Izjava o za?titi podataka

?lanak 1. Informacije o prikupljanju osobnih podataka

(1) U nastavku vas obavje?tavamo o prikupljanju osobnih podataka prilikom kori?tenja na?e mre?ne stranice. Osobni podaci su svi podaci koji se mogu osobno povezati s vama, npr. ime, adresa, adrese e-po?te, korisni?ko pona?anje.

(2) Voditelj obrade u skladu s ?l.?4. st.?7. Op?e uredbe o za?titi podataka EU-a (GDPR) je tvrtka TMD Friction Services GmbH, Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusen, info@tmdfriction.com (pogledajte na? impresum). Na?em povjereniku za za?titu podataka mo?ete se obratiti na adresi Datenschutz@tmdfriction.com ili na na?oj po?tanskoj adresi uz dodatak ?der Datenschutzbeauftragte“.

(3) Kada stupate u kontakt s nama putem e-po?te ili kontaktnog obrasca, mi pohranjujemo podatke koje nam vi priop?avate (va?u adresu e-po?te, prema potrebi, va?e ime) kako bismo odgovorili na va?a pitanja. Mi podatke koji se pojavljuju u tom kontekstu bri?emo nakon ?to njihova pohrana vi?e nije potrebna ili ograni?avamo obradu ako postoje zakonske obveze njihovog ?uvanja.

(4) Ako se, ?ele?i koristiti va?e podatke u reklamne svrhe, za pojedina?ne funkcije na?e ponude oslanjamo na ugovorne pru?atelje usluga, obavijestit ?emo vas detaljno o doti?nim postupcima. Pritom ?emo navesti i utvr?ene kriterije vremena trajanja pohrane.

?lanak 2. Va?a prava

(1) Imate sljede?a prava u vezi s osobnim podacima koji se odnose na vas:

 • pravo na pristup
 • pravo na ispravak ili brisanje
 • pravo na ograni?avanje obrade
 • pravo na prigovor na obradu
 • pravo na prenosivost podataka.

(2) Osim toga, imate i pravo ulo?iti tijelu za nadzor za?tite podataka pritu?bu na nas u vezi s obradom va?ih osobnih podataka.

?lanak 3. Prikupljanje osobnih podataka tijekom posjeta na?e mre?ne stranice

(1) Prilikom isklju?ivo informativnog kori?tenja na?e mre?ne stranice, zna?i ako se niste registrirali ili nam niste na druga?iji na?in prenijeli informacije, prikupljamo samo one osobne podatke koje va? preglednik proslje?uje na?em poslu?itelju. Ako ?elite pregledati na?u mre?nu stranicu, mi od vas prikupljamo sljede?e podatke koji su nam tehni?ki potrebni kako bismo vam prikazali mre?nu stranicu i jam?ili stabilnost i sigurnost (pravni temelj je ?l.?6 st.?1 br.?1 to?ka f GDPR-a):

 • IP adresa
 • datum i vrijeme upita
 • vremenska razlika u odnosu na Greenwich Mean Time (GMT)
 • sadr?aj zahtjeva (konkretna stranica)
 • status pristupa / HTTP k?d statusa
 • prenesena koli?ina podataka
 • mre?na stranica s koje dolazi zahtjev
 • preglednik
 • operativni sustav i njegova povr?ina
 • jezik i verzija softvera preglednika.

(2) Uz prethodno navedene podatke tijekom kori?tenja na?e mre?ne stranice pohranjuju se i kola?i?i na va?em ra?unalu. Kola?i?i su manje tekstualne datoteke koje preglednik dodjeljuje i pohranjuje na va?oj mati?noj plo?i. Pomo?u kola?i?a se odgovaraju?em mjestu daju odre?ene informacije (mi ih dajemo). Kola?i?i ne mogu izvr?avati programe ili prenijeti viruse na va?e ra?unalo. Namijenjeni su tome da internetsku ponudu u?ine sveukupno jednostavnijom za kori?tenje i u?inkovitijom.

