?UVAJTE SE KRIVOTVORINA!

Fake brake parts are a very real thing. Some purchasers may be tempted to save money by purchasing cheap products online but they could be potentially dangerous fakes.
When your brake pads need changing, buy quality branded products. This helps guarantee high quality performance when you need it most – in an emergency situation. The “bargains” on the internet are often forgeries, offering very poor performance. Do not risk your own safety – the results could be fatal.

UVIJEK KUPUJTE ORIGINALNE DIJELOVE.

SAMO ONI MOGU ZAJAM?ITI SIGURNOST KOJU O?EKUJETE.

U SVIM SITUACIJAMA.

Zato mi u dru?tvu TMD Friction godi?nje ula?emo vi?e od 30 milijuna eura u istra?ivanje i razvoj: kako bismo vam mogli ponuditi razinu sigurnosti koja prema?uje zakonske propise.

Mi u dru?tvu TMD Friction tako?er provodimo odlu?ne korake protiv piratskih proizvoda:

 1. kada god je to mogu?e, TMD Friction upotrebljava ambala?u za?ti?enu od krivotvorenja s hologramskim ?igom.
 2. Unutar EU-a dru?tvo TMD Friction podr?ava carinska tijela pri?identifikaciji krivotvorina. Krivotvorine se zatim zapljenjuju.
 3. Prema pravilima na?i proizvodi uvijek imaju jednake?dostavne kanale?i opskrbne lance. Odstupanja se odmah istra?uju.
 4. TMD Friction sura?uje samo s?ekskluzivnim mre?ama trgovaca, ?ime se jam?i siguran opskrbni lanac.

Na?alost, krivotvoritelji proizvoda brzo stje?u nova znanja. ?esto se krivotvorine ne mogu razlikovati od originalnih dijelova. Zato imamo nekoliko savjeta za automehani?arske radionice i potro?a?e.

NA?I SAVJETI ZA AUTOMEHANI?ARSKE RADIONICE:

  • Kupujte samo od partnera od povjerenja.
  • Uvijek kupujte kvalitetne proizvode s markom – to je kako u interesu va?ih klijenata tako i va?e radionice.
  • Objasnite svojim kupcima opasnosti u vezi sa samostalno kupljenim proizvodima tarnih ko?ionih dijelova. Kako biste bili sigurni, odbijte provesti njihovu ugradnju.
  • Ako sumnjate u to je li odre?eni proizvod originalan, pozovite na?u servisnu pozivnu liniju. Uvijek ?emo vam rado

pomo?i.

NA?I SAVJETI ZA POTRO?A?E:

 • Kupujte ko?ione obloge samo od automehani?arske radionice od povjerenja.
 • Poslu?ajte savjete svoje automehani?arske radionice. U njoj rade stru?njaci koji, u svrhu va?e sigurnosti, mogu preporu?iti najbolji proizvod.
 • Uvijek kupujte kvalitetne proizvode s markom. To je jedini na?in na koji ?ete zajam?iti da ?ete se mo?i pouzdati u svoje ko?nice u ekstremnim situacijama.
 • Ne dopustite da vas zavaraju povoljne akcije na internetu.
 • Ako imate pitanja ili nedoumice, svi renomirani proizvo?a?i rado ?e vam pomo?i.

VOZITE SIGURNO!

Mislite li da su ko?ione komponente koje ste kupili krivotvorene? Mi vam mo?emo pomo?i pri provjeri autenti?nosti va?ih dijelova. Samo nazovite na?u servisnu pozivnu liniju.

*) Pozor: Budu?i da su ko?ione obloge dio ko?ionog sustava i, stoga, sigurnosni dijelovi, svi radovi na njima moraju se provoditi s iznimnim oprezom. Ko?ione obloge smiju zamjenjivati samo osobe koje raspola?u prikladnim, stru?nim znanjem. Nepropisno provedeni radovi mogu dovesti do zakazivanja cjelokupna ko?ionog sustava.