ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ!

Οι απομιμ?σει? γν?σιων ανταλλακτικ?ν φρ?νων ε?ναι μ?α πραγματικ?τητα. Ορισμ?νοι ενδεχομ?νω? να δελεαστο?ν απ? την υπ?σχεση εξοικον?μηση? χρημ?των μ?σω τη? αγορ?? φθην?ν προ??ντων στο διαδ?κτυο, τα οπο?α ?μω? μπορε? να αποδειχθο?ν επικ?νδυνε? απομιμ?σει?.
?ταν πρ?πει να αλλ?ξετε τα τακ?κια των φρ?νων, επιλ?γετε ποιοτικ?, επ?νυμα προ??ντα. ?τσι διασφαλ?ζεται η υψηλ?, ποιοτικ? απ?δοση ?ταν τη χρει?ζεστε περισσ?τερο – σε μ?α κατ?σταση αν?γκη?. Συχν? οι ?ευκαιρ?ε?? στο διαδ?κτυο ε?ναι απομιμ?σει? με την αν?λογη πολ? χαμηλ? απ?δοση. Μην θ?τετε σε κ?νδυνο την ασφ?λει? σα? – οι συν?πειε? μπορε? να ε?ναι μοιρα?ε?.

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ.

ΜΟΝΟ ΑΥΤΑ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ.

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΣΕΙΣ.

Για αυτ? στην TMD Friction επενδ?ουμε περισσ?τερα απ? € 30 εκατομμ?ρια σε ?ρευνα και αν?πτυξη κ?θε χρ?νο: για να σα? προσφ?ρουμε ?να επ?πεδο ασφ?λεια? που υπερβα?νει τι? απαιτ?σει? του ν?μου.

Στην TMD Friction κ?νουμε αποφασιστικ? β?ματα για την καταπολ?μηση τη? πειρατε?α? των προ??ντων:

  1. ?που ε?ναι δυνατ?, η TMD Friction χρησιμοποιε? μη αντιγρ?ψιμε? συσκευασ?ε? με σφραγ?δα ολογρ?μματο?.
  2. Εντ?? τη? ΕΕ η TMD Friction υποστηρ?ζει τι? τελωνειακ?? αρχ?? στην?ταυτοπο?ηση των απομιμ?σεων. Οι απομιμ?σει? κατ?σχονται.
  3. Κατ? καν?να τα προ??ντα μα? ακολουθο?ν π?ντα τα ?δια?καν?λια διανομ???και τι? συν?θει? αλυσ?δε? εφοδιασμο?. Οι παρεκκλ?σει? ερευν?νται ?μεσα.
  4. Η TMD Friction συνεργ?ζεται μ?νο με?δ?κτυα αποκλειστικ?ν διανομ?ων εξασφαλ?ζοντα? μ?α ασφαλ? εφοδιαστικ? αλυσ?δα.

Δυστυχ??, οι πλαστογρ?φοι μαθα?νουν γρ?γορα. Συχν? ε?ναι αδ?νατο να διακρ?νει κανε?? τι? απομιμ?σει? απ? τα γν?σια προ??ντα. Για αυτ? ?χουμε ορισμ?νε? συμβουλ?? προ? τα συνεργε?α και του? καταναλωτ??.

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ:

 • Αγορ?ζετε μ?νο απ? ?μπιστου? συνεργ?τε?.
 • Αγορ?ζετε π?ντα επ?νυμα, ποιοτικ? προ??ντα – αυτ? ε?ναι προ? το συμφ?ρον τ?σο των πελατ?ν σα? ?σο και του συνεργε?ου σα?.
 • Εξηγε?τε του? κινδ?νου? που εν?χει η αγορ? προ??ντων π?δηση? απ? του? ?διου? του? πελ?τε?. Για να ε?στε σ?γουρο?, αρνηθε?τε την τοποθ?τηση τ?τοιου ε?δου? προ??ντων.
 • Ε?ν ?χετε οποιαδ?ποτε αμφιβολ?α για τη γνησι?τητα εν?? προ??ντο?, καλ?στε την γραμμ? υποστ?ριξη? τη? εταιρε?α? μα?. Ε?ναι χαρ? μα? να σα? βοηθ?σουμε.

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ:

 • Αγορ?ζετε τακ?κια φρ?νων και φερμου?τ μ?νο απ? ?μπιστο συνεργε?ο.
 • Ζητ?στε συμβουλ?? απ? το συνεργε?ο σα?. Εδ? θα βρε?τε επαγγελματ?ε? που θα σα? προτε?νουν το καλ?τερο προ??ν για τη δικ? σα? ασφ?λεια.
 • Αγορ?ζετε π?ντα επ?νυμα, ποιοτικ? προ??ντα. Μ?νο ?τσι μπορε?τε να ε?στε σ?γουροι για την απ?δοση των φρ?νων σα? σε ακρα?ε? καταστ?σει?.
 • Μην ξεγελι?στε απ? δ?θεν ευκαιρ?ε? στο διαδ?κτυο.
 • Ε?ν ?χετε οποιεσδ?ποτε ερωτ?σει? ? αμφιβολ?ε?, μπορε?τε να απευθ?νεστε σε ?λου? του? επ?νυμου? κατασκευαστ??.

ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ!

Πιστε?ετε πω? τα ανταλλακτικ? φρ?νων που αγορ?σατε ε?ναι απομιμ?σει?; Μπορο?με να σα? βοηθ?σουμε να επαληθε?σετε τη γνησι?τητα των εξαρτημ?των σα?. Απλ? καλ?στε την γραμμ? ?μεση? υποστ?ριξη? τη? εταιρε?α? μα?.

*) Προσοχ?: επειδ? τα τακ?κια φρ?νων αποτελο?ν μ?ρο? του συστ?ματο? π?δηση? και ω? εκ το?του, ε?ναι ανταλλακτικ? που σχετ?ζονται με την ασφ?λεια, ?λε? οι εργασ?ε? πρ?πει να εκτελο?νται με τη δ?ουσα επιμ?λεια. Η αντικατ?σταση των τακακι?ν φρ?νων πρ?πει να πραγματοποιε?ται μ?νο απ? επαγγελματ?ε? που διαθ?τουν τι? σχετικ?? γν?σει?. Η μη σωστ? εκτελεσμ?νη τοποθ?τηση μπορε? να ?χει ω? συν?πεια την αστοχ?α ?λου του συστ?ματο? π?δηση?.