SPUST NIZ ALPE –

ISPITIVANJE KO?NICA NA NAJVI?OJ RAZINI

SPUST NIZ ALPE –

ISPITIVANJE KO?NICA NA NAJVI?OJ RAZINI

SPUST NIZ ALPE –

ISPITIVANJE KO?NICA NA NAJVI?OJ RAZINI

IZAZOV: SPUST NIZ ALPE NA PRIJEVOJU STELVIO

Prvoklasne ko?ni?ke obloge podvrgavaju se strogim i opse?nim ispitivanjima. Premijske ko?ni?ke obloge, naposljetku, trebaju uvjeriti u svakoj potrebi. Kako u pogledu udobnosti pri ko?enju, tako i u pogledu sigurnosti. Textarove ko?ni?ke obloge rigorozno se ispituju u svakom pogledu u laboratoriju, na visokotehnolo?kim ispitnim ure?ajima i na cesti.

Me?utim, Textarovi stru?njaci idu korak dalje: pri spustu niz Alpe na prijevoju Stelvio. Drugom najvi?em asfaltiranom planinskom prijevoju u Alpama. S vrtoglavim visinama i velikim strminama. Poseban zahtjev. Za ?ovjeka i tehniku.

U izravnoj usporedbi s dva renomirana proizvo?a?a originalnih ko?ni?kih obloga ispitivani su pritisak na papu?icu ko?nice, koeficijent trenja i tro?enje.

Textarovi ispitni voza?i morali su svladati osamnaest kilometara dugu zavojitu trasu ceste s nagibom od 15 %. Prijevoj Stelvio poznat je po svojem visokom prometnom optere?enju s puno turisti?kih i rekreativnih vo?nji. Automagazin ?Top Gear” proglasio je ovaj prijevoj 2007. godine ?najveli?anstvenijom cestovnom rutom svijeta”. Obrazlo?enje: Trasa ceste omogu?ava sportski na?in vo?nje u spektakularnom okru?enju. Najbolji preduvjeti za ispitivanje ko?enja u ekstremnim uvjetima.

Trenner_Alpen

FAZA ISPITIVANJA: ISPITIVANJE KO?NICA NA VISOKOJ RAZINI

Vo?nje nizbrdo u Alpama predstavljaju veliko optere?enje za sve ko?ni?ke obloge. Savladavanje serpentina zahtijeva stalno ko?enje. Skra?eni put ko?enja ovdje mo?e imati po ?ivot presudne posljedice.

U ovom ispitivanju u praksi kontroliran je prosje?ni osje?aj na papu?ici ko?nice tijekom ?itavog postupka ispitivanja.

Uslijed porasta temperature ko?ni?kih diskova pri vo?nji nizbrdo – do ekstremnih 700° C – ko?ni?ke obloge gube koeficijent trenja i dolazi do pove?anja njihovog tro?enja. Kako bi se zadr?ala jakost ko?enja, odn. zadr?ano ravnomjerno usporavanje, voza? mora pove?avati pritisak na papu?icu ko?nice.

Dodatno je ispitivan i koeficijent trenja ko?ni?kih obloga nakon izvjesnog vremena mirovanja kako bi se utvrdio koeficijent trenja koji su ko?ni?ke obloge postigle nakon jedne tako iscrpljuju?e vo?nje.

  • Jesu li Textarove ko?ni?ke obloge mogle prkositi razvoju visokih temperatura?
  • Koji su koeficijenti trenja utvr?eni?

Uzbudljiva pitanja. Rezultati ispitivanja daju odgovore.

Icon_Alpenabfahrt

REZULTATI: TEXTAR UVJERAVA KOD ISPITIVANJA KO?NI?KIH OBLOGA

PROSJE?AN PRITISAK NA KO?NICU

Textar se mo?e probiti u konkurentskoj usporedbi s poznatim markama proizvo?a?a originalnih dijelova. Kod prosje?nog pritiska na papu?icu ko?nice od 45 N kod spusta niz Alpe Textar je s rezultatom od 40 N zabilje?io najni?i pritisak na papu?icu ko?nice. Na taj na?in ispitni je voza? pri vo?nji nizbrdo morao primijeniti manju snagu. Ozbiljna prednost. Osobito kod iznenadnih opasnih situacija, npr. kao u slu?aju kraja kolone na nizbrdici.

Textar 40N
Konkurent A 45N
Konkurent B 50N

BOLJE / LO?IJE

ISPITIVANJE KOEFICIJENTA TRENJA

Kako bi se utvrdio koeficijent trenja nakon ispitivanja, nakon ?to se ko?ni?ke obloge ohlade jo? jedanput se izvodi ko?enje. Na taj se na?in utvr?uje u?inak ko?ni?kih obloga koji se posti?e nakon vo?nje nizbrdo. ?to je koeficijent trenja nakon vo?nje nizbrdo ve?i, to je manja sila papu?ice ko?nice pri postupku ko?enja. Ni?i koeficijenti trenja mogu znatno produljiti put ko?enja prilikom ko?enja u panici. Razlozi za to: Lo? odziv ko?nica i potreba za pove?anim pritiskom na papu?icu ko?nice.

Textar se u ovoj disciplini ponovno probio spram konkurencije postigav?i s vrijedno??u od 0,46 μ najve?i koeficijent trenja. Za razliku od prosje?nog koeficijenta trenja od 0,39 μ. U praksi to zna?i: Dok vozilo s Textarovim ko?ni?kim oblogama ve? stoji, konkurencija se jo? kotrlja dalje. Presudan kriterij, prije svega u ekstremnim situacijama.

Stoga neprekidno dalje razvijamo ko?ni?ku tehnologiju. Textarove ko?ni?ke obloge koncipirane su tako da im se pri o?trom ko?enju koeficijent trenja (vrijednost zagrijavanja) ?ak jo? pove?ava. Voza? na taj na?in ima bolji osje?aj sigurnosti jer nije potrebno pove?avati pritisak na papu?icu ko?nice.

Textar 0,46 μ
Konkurent A 0,38 μ
Konkurent B 0,33 μ

LO?IJE / BOLJE

ISPITIVANJE TRO?ENJA U VRU?EM STANJU

Textar predvodi i kod ispitivanja tro?enja u vru?em stanju. Utvr?eni rezultati ispitivanja sastoje se od dvije vo?nje nizbrdo. Usprkos vrlo visokim temperaturama pri ko?enju, Textar je sa 0,74 mm zabilje?io najmanje tro?enje ko?ni?kih obloga. Usporedbe radi, prosje?na vrijednost iznosila je 1,53 mm.

Textar 0,74 mm
Konkurent A 2,18 mm
Konkurent B 1,68 mm

BOLJE / LO?IJE

Icon_Alpenabfahrt

ZAKLJU?AK: TEXTAR BLISTA ZAHVALJUJU?I UVJERLJIVIM REZULTATIMA

Bez obzira radi li se o pritisku na papu?icu ko?nice, tro?enju ili koeficijentu trenja, Textar je pri spustu niz Alpe na prijevoju Stelvio prestigao renomirane proizvo?a?e originalnih ko?ni?kih obloga. Rezultati ispitivanja potvr?uju visoke standarde kvalitete marke Textar – za maksimalnu sigurnosti i najbolju udobnost pri ko?enju. Ve? vi?e od 100 godina.

Trenner_Alpen

IDEMO DO SAMIH GRANICA. KAKO TO VI NE BISTE MORALI.