INNOWACJE. SKUTECZNO??. BEZPIECZE?STWO.

WCZORAJ. DZI?. JUTRO.

JAKO??. POD WZGL?DEM WSZYSTKICH WYMAGA?.

Ponad 1.600 referencji klocków hamulcowych, ponad 1.650 tarcz hamulcowych, 425 szcz?k hamulcowych i 300 zestawów szcz?k hamulcowych oraz 200 b?bnów hamulcowych – to dowód na to, ?e Textar oferuje jeden z najobszerniejszych asortymentów do aktualnie produkowanych pojazdów. Stale d???c do bezkompromisowej jako?ci, wysokiej trwa?o?ci oraz optymalnego komfortu hamowania nasi specjali?ci opracowali ponad 60 ró?nych podk?adek t?umi?cych. Dzi?ki specjalnemu po??czeniu materia?ów nowa generacji klocków hamulcowych z linii epad zapewnia maksymalny komfort jazdy oraz l?ni?co czyste felgi. Klocki Textar dostarczane s? w komplecie z wszystkimi akcesoriami niezb?dnymi do monta?u. Równie? tarcze hamulcowe Textar odzwierciedlaj? najwy?sze standardy jako?ciowe stosowane przez tego lidera rynkowego. Najwy?szej klasy odlewy oraz pow?oka ochronna na ca?ej powierzchni zapewniaj? najwy?sz? skuteczno?? hamowania, optymalne bezpieczeństwo oraz wysok? trwa?o??. Do szerokiej gamy samochodów dost?pne s? równie? szcz?ki hamulcowe oraz zestawy szcz?k hamulcowych. Te ostatnie zapewniaj? ogromne korzy?ci, poniewa? obejmuj? w zestawie wszystkie elementy potrzebne do monta?u, dzi?ki czemu jest on szybszy i ?atwiejszy. Asortyment Textar obejmuje równie? czujniki zu?ycia, akcesoria, p?yny hamulcowe i smary, jak równie? elementy hydrauliki hamulcowej* oraz narz?dzie do naprawy uk?adu hamulcowego*. (*Dost?pne w zale?no?ci od regionu.)

HAMOWANIE BEZ KOMPROMISóW.

Z wykorzystaniem nowatorskich rozwi?zań technicznych elementy uk?adu hamulcowego Textar s? precyzyjnie rozwijane w celu zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa, skuteczno?ci dzia?ania oraz komfortu. To bezkompromisowe podej?cie ju? od ponad 100 lat stanowi podstawow? filozofi? Textar. I dlatego Textar jest dzisiaj zaufanym dostawc? najwi?kszych na ?wiecie producentów samochodów./p>

qplus_textar_brake_pads

Klocki hamulcowe

W porównaniu z innymi europejskimi dostawcami Textr oferuje najobszerniejszy asortyment do aktualnie produkowanych samochodów. Dzi?ki ofercie ponad 1.600 referencji klocków hamulcowych w jako?ci OE Textar stanowi idealne rozwi?zanie równie? na aftermarkecie.

Podk?adka t?umi?ca drgania Q+

Q+ oferuje dwie szczególne zalety: lepsz? estetyk? i lepsze t?umienie. Minimalizuje uci??liwe piszczenie hamulców i zwi?ksza komfort hamowania.

epad

epad

Textar epad – to bezkompromisowe rozwi?zanie zapewniaj?ce wolne od py?u i ciche hamowanie. Linia Textar epad to opracowana pierwotnie na rynek wyposa?enia fabrycznego nowa generacja klocków hamulcowych zapewniaj?cych czystsze, cichsze i bardziej komfortowe hamowanie.

textar_brake_discs

Tarcze hamulcowe

Tarcze hamulcowe Textar produkowane s? zgodnie z tolerancjami OE. Technologia odlewania zosta?a specjalnie opracowana pod k?tem skuteczno?ci dzia?ania oraz ograniczenia zu?ycia klocków hamulcowych Textar.

textar_brake_shoes1

Szcz?ki hamulcowe

Przewy?szaj?ce wymagania homologacji ECE R90 szcz?ki hamulcowe Textar doskonale wspó?pracuj? z b?bnami hamulcowymi Textar i zapewniaj? wyj?tkowe pokrycie europejskiego parku samochodowego.