(3) Kori?tenje kola?i?a:

a) ova mre?na stranica koristi sljede?e vrste kola?i?a ?iji su opseg i na?in funkcioniranja opisani u nastavku:

 • prijelazni kola?i?i (pogledajte b)
 • trajni kola?i?i (pogledajte c).

b) Prijelazni se kola?i?i automatski bri?u ?im zatvorite preglednik. U to se posebno ubrajaju sesijski kola?i?i. Oni pohranjuju takozvanu sesijsku ID oznaku kojom se razli?iti upiti va?eg preglednika mogu dodijeliti zajedni?koj sesiji. Tako je mogu?e ponovno prepoznati va?e ra?unalo kada se vratite na?oj mre?noj stranici. Sesijski kola?i?i bri?u se ?im se odjavite ili zatvorite preglednik.

c) Trajni se kola?i?i automatski bri?u nakon zadanog vremena trajanja koje se mo?e razlikovati ovisno o kola?i?ima. Kola?i?e mo?ete bilo kada obrisati u sigurnosnim postavkama va?eg preglednika.

d) Postavke svog preglednika mo?ete konfigurirati prema vlastitim ?eljama i, primjerice, odbiti prihva?anje kola?i?a tre?ih strana ili svih kola?i?a. Ukazujemo na to da mo?da ne?ete mo?i koristiti sve funkcije ove mre?ne stranice.

Kola?i?i

Complianz

We use Complianz for cookie consent management.

Name Retention Function
Functional
cmplz_choice 365 days Store if a message has been dismissed
cmplz_id 365 days Store anonymized statistics
cmplz_all 365 days Store cookie consent preferences
complianz_consent_status 365 days Store cookie consent preferences
complianz_policy_id 365 days Register accepted cookie policy ID
cmplz_user_data 365 days Determines which cookiebanner to show
Sharing

For more information, please read the Complianz Privacy Policy.

WPML

We use WPML for locale management.

Name Retention Function
Functional
wp-wpml_current_language 1 day Store language settings
Sharing

This data is not shared with third parties.

Visual Composer

We use Visual Composer for website design.

Name Retention Function
Purpose pending investigation
vcc_cb_count
Sharing

This data is not shared with third parties.

Vimeo

We use Vimeo for video display.

Name Retention Function
Statistics
__utmt_player 10 minutes Track audience reach
vuid 2 years Store the user's usage history
Sharing

For more information, please read the Vimeo Privacy Policy.

WooCommerce

We use WooCommerce for webshop management.

Name Retention Function
Statistics
History.store Stores last visit
Sharing

This data is not shared with third parties.

Slider Revolution

Name Retention Function
Purpose pending investigation
rs6_overview_pagination
Sharing

This data is not shared with third parties.

Matomo

We use Matomo for website statistics.

Name Retention Function
Functional
MATOMO_SESSID session Prevent fraud
Sharing

This data is not shared with third parties.

Miscellaneous

Name Retention Function
Purpose pending investigation
country_selector_url
*-lzpageviews
_ga
Sharing

This data is not shared with third parties.

Naziv kola?i?a Izvor Tip
ctcc_content_settings WordPress Cookie Consent plugin potreban
wp-postpass_
892189b21872fdcd50433adcb9909747
WordPress po ?elji
wsal_wp_session WordPress po ?elji
devicePixelRatio po ?elji
_icl_current_language WPML WordPress plugin po ?elji
_icl_visitor_lang_js WPML WordPress plugin po ?elji
PHPSESSID PHP potreban
_pk_id.* Matomo (Piwik) po ?elji
_pk_ses.* Matomo (Piwik) po ?elji
wpml_referer_url WPML WordPress plugin po ?elji
wpml_browser_redirect_test WPML WordPress plugin po ?elji
wordfence_verifiedHuman Wordfence WordPress plugin po ?elji
wfvt_* WordPress po ?elji
_ga, _gat, _gid Google Analytics po ?elji
Kori?tenje Vimeo komponenti

