O?wiadczenie o ochronie danych osobowych

§?1 Informacja dotycz?ca gromadzenia danych osobowych

(1) Poni?ej informujemy o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które odnosz? si? do Ciebie osobi?cie, np. imi? i nazwisko, adres, adresy e-mail, aktywno?? u?ytkowników.

(2) Podmiotem odpowiedzialnym zgodnie z art. 4 ust. 7 rozporz?dzenia podstawowego o ochronie danych UE (DS-GVO) jest spó?ka TMD Friction Services GmbH, Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusen, info@tmdfriction.com (patrz nota prawna). Mo?esz skontaktowa? si? z naszym inspektorem ds. ochrony danych pod adresem Datenschutz@tmdfriction.com lub pisz?c na nasz adres pocztowy z dopiskiem ?do inspektora ds. ochrony danych”.

(3) Je?li skontaktujesz si? z nami za po?rednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego, podane przez Ciebie dane (Twój adres e-mail lub imi? i nazwisko) zostan? przez nas zapisane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania. Zwi?zane z tym dane zostaj? przez nas usuni?te, gdy ich przechowywanie nie b?dzie ju? wymagane lub ograniczymy ich przetwarzanie, je?li istniej? ustawowe wymagania dotycz?ce przechowywania.

(4) Je?eli w celu realizacji poszczególnych funkcji naszej oferty skorzystamy z us?ug zewn?trznych us?ugodawców lub gdyby?my chcieli wykorzysta? Twoje dane do celów reklamowych, poinformujemy o tych czynno?ciach opisanych szczegó?owo poni?ej. Okre?lamy przy tym równie? okre?lone kryteria dotycz?ce okresu przechowywania.

§?2 Państwa prawa

(1) U?ytkownik ma nast?puj?ce prawa w odniesieniu do danych osobowych dotycz?cych jego osoby:

 • Prawo do informacji,
 • Prawo do poprawienia lub usuni?cia,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • Prawo do odmówienia przetwarzania,
 • Prawo do przenoszenia danych.

(2) Masz równie? prawo do z?o?enia skargi do organu nadzoruj?cego ochron? danych w zwi?zku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nas.

§?3 Gromadzenie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

(1) W przypadku informacyjnego korzystania z witryny internetowej, tj. je?eli nie rejestrujesz si? lub nie udost?pniasz nam ?adnych informacji, gromadzimy tylko dane osobowe przesy?ane przez Twoj? przegl?dark? na nasz serwer. Gdy przegl?dasz nasz? stron? internetow?, gromadzimy nast?puj?ce dane, które s? nam technicznie niezb?dne do wy?wietlania naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilno?ci i bezpieczeństwa (podstaw? prawn? stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f rozporz?dzenia podstawowego o ochronie danych):

 • Adres IP
 • Data i godzina zapytania
 • Ró?nica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
 • Tre?? ??dania (konkretna strona)
 • Status dost?pu/kod statusu HTTP
 • Przekazana ilo?? danych
 • Strona, z której wys?ano ??danie
 • Przegl?darka
 • System operacyjny i jego interfejs
 • J?zyk i wersja przegl?darki.

(2) Oprócz wy?ej wymienionych danych na Twoim komputerze s? przechowywane pliki cookie podczas korzystania z naszej witryny. Pliki cookie to ma?e pliki tekstowe przechowywane na dysku twardym, przypisane do u?ywanej przegl?darki, dzi?ki którym podmiot, który instaluje plik cookie (w tym przypadku przez nas), otrzymuje okre?lone informacje. Pliki cookie nie mog? uruchamia? programów ani przenosi? wirusów na komputer. S?u?? one temu, aby oferta internetowa by?a bardziej przyjazna dla u?ytkownika i skuteczniejsza.

(3) Zastosowanie plików cookie:

a) Ta strona internetowa wykorzystuje nast?puj?ce typy plików cookie, których zakres i dzia?anie zosta?y wyja?nione poni?ej:

 • Tymczasowe pliki cookie (patrz pkt b)
 • Trwa?e pliki cookie (patrz pkt c).

b) Tymczasowe pliki cookie s? automatycznie usuwane po zamkni?ciu przegl?darki. W szczególno?ci zaliczaj? si? do nich pliki cookie sesji. Przechowuj? one tak zwany identyfikator sesji, dzi?ki któremu ró?ne zapytania Twojej przegl?darki mog? by? przypisane do wspólnej sesji. Pozwala to rozpozna? komputer po powrocie na nasz? stron? internetow?. Pliki cookie sesji s? usuwane po wylogowaniu lub zamkni?ciu przegl?darki.

c) Trwa?e pliki cookie s? automatycznie usuwane po okre?lonym czasie, który mo?e ró?ni? si? w zale?no?ci od pliku cookie. Mo?esz usun?? pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przegl?darki w dowolnym momencie.

d) Mo?esz skonfigurowa? ustawienia przegl?darki zgodnie ze swoimi ?yczeniami np. odmówi? akceptacji plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. Pami?taj, ?e mo?e to uniemo?liwi? korzystanie z niektórych funkcji tej witryny.

