Vi?e znanja putem ?kolovanja i daljnjeg obrazovanja

Vi?e znanja putem ?kolovanja i daljnjeg obrazovanja

Textarovo osposobljavanje

Automobilsku industriju obilje?avaju brzi tehnolo?ki razvoji. I u podru?ju ko?nica slo?eni sustavi i pove?ani sigurnosni faktori postavljaju pred mehani?are sve ve?e zahtjeve. Iz tog je razloga nakon prvog profesionalnog obrazovanja potrebno redovito osvje?avati sposobnosti i znanja. TMD Friction pru?a detaljno tehni?ko savjetovanje i programe osposobljavanja za sve teme u vezi ko?nica i sigurnosti. To Vas ?ini jo? kompetentnijima i uspje?nijima za Va?e kupce. TMD Friction nudi razli?ite module osposobljavanja koji se mogu individualno organizirati i kombinirati.

Moduli osposobljavanja

Praksa

Pored modula M1-M6, kod kojih se predaje tehni?ko znanje, pru?amo i osposobljavanja orijentirana na praksu.
Ste?ena znanja ovdje se produbljuju prakti?nim vje?bama.