Vi?e od obi?nog kataloga

Va? osobni online katalog i marketin?ka podr?ka.

Internetski baziran katalo?ki sustav, razvijen ekskluzivno za TMD Friction, koristi potpuno aktualne katalo?ke podatke i pru?a korisni?ki orijentirane mogu?nosti pretra?ivanja.
Ova online platforma nije tek puki segment TecDoc kataloga, ve? je ciljano posve?ena zahtjevima kupaca potrebnima za identifikaciju dijelova ko?nica.

Brakebook kupcima omogu?ava izradu kataloga u obliku za ispis individualno u skladu s njihovim zahtjevima i u formatima po njihovoj ?elji. Zahvaljuju?i aktualnim podacima i istim predlo?cima formata koje TMD Friction koristi za svoje vlastite tiskane kataloge, kupci mogu sastaviti svoje kataloge za ?itavu paletu proizvoda, za jedan dio proizvoda, za artikle nekog odre?enog proizvo?a?a ili pak za specijalne modele.

VI?E OD

0

PROIZVODA

TRA?ILICA VOZILA

Za pronala?enje pravih dijelova za Va?e vozilo potrebna su samo 3 klika.

PRO?IRENO PRETRA?IVANJE

Prona?ite pravi dio uz pomo? razli?itih kriterija specifi?nih za grupe proizvoda kao ?to su ?irina, visina, debljina, broj indikatora istro?enosti itd.

NOVI PROIZVODI

Novi proizvodi prikazuju se automatski nakon svake aktualizacije podataka.

A?URIRANJA

Brakebook aktualiziramo svakog tjedna. Redovito se posje?ivanje, dakle, isplati.

PRINT ON DEMAND

Izradite svoj vlastiti katalog u PDF formatu. Za ?itavu paletu proizvoda, za neki dio proizvoda, za artikle odre?enih proizvo?a?a ili ?ak za specijalne modele.

ANDROID I IOS APLIKACIJE

Besplatno preuzimanje. Sada s prera?enim korisni?kim su?eljem i pobolj?anim vo?enjem korisnika.

?ITA? BAR KODOVA

Preko ove aplikacije mo?ete jednostavno identificirati Textarove artikle pomo?u bar kodova i dobiti detaljne informacije.

?ITA? KO?NI?KIH OBLOGA

Pomo?u ove aplikacije od sada mo?ete snimiti fotografiju ko?ni?ke obloge. Brakebook analizira u?itanu fotografiju i u roku od nekoliko sekundi na svoj pametni telefon dobivate povratnu informaciju.

O Brakebooku

Internetski baziran katalo?ki sustav, razvijen ekskluzivno za TMD Friction, koristi potpuno aktualne katalo?ke podatke i pru?a mogu?nosti pretra?ivanja orijentirane na korisnika. Ova online platforma nije tek puki segment TecDoc kataloga, ve? je ciljano posve?ena zahtjevima kupaca potrebnima za identifikaciju dijelova ko?nica. Novi Textarovi proizvodi prikazuju se u vlastitom podru?ju aplikacije. Primijenite je sada: savr?ena je i za prodavaonice i za servisne radionice.

?ITA? BAR KODOVA

Preko ove aplikacije mo?ete jednostavno identificirati Textarove artikle pomo?u bar kodova i dobiti detaljne informacije.

PRINT ON DEMAND

Katalo?ka aplikacija, razvijena ekskluzivno za TMD Friction, koristi potpuno aktualne katalo?ke podatke i pru?a mogu?nosti pretra?ivanja orijentirane na korisnika. Ova aplikacija ciljano je posve?ena zahtjevima potrebnima za identifikaciju dijelova ko?nica. Katalo?ki podaci automatski se aktualiziraju svakog tjedna bez potrebe za aktualiziranjem same aplikacije.