Pliki cookie

Complianz

We use Complianz for cookie consent management.

Name Retention Function
Functional
cmplz_choice 365 days Store if a message has been dismissed
cmplz_id 365 days Store anonymized statistics
cmplz_all 365 days Store cookie consent preferences
complianz_consent_status 365 days Store cookie consent preferences
complianz_policy_id 365 days Register accepted cookie policy ID
cmplz_user_data 365 days Determines which cookiebanner to show
Sharing

For more information, please read the Complianz Privacy Policy.

WPML

We use WPML for locale management.

Name Retention Function
Functional
wp-wpml_current_language 1 day Store language settings
Sharing

This data is not shared with third parties.

Visual Composer

We use Visual Composer for website design.

Name Retention Function
Purpose pending investigation
vcc_cb_count
Sharing

This data is not shared with third parties.

Vimeo

We use Vimeo for video display.

Name Retention Function
Statistics
__utmt_player 10 minutes Track audience reach
vuid 2 years Store the user's usage history
Sharing

For more information, please read the Vimeo Privacy Policy.

WooCommerce

We use WooCommerce for webshop management.

Name Retention Function
Statistics
History.store Stores last visit
Sharing

This data is not shared with third parties.

Slider Revolution

Name Retention Function
Purpose pending investigation
rs6_overview_pagination
Sharing

This data is not shared with third parties.

Matomo

We use Matomo for website statistics.

Name Retention Function
Functional
MATOMO_SESSID session Prevent fraud
Sharing

This data is not shared with third parties.

Miscellaneous

Name Retention Function
Purpose pending investigation
country_selector_url
*-lzpageviews
_ga
Sharing

This data is not shared with third parties.

Nazw pliku cookie Pochodzenie Typ
ctcc_content_settings Cookie Consent WordPress plugin wymagany
wp-postpass_
892189b21872fdcd50433adcb9909747
WordPress opcjonalny
wsal_wp_session WordPress opcjonalny
devicePixelRatio opcjonalny
_icl_current_language WPML WordPress plugin opcjonalny
_icl_visitor_lang_js WPML WordPress plugin opcjonalny
PHPSESSID PHP wymagany
_pk_id.* Matomo (Piwik) opcjonalny
_pk_ses.* Matomo (Piwik) opcjonalny
wpml_referer_url WPML WordPress plugin opcjonalny
wpml_browser_redirect_test WPML WordPress plugin opcjonalny
wordfence_verifiedHuman Wordfence WordPress plugin opcjonalny
wfvt_* WordPress opcjonalny
_ga, _gat, _gid Google Analytics opcjonalny
Zastosowanie sk?adników Vimeo

Na naszej stronie stosujemy sk?adniki dostawcy Vimeo. Vimeo to us?uga firmy Vimeo LCC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Podczas ka?dego uruchomienia naszej strony internetowej wyposa?onej w taki sk?adnik u?ywana przez Ciebie przegl?darka pobiera i wy?wietla w odpowiedni sposób sk?adnik marki Vimeo. Gdy otwierasz nasz? stron? i w tym czasie jeste? zalogowany w?Vimeo, wtedy dzi?ki informacjom zebranym przez sk?adnik Vimeo dok?adnie rozpoznaje odwiedzan? stron? i przyporz?dkowuje te informacje do Twojego osobistego konta Vimeo. Klikni?cie na przyk?ad na przycisk ?Play” lub wprowadzenie odpowiednich komentarzy spowoduje przes?anie i zapisane tych informacji na Twoim osobistym koncie u?ytkownika Vimeo. Ponadto do serwera Vimeo zostanie przes?ana informacja o tym, ?e odwiedzi?e? nasz? stron?. Proces ten przebiega niezale?nie od tego, czy np. klikasz sk?adnik / wprowadzasz komentarze lub gdy nie wykonujesz tych czynno?ci.

Aby wstrzyma? przesy?anie i zapis Twoich danych oraz Twojego zachowania przez Vimeo na naszej stronie internetowej, nale?y wylogowa? si? z Vimeo jeszcze przed odwiedzeniem naszej strony. Wi?cej informacji, zw?aszcza na temat pobierania i u?ytkowania danych przez Vimeo zawieraj? wskazówki dotycz?ce ochrony danych firmy Vimeo:?https://vimeo.com/privacy

Przez do??czenie plików filmowych Vimeo mo?emy Państwu zaprezentowa? wybrane przez nas filmy z platformy Vimeo. Stanowi to dla nas uzasadniony interes dla do??czenia poszczególnych plików filmowych Vimeo. Podstaw? prawn? dla przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Informujemy, ?e firma Vimeo mo?e stosowa? narz?dzie Google Analytics i informujemy w zwi?zku z tym o?mo?liwo?ciach opt-out dla Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl) lub ustawieniach Google zwi?zanych z wykorzystywaniem danych do celów marketingowych (https://adssettings.google.com/).

Google Analytics

(1) Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, us?ugi analizy stron internetowych oferowanej przez Google Inc. (?Google”). Google Analytics u?ywa tzw. ?cookie”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze u?ytkowników, aby pomóc przeanalizowa? sposób, w jaki u?ytkownicy korzystaj? z witryny.
Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej strony internetowej przez u?ytkownika s? z regu?y przesy?ane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Jednak?e w zwi?zku z dokonan? przez nas aktywacj? anonimizacji adresów IP na tej stronie internetowej, Google skróci wcze?niej adres IP u?ytkowników w państwach cz?onkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach b?d?cych sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W imieniu operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje w celu analizy korzystania z tej strony internetowej przez u?ytkownika, sporz?dzania raportów na temat aktywno?ci na stronie internetowej oraz ?wiadczenia innych us?ug zwi?zanych z aktywno?ci? na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej.

(2) Adres IP przekazywany przez przegl?dark? u?ytkownika w ramach Google Analytics nie jest ??czony z innymi danymi Google.

(3) U?ytkownik mo?e zrezygnowa? z plików cookie, wybieraj?c odpowiednie ustawienia w przegl?darce, jednak nale?y pami?ta?, ?e w takim przypadku korzystanie z pe?nej funkcjonalno?ci tej strony internetowej mo?e okaza? si? niemo?liwe. Ponadto u?ytkownik mo?e uniemo?liwi? zbieranie i przekazywanie do Google danych generowanych przez plik cookie i zwi?zanych z korzystaniem przez u?ytkownika ze strony internetowej (w??cznie z adresem IP u?ytkownika) oraz przetwarzanie tych danych poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przegl?darki dost?pnej pod poni?szym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

(4) Ta strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem ?_anonymizeIp()”. Oznacza to, ?e adresy IP s? dalej przetwarzane w skróconej formie, wykluczaj?c tym samym mo?liwo?? powi?zania z konkretn? osob?. Je?li zebrane dane zostan? powi?zane z konkretnym u?ytkownikiem, zostaje to natychmiast wykluczone, a dane osobowe s? bezzw?ocznie usuwane.

(5) U?ywamy Google Analytics do analizy i regularnego ulepszania naszej strony internetowej. Uzyskane statystyki pozwol? nam udoskonali? nasze us?ugi i uczyni? je bardziej interesuj?cymi dla u?ytkowników.

(6) Informacje dotycz?ce strony trzeciej: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Faks: +353 (1) 436?1001 Warunki u?ytkowania: http://www.google.com/analytics/terms/pl.html, Polityka prywatno?ci: http://www.google.com/intl/pl/analytics/learn/privacy.html oraz O?wiadczenie dot. ochrony danych: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy.

Google reCAPTCHA

Na naszych stronach wykorzystujemy ?Google reCAPTCHA” (zwane dalej ?reCAPTCHA”). Us?ugodawc? jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (?Google”).

Za pomoc? reCAPTCHA chcemy sprawdzi?, czy dane na naszej stronie (np. w formularzu kontaktowym) s? wprowadzane przez ludzi czy przez automatyczny program. W tym celu rozwi?zanie reCAPTCHA analizuje sposób zachowania odwiedzaj?cych stron? w oparciu o ró?ne cechy. Analiza ta rozpoczyna si? automatycznie, gdy odwiedzaj?cy wejdzie na stron? internetow?. reCAPTCHA wykorzystuje do analizy ró?ne informacje (np. adres IP, okres przebywania odwiedzaj?cego na stronie internetowej lub ruchy kursora myszy wykonane przez u?ytkownika). Dane zapisane podczas analizy s? przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA przebiegaj? ca?kowicie w tle. Odwiedzaj?cy stron? nie s? informowani o przebiegu analizy.

Przetwarzanie danych nast?puje w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W?a?ciciel strony internetowej posiada uzasadniony interes w tym, aby chroni? swoje oferty internetowe przed bezprawnym automatycznym szpiegowaniem i przed SPAMem.

Dalsze informacje dotycz?ce Google reCAPTCHA oraz o?wiadczenie o przetwarzaniu danych osobowych przez Google mo?na znale?? w poni?szych linkach: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/ i https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Matomo

Ta strona internetowa wykorzystuje Matomo (dawniej Piwik), otwarte oprogramowanie do analizy statystycznej dost?pu u?ytkowników. Matomo stosuje tzw. ?pliki cookie”, pliki tekstowe zapisywane na komputerze u?ytkownika, umo?liwiaj?ce analiz? korzystania przez niego z witryny. Informacje na temat korzystania z oferty witryny wygenerowane przez plik cookie s? zapisywane na naszym serwerze. Adres IP jest anonimizowany natychmiast po przetworzeniu i przed jego zapisaniem. Istnieje mo?liwo?? zablokowania instalacji ciasteczek przez odpowiednie ustawienie w przegl?darce; zwracamy jednak uwag? na to, ?e w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji tej witryny mo?e okaza? si? niemo?liwe.

Tutaj mo?esz zdecydowa?, czy w przegl?darce mo?e by? przechowywany jednoznaczny plik cookie do analityki internetowej, umo?liwiaj?cy operatorowi witryny gromadzenie i analizowanie ró?nych danych statystycznych. ?Je?li chcesz zrezygnowa?, kliknij poni?szy link, aby zainstalowa? plik cookie do dezaktywacji Matomo w swojej przegl?darce.

Podstaw? prawn? dotycz?c? gromadzenia Państwa danych osobowych za pomoc? wy?ej opisanych plików cookie stanowi art. 6 ust?p 1 f) ogólnego rozporz?dzenia o ochronie danych UE.

§?4 Newsletter

(1) Zapisanie si? do newslettera jest dobrowolne i wymaga Twojej zgody. Poprzez newsletter mo?emy Ci? informowa? o naszej obowi?zuj?cej ofercie. Zawarto?? newslettera jest okre?lana przez Ciebie podczas rejestracji do newslettera.

(2) Rejestracja do newslettera jest dwustopniowa. Oznacza to, ?e po dokonaniu rejestracji, na podany adres e-mail zostanie wys?ana wiadomo?? z linkiem zwrotnym, aktywuj?cym subskrypcj? newslettera. Je?li nie potwierdzisz rejestracji w ci?gu 30 dni od otrzymania wiadomo?ci, Twoje dane zostan? zablokowane i automatycznie usuni?te w ci?gu miesi?ca. Dodatkowo przechowujemy informacje na temat ka?dego u?ytego adresu IP, daty i godziny rejestracji oraz potwierdzenia subskrypcji. Te dane s?u?? do potwierdzenia rejestracji oraz w przypadku w?tpliwo?ci co do u?ycia danych osobowych.

(3) Aby otrzymywa? newsletter nale?y uzupe?ni? dane: poda? adres e-mail, nazwisko oraz wybra? j?zyk newslettera. Podawanie dodatkowych informacji jest dobrowolne. Po potwierdzeniu rejestracji, przechowujemy przekazane nam dane w celu wysy?ki newslettera. Podstawa prawna: artyku? 6, paragraf 1, strona 1 Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(4) W ka?dej chwili mo?esz wycofa? swoj? zgod? na otrzymywanie newslettera oraz wyrejestrowa? si? z listy adresatów. Mo?esz to zrobi? przez klikni?cie w link podany w ka?dym newsletterze, pisz?c wiadomo?? na email: newsletter@tmdfriction.com lub kontaktuj?c si? z nami na adres zawarty w stopce wiadomo?ci.

(5) Wysy?aj?c newsletter korzystamy z us?ug firmy zewn?trznej CleverReach. By realizowa? wysy?k? firma CleverReach otrzymuje od nas okre?lone informacje, w tym Twój adres e-mail. CleverReach u?ytkuje otrzymane dane zgodnie z firmow? Polityk? Prywatno?ci.

(6) Newslettery zawieraj? w sobie sygnalizator sieci Web Beacon, czyli przezroczyst? grafik? lub obraz, do której dost?p ma CleverReach, gdy newsletter zostanie otwarty. W ten sposób gromadzi dane techniczne, mi?dzy innymi informacje o przegl?darce i oprogramowaniu systemowym, adres IP i czas dost?pu. Te informacje u?ywane s? by polepszy? us?ugi od strony technicznej, wykorzystuj?c dane techniczne lub informacje o grupach klientów i ich preferencjach w zale?no?ci od miejsca (dzi?ki identyfikacji numeru IP u?ytkownika) i czasu dost?pu do newslettera. Dodatkowo zbierane s? dane statystyczne: czy i kiedy newsletter zosta? otwarty, w które linki klikano.

Informacje zbierane s? tylko w przypadku udzielenia zgody na subskrypcj? newslettera. W przypadku wycofania zgody i rezygnacji z newslettera, dane s? usuwane.