Na na?oj internetskoj stranici koristimo komponente dobavlja?a mre?nih usluga Vimeo. Vimeo je servis tvrtke Vimeo LCC, 555 West 18th Street, NY, New York 10011, SAD. Svaki put kada posjetite na?u web stranicu koja je opremljena takvom komponentom, ta ?e komponenta potaknuti preglednik koji koristite na preuzimanje odgovaraju?eg prikazivanja komponente servisa Vimeo. Kada pozovete na?u stranicu i istodobno se prijavite na Vimeo, Vimeo ?e putem informacija prikupljenih pomo?u svoje komponente prepoznati o koju ste konkretno web stranicu upravo posjetili i te ?e podatke pripisati va?em osobnom Vimeo ra?unu. Ako, primjerice, kliknete na gumb “Play” (Reproduciraj) ili ostavite svoje komentare, te ?e se informacije prenijeti na va? osobni korisni?ki ra?un na Vimeo platformi i tamo pohraniti. Osim toga, informacija o tome da ste posjetili na?u web stranicu bit ?e proslije?ena i na Vimeo. To se doga?a bez obzira na to jeste li vi npr. kliknuli na komponentu odnosno ostavili svoje komentare ili ne.

Ako ?elite zaustaviti ovo proslje?ivanje i pohranu podataka o vama i va?em pona?anju na na?em web mjestu putem servisa Vimeo, morate se odjaviti iz Vimeo ra?una i to prije nego ?to posjetite na?u web stranicu. Vi?e informacija o za?titi privatnosti, osobito o prikupljanju i kori?tenju osobnih podataka putem mre?ne usluge Vimeo mo?ete prona?i na stranici:?https://vimeo.com/privacy

Uklju?ivanje Vimeo videa omogu?ava nam da vam prika?emo video snimke s te platforme, po na?em odabiru. Smatramo da to predstavlja opravdani interes za uklju?ivanje pojedinih Vimeo videa. Pravna osnova za obradu va?ih osobnih podataka stoga je ?l. 6, st. 1 to?ka f OUZP-a.

Upozoravamo vas da Vimeo mo?da koristi Google Analytics te vas upu?ujemo na mogu?nosti neprihva?anja Google Analyticsa (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hr) ili na postavke Googlea za kori?tenje osobnih podataka u marketin?ke svrhe (https://adssettings.google.com/).

Google Analytics

(1) Ovo web-mjesto upotrebljava Google Analytics, uslugu za internetsku analizu dru?tva Google Inc. (?Google”). Google Analytics upotrebljava tzv. ?kola?i?e”, tekstualne datoteke koje se pohranjuju na va?e ra?unalo i omogu?uju analizu va?e upotrebe web-mjesta.
Informacije stvorene putem kola?i?a o va?oj upotrebi ovog web-mjesta u pravilu se prenose na poslu?itelj dru?tva Google u SAD i ondje pohranjuju. Me?utim, na temelju aktivacije anonimizacije IP adrese na ovom web-mjestu koju smo mi proveli dru?tvo Google ne?e prethodno skra?ivati va?u IP adresu unutar dr?ava ?lanica Europske unije i drugih dr?ava koje su potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru. Prema nalogu operatora ovog web-mjesta Google ?e spomenute informacije upotrebljavati za procjenu va?e upotrebe web-mjesta, za sastavljanje izvje??a o aktivnostima web-mjesta te za pru?anje drugih usluga povezanih s upotrebom web-mjesta i internetskom upotrebom za operatora web-mjesta.

(2) IP adresa koju va? preglednik prenese u okviru usluge Google Analytics ne?e se povezivati s drugim podatcima dru?tva Google.

(3) Pohranjivanje kola?i?a mo?ete sprije?iti odgovaraju?im namje?tanjem postavki softvera svojeg preglednika; me?utim, mi vam skre?emo pozornost na ?injenicu da u tomu slu?aju mo?da ne?ete mo?i u punom opsegu upotrebljavati sve funkcije ovog web-mjesta. K tomu mo?ete sprije?iti prikupljanje podataka stvorenih putem kola?i?a i koji su povezani s va?om upotrebom web-mjesta (uklj. va?e IP adrese) putem dru?tva Google te obradu tih podataka putem dru?tva Google tako ?to preuzmete i instalirate dodatak za preglednik dostupan putem sljede?e poveznice: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hr

(4) Ovo web-mjesto upotrebljava uslugu Google Analytics s pro?irenjem ?_anonymizeIp()”. Njime se IP adrese dodatno obra?uju u skra?enu obliku, ?ime se mo?e isklju?iti mogu?nost identifikacije osobe. Ako putem podataka prikupljenih od vas do?e do mogu?nosti identifikacije osobe, ona ?e se trenutno isklju?iti i osobni ?e se podatci stoga bez odgode izbrisati.

(5) Uslugu Google Analytics upotrebljavamo kako bismo analizirali upotrebu svojeg web-mjesta i redovito ga pobolj?avali. Putem dobivenih statistika mo?emo pobolj?avati svoju ponudu te ga oblikovati zanimljivije za vas kao korisnika.

(6) Informacije o tre?em pru?atelju usluga: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, faks: +353 (1) 436?1001. Uvjeti upotrebe: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html, pregled za?tite podataka: http://www.google.com/intl/hr/analytics/learn/privacy.html te Izjava o za?titi podataka: https://policies.google.com/privacy?hl=hr&gl=hr.

Google reCAPTCHA

Na na?im stranicama koristimo “Google reCAPTCHA” (u daljnjem tekstu “reCAPTCHA”). Pru?atelj te usluge je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

reCAPTCHA slu?i za provjeru toga popunjava li podatke na na?oj stranici (npr. putem kontakt obrasca) stvarna osoba ili automatizirani program. U tu svrhu reCAPTCHA analizira pona?anje posjetitelja stranice na osnovu razli?itih faktora. Ta analiza po?inje automatski, ?im posjetitelj do?e na stranicu. U svrhu analize, reCAPTCHA ispituje razli?ite podatke (npr. IP-adresu, duljinu boravka posjetitelja na stranici ili pokrete mi?em koje korisnik napravi). Podaci prikupljeni tom analizom proslje?uju se Googleu.

reCAPTCHA analize odvijaju se potpuno u pozadini. Posjetitelji stranice nisu obavije?teni o tomu da se odvija analiza.

Osobni podaci obra?uju se na temelju ?l. 6, st. 1 to?ka f OUZP-a. Opravdani interes vlasnika internetske stranice sastoji se u tome da ?eli za?tititi svoju internetsku ponudu od zlonamjernog automatiziranog pra?enja i SPAM-a.

Vi?e informacija o Google reCAPTCHA te Googleovoj izjavu o za?titi podataka mo?ete prona?i na ovim linkovima: https://www.google.com/intl/hr/policies/privacy/ i https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Matomo

Ova mre?na stranica koristi Matomo (biv?i Piwik) softver otvorenog koda za statisti?ku analizu pristupa posjetitelja. Matomo koristi tzv. ?kola?i?e”, tekstualne datoteke koje se pohranjuju na va?e ra?unalo i koje omogu?uju analizu na?ina na koji vi koristite mre?nu stranicu. Informacije o va?em kori?tenju na?e internetske ponude koje generiraju kola?i?i pohranjuju se na na? poslu?itelj. IP adresa se anonimizira smjesta nakon obrade i prije njezine pohrane. Instalaciju kola?i?a mo?ete sprije?iti odgovaraju?om postavkom softvera va?eg preglednika. No, mi vam ukazujemo na to da u tom slu?aju mo?da ne?ete mo?i koristiti u punom opsegu sve funkcije ove mre?ne stranice.

Ovdje mo?ete odlu?iti smije li se u va?em pregledniku pohraniti jasan kola?i? za mre?nu analizu kako bi se vlasniku mre?ne stranice omogu?ilo prikupljanje i analiza raznih statisti?kih podataka. ?Ako se odlu?ite protiv toga, kliknite na sljede?u poveznicu kako biste u svom pregledniku pohranili kola?i? za deaktivaciju softvera Matomo.

Pravna osnova za prikupljanje va?ih osobnih podataka pomo?u gore opisanih kola?i?a je ?l. 6 stavak 1 to?ka f) Op?e uredbe o za?titi osobnih podataka.