π?εση που ασκε? στο πεντ?λ.

Επιπλ?ον, εξετ?στηκε η τιμ? τριβ?? των τακακι?ν μετ? απ? ?να ορισμ?νο δι?στημα ηρεμ?α?, για να διαπιστωθε? ?ω? ποια τιμ? τριβ?? φτ?νουν τα τακ?κια μετ? απ? μια τ?σο κουραστικ? κατ?βαση.

  • Μπ?ρεσαν τα τακ?κια τη? Τextar να αντισταθο?ν στι? υψηλ?? θερμοκρασ?ε? που αναπτ?χθηκαν;
  • Ποιε? τιμ?? τριβ?? διαπιστ?θηκαν;

Καυτ? ερωτ?ματα. Τι? απαντ?σει? δ?νουν τα αποτελ?σματα των τεστ.

Icon_Alpenabfahrt

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η TEXTAR ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΣΤΟ ΤΕΣΤ ΤΑΚΑΚΙΩΝ

ΠΙΕΣΗ ΠΕΝΤΑΛ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ

Στη σ?γκριση του ανταγωνισμο? με γνωστ?? μ?ρκε? αυθεντικο? εξοπλισμο? η Textar αποδεικν?ει ?τι μπορε? να επικρατ?σει. Με π?εση πεντ?λ 45 N κατ? μ?σο ?ρο στην αλπικ? κατ?βαση η Textar με μ?σο ?ρο τη? τ?ξη? των 40 N εμφαν?ζει τη χαμηλ?τερη π?εση πεντ?λ. ?τσι, ο οδηγ?? δοκιμ?ν χρει?ζεται να ασκ?σει λιγ?τερη δ?ναμη κατ? την κατ?βαση. ?να σημαντικ?τατο πλεον?κτημα. Ειδικ? αν προκ?ψει ξαφνικ? κ?ποια επικ?νδυνη κατ?σταση, ?πω? για παρ?δειγμα αν ο οδηγ?? βρεθε? στο τ?λο? μια? ουρ?? οχημ?των σε μια πλαγι?.

Textar 40N
Ανταγωνιστ?? A 45N
Ανταγωνιστ?? B 50N

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ / ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ

ΤΕΣΤ ΤΙΜΗΣ ΤΡΙΒΗΣ

Για να διαπιστωθε? η τιμ? τριβ?? μετ? το τεστ, πρ?πει αφ?του κρυ?σει το σ?στημα π?δηση? να επενεργ?σουν π?λι τα φρ?να. Με τον τρ?πο αυτ? διαπιστ?νεται η απ?δοση που επιτυγχ?νουν τα τακ?κια μετ? την κατ?βαση. ?σο μεγαλ?τερη ε?ναι η τιμ? τριβ?? μετ? την κατ?βαση, τ?σο μικρ?τερη ε?ναι η δ?ναμη που χρει?ζεται να ασκηθε? στο πεντ?λ κατ? το φρεν?ρισμα. Χαμηλ?τερε? τιμ?? τριβ?? μπορο?ν σε περ?πτωση εν?? ξαφνικο? φρεναρ?σματο? πανικο? να αυξ?σουν αισθητ? τη διαδρομ? π?δηση?. Οι λ?γοι: Κακ? απ?κριση του φρ?νου και οι υψηλ?τερε? πι?σει? πεντ?λ που απαιτο?νται.

Σε αυτ?ν τον τομ?α η Textar επικρ?τησε ξαν? του ανταγωνισμο? και π?τυχε με 0,46 μ την υψηλ?τερη τιμ? τριβ??. Σε αντ?θεση με τη μ?ση τιμ? τριβ?? των 0,39 μ. Τι σημα?νει αυτ? στην πρ?ξη: Τη στιγμ? που το ?χημα που φορ?ει τακ?κια Textar ?χει ?δη ακινητοποιηθε?, οι ανταγωνιστ?? βρ?σκονται ακ?μα σε κ?νηση. ?να κριτ?ριο καθοριστικ?? σημασ?α?, ειδικ? σε ακρα?ε? καταστ?σει?.

Για τον λ?γο αυτ? συνεχ?ζουμε να εξελ?σσουμε τι? τεχνολογ?ε? π?δηση?. Τα τακ?κια Textar ?χουν σχεδιαστε? κατ? τ?τοιο τρ?πο, ?στε στα απ?τομα φρεναρ?σματα να αυξ?νεται ακ?μα και ο συντελεστ?? τριβ?? (συντελεστ?? θερμ?τητα?). ?τσι ο οδηγ?? αισθ?νεται μεγαλ?τερη ασφ?λεια κατ? την οδ?γηση μια και δε χρει?ζεται να αυξ?σει την π?εση στο πεντ?λ.

Textar 0,46 μ
Ανταγωνιστ?? A 0,38 μ
Ανταγωνιστ?? B 0,33 μ

ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ / ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ

ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΦΘΟΡΑ ΛΟΓΩ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Επικεφαλ?? η Textar και στο τεστ αντοχ?? στη φθορ? λ?γω θερμ?τητα?. Τα αποτελ?σματα που παραθ?τουμε προ?κυψαν απ? τη σ?γκριση σε δ?ο καταβ?σει?. Παρ? τι? υψηλ?? θερμοκρασ?ε? που αναπτ?χθηκαν στα φρ?να, η Textar παρουσ?ασε τη μικρ?τερη φθορ? στα τακ?κια με 0,74 mm. Η μ?ση τιμ? που προ?κυψε απ? τη σ?γκριση ?ταν τα 1,53 mm.

Textar 0,74 mm
Ανταγωνιστ?? A 2,18 mm
Ανταγωνιστ?? B 1,68 mm

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ / ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ

Icon_Alpenabfahrt

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η TEXTAR ΔΙΑΠΡΕΠΕΙ ΜΕ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ε?τε μιλ?με για την π?εση πεντ?λ, ε?τε για τη φθορ? ? για τον συντελεστ? τριβ??, η Textar στην αλπικ? κατ?βαση του ορεινο? περ?σματο? Stelvio Pass διατηρε? το προβ?δισμα. Τα αποτελ?σματα των τεστ επιβεβαι?νουν τι? υψηλ?? προδιαγραφ?? ποι?τητα? τη? επωνυμ?α? Textar για μ?γιστη ασφ?λεια και ?νετη π?δηση. Εδ? και π?νω απ? 100 χρ?νια.

Trenner_Alpen

ΦΤΑΝΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΟΡΙΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΕΣΕΙΣ.