INNOWACJA. WYDAJNO??. BEZPIECZE?STWO.

WCZORAJ. DZI?. JUTRO.JUTRO.

GWARANTOWANA SKUTECZNO?? I BEZPIECZE?STWO!

Dobór odpowiednich ciernych ok?adzin hamulcowych nie powinien stanowi? wyzwania. Samochody ci??arowe, przyczepy naczepy, autobusy miejskie i turystyczne – Textar oferuje klocki hamulcowe i ok?adziny hamulca b?bnowego do 100% wszystkich europejskich pojazdów u?ytkowych. Jako najbardziej znana na ?wiecie marka ok?adzin hamulcowych do samochodów u?ytkowych oraz wiod?cy dostawca klocków i szcz?k na monta? fabryczny oraz aftermarket Textar oferuje poziom skuteczno?ci dzia?ania oraz bezpieczeństwo, które mog? zagwarantowa? wy??cznie cz??ci oryginalne. Dlatego 70% wszystkich pojazdów u?ytkowych w Europie jest fabrycznie wyposa?onych w ok?adziny hamulcowe Textar. Prze?omow? innowacj? s? nowe, lekkie klocki hamulcowe Textar ??cz?ce wysoki poziom bezpieczeństwa z trwa?o?ci?. Ich wyj?tkowo wytrzyma?a, lekka konstrukcja przyczynia si? do obni?enia zu?ycia paliwa oraz emisji szkodliwych substancji, stanowi?c jednocze?nie lepsze rozwi?zanie dla u?ytkownika i ?rodowiska naturalnego.

SPE?NIAMY NAJWY?SZE WYMAGANIA.

Oferowany na mi?dzynarodowym aftermarkecie asortyment firmy Textar stanowi wyj?tkow? ofert?. A to przede wszystkim dzi?ki zaakceptowanym przez bran?? OE, opatentowanym technologiom spajania materia?ów. Elementy cierne Textar s? doskona?ym po??czeniem maksymalnej skuteczno?ci hamowania, wysokiej trwa?o?ci oraz niskiego zu?ycia tarcz i b?bnów hamulcowych. Najwy?sza jako?? charakteryzuje ca?y asortyment ponad 600 klocków i ok?adzin hamulcowych do samochodów u?ytkowych.

Przy wspó?pracy z producentami pojazdów, osi i uk?adów hamulcowych w TMD Friction tworzymy optymalne rozwi?zania do ka?dego zastosowania. Nasz know-how i do?wiadczenie w dziedzinie hamulców znajduje zastosowanie w opuszczaj?cych linie produkcyjnych pojazdach u?ytkowych, przyczepach, autobusach miejskich i turystycznych. Przyk?adowo, nasz wiod?cy na rynku materia? T090 przeznaczony do produkcji b?bnów hamulcowych zosta? opracowany przy wspó?pracy z firm? BPW specjalnie do wytwarzanych przez ni? osi zawieszenia. Podobnie zreszt? jak materia? T0100 dobrany pod k?tem wymagań firmy SAF. W obydwu przypadkach Textar jest wy??cznym dostawc? na monta? fabryczny do naczep i przyczep produkowanych przez te firmy.

Nasz przeznaczony do produkcji tarcz hamulcowych materia? T7400 jest nadal najcz??ciej wybierany do autobusów opuszczaj?cych fabryczne linie produkcyjne. I to nie tyko ze wzgl?du na jego bezkonkurencyjn? charakterystyk? w zakresie zu?ycia. Asortyment firmy Textar obok wysokiej jako?ci klocków, tarcz i ok?adzin hamulcowych obejmuje równie? kompleksow? ofert? czujników zu?ycia i akcesoriów.

Poszerzaj?c asortyment o nowe, lekkie klocki hamulcowe, które wyznaczaj? drog? ku przysz?ym, wydajniejszym i bardziej przyjaznym dla ?rodowiska uk?adom hamulcowym, Textar oferuje pe?n? gam? produktów spe?niaj?cych najwy?sze wymagania.

NAJLEPSZE KLOCKI I SZCZ?KI HAMULCOWE. DLA NAJLEPSZYCH MAREK SAMOCHODóW.

BAOHUA/KIC
BPW
CNHTC
CSEPEL
DAF
DENNIS
DONGFENG
EVOBUS
FORD OTOSAN
FOTON

FUWA
GFA
HALDEX
HUALING TRUCK
IRISBUS
IVECO
KAMAZ
K?SSBOHRER
KNORR-BREMSE
KNOTT

MAN
MCI
MENARINI
MERCEDES-BENZ
MERITOR
NEOPLAN
OPTARE
PREVOST
RENAULT TRUCKS
ROR

SAF-HOLLAND
SCANIA
SOLARIS
VALX
VAN HOOL
VOLKSWAGEN
VOLVO TRUCKS & BUSES
WABCO (PERROT)
WARSTEIN
YUTONG

TESTUJEMY DO GRANIC MO?LIWO?CI.
ABY? TY NIE MUSIA?.

