INOVACIJA. U?INAK. SIGURNOST.

JU?ER. DANAS. SUTRA.

KVALITETA. ZA SVE.

Vi?e od 1600 obloga za disk ko?nice, vi?e od 1600 ko?ni?kih diskova, 400 ko?ni?kih ?eljusti i vi?e od 300 kompleta te 200 ko?ni?kih bubnjeva – Textar time nudi jedan od naj?irih asortimana za vozila koja se aktualno proizvode. Textar predstavlja beskompromisnu kvalitetu, dug ?ivotni vijek i velik stupanj udobnosti pri ko?enju. Na?i su stru?njaci u tu svrhu, na primjer, razvili vi?e od 60 razli?itih mjera za prigu?ivanje buke. U Textarovom programu na?i ?ete, naravno, i odgovaraju?i pribor specifi?an za ko?nice. A na?a aktualna generacija epad ko?ni?kih obloga svojom specijalnom mje?avinom materijala osigurava osobito visok stupanj udobnosti u vo?nji i blistavo ?iste naplatke. Textar pru?a kvalitetu tr?i?nog lidera i kod ko?ni?kih diskova. Visokokvalitetni lijev, za?titni sloj ?itavom povr?inom i ECE R90 odobrenja. To zna?i visoku u?inkovitost, dug ?ivotni vijek i sigurnost. Radi brze i jednostavne ugradnje Textarov program pored ko?ni?kih ?eljusti sadr?i i komplete ko?ni?kih ?eljusti. Oni pru?aju goleme prednosti jer su svi dijelovi koji su potrebni za ugradnju brzo pri ruci na skladi?tu i brzo se ugra?uju. Textarov asortiman proizvoda zaokru?uju indikatori istro?enosti, sredstvo za ?i??enje ko?nica i mazivo kao i ko?na hidraulika* i alati za ko?nice*.

SVE. SAMO NE KOMPROMISI.

Kad se radi o ko?ni?koj tehnologiji na vrhunskoj razini, s Textarom ste na sigurnoj strani. Kad se radi o inovativnim rje?enjima, najvi?oj kvaliteti, maksimalnoj sigurnosti i optimalnoj udobnosti pri ko?enju, mi ne poznajemo nikakve kompromise. I to ve? vi?e od 100 godina. Nismo bez razloga dobavlja? i razvojni partner vode?ih proizvo?a?a automobila ?irom svijeta.

qplus_textar_brake_pads

Ko?ni?ke obloge

S vi?e od 1600 obloga za disk ko?nice Textar raspola?e opse?nim asortimanom za vozila koja se aktualno proizvode. Ova izvrsna pokrivenost europske flote vozila u kvaliteti proizvo?a?a originalnih dijelova za automobilsku industriju ?ini Textar idealnim rje?enjem za tr?i?te rezervnih dijelova.

Q+ PRIGU?NA PLO?ICA

Textar Q+ prvenstveno vam nudi dvije prednosti: estetiku i amortizacijsko djelovanje. Rezultat sveobuhvatnog programa razvoja i testiranja jedinstveni je sastav tkanine prigu?ne plo?ice Textar Q+.

epad

epad

Textarov epad – beskompromisno rje?enje za ?isto i tiho ko?enje. Textarov epad je ko?ni?ka obloga sljede?e generacije koja je izvorno razvijena za tr?i?te originalnih dijelova za automobilsku industriju, a odlikuje se niskom razinom buke, neznatnim stvaranjem sloja pra?ine na naplatcima i dobrim u?inkom ko?enja.

textar_brake_discs

Ko?ni?ki diskovi

Textarovi ko?ni?ki diskovi proizvode se uz po?tivanje tolerancija propisanih za proizvo?a?e originalnih dijelova (OE tolerancije) i savr?eno su uskla?eni s u?inkovito??u i pona?anjem kod tro?enja ko?ni?kih obloga marke Textar.

textar_brake_shoes1

Ko?ni?ke ?eljusti

Na?i zahtjevi u pogledu kvalitete proizvoda na?ih ko?nih obloga znatno prema?uju zahtjeve europskog Pravilnika ECE R90 u pogledu ispitnih normi. Na?e ko?ne obloge stoga su idealna dopuna za Textarove ko?ni?ke bubnjeve i savr?eno pokrivaju europsku flotu vozila.

textar_brake_drums1

Ko?ni?ki bubnjevi

OE kvaliteta i kod ko?ni?kih bubnjeva: Textarovi ko?ni?ki bubnjevi proizvode se od visokokvalitetnog lijeva pa su stoga izuzetno otporni na visoke temperature i nenadma?ni u pogledu otpornosti na tro?enje.

textar_brake_fluid

Ko?ni?ka teku?ina

DOT 3, DOT 4, DOT 4 LV, DOT 5?– Textarov opse?an proizvodni program nudi tri individualno primjenjive i sigurnosno optimirane ko?ni?ke teku?ine.

textar_brake_cleaner_products

Sredstvo za ?i??enje ko?nica

Textarovo sredstvo za ?i??enje ko?nica pouzdano uklanja ulje, masno?u i prljav?tinu ne ostavljaju?i nikakve ostatke.

Cera Tec

Bezmetalno trajno mazivo za ko?ni?ke sustave. Cera Tec ne sadr?i bakar niti kiselinu te ?titi od ogrebotina i korozije.

Hydra?Tec

Mazivo za radove odr?avanja I za?tite za pomi?ne dijelove sustava ko?nica I spojki.

textar_tools

Alati

Textar nudi opse?an asortiman profesionalnih alata za ko?nice. Ovi su alati razvijeni kako bi stru?njacima ponudili brzo i u?inkovito rje?enje za zamjenu ko?ni?kih komponenti.

textar_abs_sensor

Senzori za ABS

Senzori za ABS va?an su sastavni dio sustava za stabilizaciju vo?nje kao ?to su ABS, ASR i ESP.
Konstantno mjere broj okretaja kota?a te prenose aktualne signale upravlja?kom ure?aju. Textar trenuta?no nudi program s vi?e od 250 senzora koji se neprestano nadopunjuje.

VRHUNSKE KO?NI?KE OBLOGE. ZA VRHUNSKE MARKE.

ALFA ROMEO
ASTON MARTIN
AUDI
BAIC
BENTLEY
BMW
BRILLIANCE
BUGATTI
BUICK
BYD
CADILLAC

CHANGAN
CHERY
CHEVROLET
CHRYSLER
CITRO?N
DACIA
DAEWOO
DODGE
DONGFENG
FAW
FERRARI

FIAT
FORD
GAC
GEELY
GREATWALL
HAIMA
HONDA
HYUNDAI
JAC
JAGUAR
JEEP

JMC
KIA
LAMBORGHINI
LANCIA
LAND ROVER
LEXUS
LINCOLN
LOTUS
MASERATI
MAYBACH
MAZDA

MERCEDES-BENZ
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL/VAUXHALL
PEUGEOT
PORSCHE
PROTON
RENAULT
ROLLS-ROYCE
SAIC
SEAT

?KODA
SMART
SSANGYONG
SUZUKI
TESLA
TOYOTA
VOLKSWAGEN
VOLVO

BUDU?NOST KO?I S TEXTAROM

Tamo gdje drugi ispunjavaju potrebe sada?njeg trenutka, mi ve? dugo mislimo korak dalje i razvijamo ko?ni?ku tehnologiju sutra?njice. Nikakvo ?udo da se u vozilima orijentiranima na budu?nost primjenjuju ko?ni?ke obloge marke Textar. Textar sigurno zaustavlja i S model i novi X model visokotehnolo?kih vozila proizvo?a?a TESLA Motors. I novi BMW i3 i i8 tvorni?ki se originalno opremaju Textarom. Prvi svoje generacije ovdje se susre?u s brojem 1 ko?ni?ke tehnologije.

Inovativni smo predvodnik i u pogledu za?tite okoli?a. S programom ?Light Technology” tvrtke TMD Friction razvijamo ko?ni?ke obloge optimirane te?ine, a time i ekolo?ki osvje?tenije. Time smo predvodnici nove generacije proizvoda za tr?i?te rezervnih dijelova. Za tr?i?te rezervnih dijelova Textar ve? godinama nudi ko?ni?ke obloge bez udjela bakra i time ve? danas ispunjava zahtjeve proizvoda sutra?njice. I: Tvrtka TMD Friction presudno je sudjelovala u razvoju ECO klasifikacijskih normi za tarne materijale. Drugi se dr?e normi – mi ih razvijamo. To je vrhunska marka u novom zna?enju…

NE SAMO INVENTIVNI.
VE? ORIGINALNI

Dok su drugi proizvo?a?i usredoto?eni prvenstveno na cijenu, na? je fokus na prvoklasnoj kvaliteti. Na razvoj, ispitivanje i stavljanje na tr?i?te novog OE proizvoda TMD Friction uzima si i do 3 godine. To koristi i tr?i?tu rezervnih dijelova – jer njemu se prenosi isti know-how iz razvoja i proizvodnje koji se primjenjuje kod proizvodnje originalnih dijelova za automobilsku industriju. Oslonite se na original!

Jam?imo:

  • Do 1000 sati ispitivanja na ispitnim ure?ajima
  • Intenzivna ispitivanja pona?anja u pogledu udobnosti
  • Ra?unalno upravljanja analiza pona?anja pri ko?enju i tro?enju
  • Najstro?a ispitivanja radi dobivanja odobrenja pod realnim uvjetima