Wi?cej ni? tylko katalog.

Osobisty katalog online i serwis marketingowy

Opracowany specjalnie dla TMD Friction system katalogowy korzysta z aktualnych danych i oferuje ?atwe w obs?udze funkcje wyszukiwania. Ta platforma online nie jest prostym wyci?giem z katalogu TecDoc, lecz zosta?a specjalnie zaprojektowana w celu u?atwienia klientowi identyfikacji cz??ci hamulcowych.

Brakebook umo?liwia klientom tworzenie tak?e katalogów w formie gotowej do druku, zgodnie z indywidualnymi preferencjami oraz w wybranych formatach. Dzi?ki aktualnym danym i takim samym szablonom, jakie TMD Friction stosuje w swoich w?asnych katalogach papierowych, klienci mog? kreowa? indywidualne katalogi dla ca?ej palety produktów, wybranych produktów, artyku?ów konkretnych producentów, a nawet modeli specjalnych.

PONAD

0

PRODUKTóW

WYSZUKIWANIE POJAZDóW

Do znalezienia w?a?ciwych cz??ci do pojazdu prowadzi zaledwie 3 klikni?cia.

WYSZUKIWANIE FACHOWE

Wyszukiwanie odpowiedniej cz??ci za pomoc? ró?nych parametrów charakterystycznych dla danej grupy produktów, jak szeroko??, wysoko??, grubo??, liczba wska?ników zu?ycia itd.

NOWE PRODUKTY

Nowe produkty s? automatycznie wy?wietlane po ka?dej aktualizacji danych.

AKTUALIZACJE

Brakebook aktualizujemy co tydzień! Dlatego warto cz?sto nas odwiedza? i sprawdza? nowo?ci.

WYDRUK NA ?YCZENIE

U?ytkownik ma mo?liwo?? stworzenia swojego w?asnego katalog w formacie PDF. Mo?e on zawiera? ca?? palet? produktów, wybrane produkty, elementy dla okre?lonych producentów, a nawet modele specjalne.

APLIKACJA NA ANDROIDA i IOS

Do pobrania bezp?atnie. Teraz ze zmienionym i ulepszonym interfejsem u?ytkownika.

SKANER KODóW KRESKOWYCH

Produkty Textar mo?na identyfikowa? w wygodny sposób – po zeskanowaniu kodu kreskowego zostan? wy?wietlone szczegó?owe informacje.

SKANER KLOCKóW HAMULCOWYCH

Przy pomocy aplikacji nale?y wykona? zdj?cie klocka hamulcowego. Za?adowane zdj?cie zostanie przeanalizowane przez Brakebook i w ci?gu kilku sekund na smartfonie u?ytkownika zostan? wy?wietlone wyniki.

APLIKACJA TEXTAR BRAKEBOOK

Brakebook jest tak?e dost?pny jako aplikacja na Androida i iPhone’a! Dzi?ki tej aplikacji mo?na uzyska? bezpo?redni dost?p do najnowszych danych z katalogu Textar i wyszukiwa? wed?ug numerów artyku?ów Textar, OE i porównawczych – w czasie rzeczywistym! Aplikacja Textar umo?liwia dost?p do aktualizowanych co tydzień danych produktów – bez konieczno?ci ?adowania aktualizacji aplikacji i uwzgl?dnia ?yczenia klienta niezb?dne do identyfikacji cz??ci hamulcowych. Nowe produkty Textar s? wy?wietlane w specjalnym obszarze aplikacji. Zastosuj teraz: doskona?a dla handlowców i warsztatów.

SKANER KODóW KRESKOWYCH

Produkty Textar mo?na w wygodny sposób zidentyfikowa? za pomoc? aplikacji na podstawie kodu kreskowego i przeczyta? szczegó?owe informacje.

PRINT ON DEMAND

Opracowana specjalnie dla TMD Friction aplikacja katalogowa korzysta z najbardziej aktualnych danych i oferuje ?atwe w obs?udze funkcje wyszukiwania. Aplikacja spe?nia warunki niezb?dne do identyfikacji elementów hamulców. Dane katalogowe s? co tydzień automatycznie aktualizowane bez potrzeby aktualizowania aplikacji.