Szczególnie w samochodach u?ytkowych klocki hamulcowe nara?one na s? ekstremalne warunki pracy i obci??enia. Tutaj wszystko zale?y od niezawodnego po??czenia ok?adziny ciernej z p?ytk? no?n?. W zale?no?ci od zastosowania i obci??enia cieplnego przy produkcji elementów hamulcowych do samochodów u?ytkowych TMD Friction stosuje szereg ró?nych procesów obróbki mechanicznej, zapewniaj?cych odpowiedni? wytrzyma?o??:

  • P?ytka stalowa z ko?kami mosi??nymi
  • P?ytka odlewana z ko?kami mosi??nymi
  • P?ytka odlewana w ca?o?ci z ko?kami (zintegrowana p?ytka odlewana)
  • P?ytka stalowa z jednolit? siatk?, zwan? równie? ?weld mesh”
  • Lekka p?ytka z ko?kami

Korzy?ci: Nawet przy ekstremalnych obci??eniach termicznych stosowane przez nas procesy produkcyjne gwarantuj? niezawodne po??czenie materia?u ciernego z p?ytk? no?n?. Mówi?c innymi s?owami: optymalne bezpieczeństwo i komfort jazdy!

ODLEWANA P?YTKA NO?NA
P?YTKA NO?NA Z KO?KAMI
P?YTKA NO?NA Z SIATK?

CZASAMI MNIEJ OZNACZA ZNACZNIE WI?CEJ.

CZASAMI MNIEJ OZNACZA ZNACZNIE WI?CEJ.


L?ejsze elementy pojazdu pozwalaj? obni?y? jego mas?, co z kolei przek?ada si? na obni?enie zu?ycia paliwa oraz mniejsz? emisj? CO2. W tej dziedzinie TMD Friction jest pionierem produkuj?c w ramach linii TMD Friction Lightweight Technology klocki hamulcowe z lekk? p?ytk? no?n?. S? one l?ejsze w porównaniu do standardowych klocków hamulcowych do samochodów u?ytkowych i jednocze?nie zapewniaj? taki sam poziom bezpieczeństwa. Rozwi?zanie to ma ogromn? zalet? dla operatorów flot: lekkie klocki hamulcowe maj? takie same wymiary jak ich standardowe odpowiedniki i mo?na je zamontowa? bez najmniejszego problemu. Ta prosta wymiana na lekkie klocki hamulcowe mo?e przyczyni? si? do obni?enia wagi pojazdu oraz zmniejszenia zu?ycia paliwa, co przek?ada si? na znacz?ce oszcz?dno?ci paliwa w ca?ym okresie eksploatacji pojazdu.

Zamontuj i obni? koszty:


HAMOWANIE BEZ KOMPROMISóW.

Poniewa? do zatrzymania pojazdu potrzeba wi?cej energii ni? do jego rozp?dzenia, klocki i szcz?ki hamulcowe w samochodach u?ytkowych s? stale poddawane wysokim obci??eniom.

Przyk?ad: Wa??cy 40 ton samochód ci??arowy wyposa?ony w silnik o mocy 340 kW mo?e przyspieszy? do 80 km/h w ci?gu 45 sekund. Natomiast podczas hamowania awaryjnego z 80 km/h do zatrzymania w ci?gu 3 sekund konieczna jest si?a hamowania rz?du 3.300 kW.

Stanowi to niewiarygodne obci??enie dla stosunkowo ma?ego elementu jakim jest klocek hamulcowy. Kompromisy w zakresie jako?ci mog? szybko okaza? si? bardzo kosztowne.

Textar jest synonimem bezpieczeństwa. Bez najmniejszych w?tpliwo?ci.
Dlatego po?wi?camy nawet 3 lata na opracowanie nowego typu ok?adzin hamulcowych. Zanim trafi? one na rynek, w czasie rozwoju poddawane s? najbardziej rygorystycznym testom.

  • Testy przewiduj? nawet 300.000 kilometrów przebiegu i 2.000 godzin badań na stanowisku dynamometrycznym
  • Wspomagana komputerowo ocena skuteczno?ci hamowania i zu?ycia
  • Rygorystyczne badania homologacyjne przeprowadzane w warunkach rzeczywistych
  • Rozwój i konstrukcj? uwzgl?dniaj?ce wymagania w zakresie ha?asu, wibracji oraz komfortu jazdy