SVAKI JE METAR BITAN

ISPITIVANJE KO?NIH OBLOGA

SVAKI JE METAR BITAN

ISPITIVANJE KO?NIH OBLOGA

SVAKI JE METAR BITAN

ISPITIVANJE KO?NIH OBLOGA

Ispitivanje u?inkovitosti: AMS-ovo ispitivanje

AMS-ovo ispitivanje ko?nica me?unarodno je priznato ispitivanje za odre?ivanje ko?ne udaljenosti koje je razvio ?asopis ?Auto Motor und Sport“ (vode?i njema?ki ?asopis za automobilizam). Na njega se pozivaju ?ak i njema?ki automobilski klub (ADAC) i TüV (njema?ko ispitno tijelo).

ISPITIVANJE: JESU LI OBLOGE U?INKOVITE PRI KO?ENJU TOPLIM ILI HLADNIM KO?NICAMA?

U autu se nalaze dvije osobe i vre?e napunjene granuliranim ?elikom kako bi se dosegnula dopu?tena bruto te?ina vozila. Auto se zatim zaustavlja ko?enjem na brzini od 100 km/h deset puta zaredom. To zna?i da je rije? o intenzivnom ciklusu ubrzavanja i ko?enja u kojem se disk ko?nice mogu zagrijati na temperature do 700 °C. U tim je uvjetima tako?er mogu?e simulirati ozlogla?eni osje?aj slabljenja ko?nice (fading) pri vo?nji nizbrdo do vrha napunjenim vozilom na ravnoj povr?ini. Slabljenje je izraz koji se koristi za opis smanjenog u?inka ko?enja do kojeg dolazi kada je vozilo vrlo optere?eno.

Visoke temperature koje proizlaze iz ovog ispitivanja otpu?taju vezivna sredstva iz ko?ne obloge koja stvaraju mazivni sloj izme?u ko?ne obloge i ko?nog diska smanjuju?i tako koeficijent trenja i u?inak ko?enja. U ovom AMS-ovom ispitivanju ocjenjuju se samo prvo i deseto ko?enje kako bi se dobile informacije o karakteristikama ko?nih obloga kad su hladne i tople. Postavlja se pitanje jesu li ko?ne obloge jednako u?inkovite pri visokim temperaturama kao i kada su hladne.

Icon_AMS

REZULTATI: RAZLIKE KOJE ZNA?E ?IVOT ILI SMRT

Rezultati Audija A5

Ko?ne obloge tvrtke Textar jednako su u?inkovite kao ko?ne obloge proizvo?a?a izvorne opreme pri ko?enju hladnim i toplim ko?nicama i postigle su najstabilnije rezultate u usporedbi sa svojom konkurencijom. Prvo i deseto ko?enje razlikuju se za samo 0,2 m. To je jednako razlici koju je postigla ko?na obloga koju je ugradio proizvo?a? izvorne opreme. Najve?e odstupanje konkurencije iznosi 2,8 m, ?to je pribli?no tri ?etvrtine automobilske du?ine: udaljenost koja mo?e imati razorne posljedice

KO?NA UDALJENOST

KO?ENJE TOPLIM KO?NICAMA

OE 36,3 m
Textar 36,3 m
Competitor A 38,4 m
Competitor B 41,6 m
Competitor C 37,3 m

BOLJE/GORE

KO?ENJE HLADNIM KO?NICAMA

OE 36,1 m
Textar 36,1 m
Competitor A 37,5 m
Competitor B 38,8 m
Competitor C 42 m

BOLJE/GORE

VW Passat Variant

Ko?ne obloge tvrtke Textar i proizvodi konkurencije u?inkovitiji su od materijala proizvo?a?a izvorne opreme kada su ko?nice hladne. ?ak i kada su ko?nice bile vru?e, sve su ko?ne obloge osim jedne uspjele smanjiti ko?nu udaljenost u usporedbi s ko?nim oblogama proizvo?a?a izvorne opreme. Tvrtka Textar je najsigurnija u tom podru?ju: prvo i deseto ko?enje razlikuju se za samo 0,2 m. To je jednako vrijednosti koju je postigla ko?na obloga koju je ugradio proizvo?a? izvorne opreme. Najve?a razlika udaljenosti konkurencije iznosi 8,7 m, ?to su pribli?no dvije automobilske du?ine: udaljenost koja mo?e predstavljati razliku izme?u ?ivota i smrti.

KO?NA UDALJENOST

KO?ENJE TOPLIM KO?NICAMA

OE 38,6 m
Textar 37,1m
Competitor A 38,3 m
Competitor B 37,6 m
Competitor C 45,8 m

BOLJE/GORE

KO?ENJE HLADNIM KO?NICAMA

OE 38,4 m
Textar 36,9 m
Competitor A 37,4 m
Competitor B 36,6 m
Competitor C 37,1 m

BOLJE/GORE

Icon_AMS

ZAKLJU?AK: TEXTAR JE U?INKOVITIJI OD SVIH SVOJIH KONKURENATA

Tvrtka Textar u?inkovitija je od svih svojih konkurenata tijekom ko?enja hladnim i toplim ko?nicama i postigla je ?ak i bolje rezultate od ko?nih obloga izvorne opreme u VW Passat Variantu. Taj rezultat pokazuje koliko je pitanje sigurnosti bitno za tvrtku Textar. On tako?er pokazuje da ko?ne obloge s tr?i?ta zamjenskih dijelova mogu biti ?ak i bolje od proizvoda koje je izvorno ugradio proizvo?a? automobila – pod uvjetom da se odabere kvalitetan proizvod poput proizvoda tvrtke Textara.

Textar je najsigurniji proizvo?a? u ovom podru?ju