textar_brake_drums1

B?bny hamulcowe

B?bny hamulcowe Textar, odlewane i wykańczane zgodnie ze standardami OE, zapewniaj? najwy?szy poziom wytrzyma?o?ci na rozci?ganie pod wp?ywem ciep?a, a tym samym s? produktem wiod?cym na rynku w zakresie odporno?ci na zu?ycie.

textar_brake_fluid

P?yn hamulcowy

DOT 3, DOT 4, DOT 4 LV, DOT 5?– Kompleksowy asortyment produktów Textar obejmuje trzy rodzaje p?ynów hamulcowych zoptymalizowanych pod k?tem bezpieczeństwa.

textar_brake_cleaner_products

?rodek do czyszczenia hamulców

?rodek do czyszczenia hamulców Textar bez pozostawiania ?ladów skutecznie usuwa oleje, smary i zanieczyszczenia.

Cera Tec

Smar zapobiegaj?cy piszczeniu hamulców. Nie zawiera metali, miedzi i kwasów. Cera Tec chroni przed powstawaniem nieprzyjemnych d?wi?ków, a jednocze?nie zabezpiecza przed korozj?.

Hydra?Tec

?rodek smarny do konserwacji I ochrony. Do cz??ci ruchomych w uk?adach hamulcowym I sprz?g?a.

textar_tools

Narz?dzia

Textar oferuje szerok? gam? profesjonalnych narz?dzi do naprawy uk?adów hamulcowych. Zapewniaj? one zawodowcom szybkie i skuteczne rozwi?zania podczas wymiany elementów uk?adu hamulcowego.

textar_abs_sensor

Czujniki ABS

Czujniki ABS s? wa?nym elementem systemów stabilizacji jazdy, takich jak ABS, ASR i ESP.
W sposób ci?g?y mierz? pr?dko?? obrotow? ko?a i przekazuj? aktualne sygna?y do sterownika. Textar obecnie oferuje ponad 250 rodzajów czujników, a ich oferta jest stale poszerzana.

NAJLEPSZE KLOCKI HAMULCOWE. DO NAJLEPSZYCH MAREK SAMOCHODóW.

ALFA ROMEO
ASTON MARTIN
AUDI
BAIC
BENTLEY
BMW
BRILLIANCE
BUGATTI
BUICK
BYD
CADILLAC

CHANGAN
CHERY
CHEVROLET
CHRYSLER
CITRO?N
DACIA
DAEWOO
DODGE
DONGFENG
FAW
FERRARI

FIAT
FORD
GAC
GEELY
GREATWALL
HAIMA
HONDA
HYUNDAI
JAC
JAGUAR
JEEP

JMC
KIA
LAMBORGHINI
LANCIA
LAND ROVER
LEXUS
LINCOLN
LOTUS
MASERATI
MAYBACH
MAZDA

MERCEDES-BENZ
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL/VAUXHALL
PEUGEOT
PORSCHE
PROTON
RENAULT
ROLLS-ROYCE
SAIC
SEAT

?KODA
SMART
SSANGYONG
SUZUKI
TESLA
TOYOTA
VOLKSWAGEN
VOLVO

TEXTAR. PRZYSZ?O?? HAMOWANIA.

Podczas gdy inni zaspokajaj? bie??ce potrzeby, Textar zawsze patrzy w przysz?o?? wyznaczaj?c nowe standardy. Nic dziwnego, ?e w samochodach przysz?o?ci stosowane s? klocki hamulcowe Textar. Produkowany przez TESLA Motors supernowoczesny model S, jak i nowy model X hamuje niezawodnie dzi?ki klockom Textar. Równie? w nowych modelach BMW i3 oraz i8 fabrycznie montowane s? klocki hamulcowe Textar. W tym przypadku pierwsze samochody nowej generacji spotykaj? si? z numerem 1 w technologii uk?adów hamulcowych. Nasza innowacyjno?? przenosi si? równie? na kwestie ekologii. Du?a cz??? klocków hamulcowych od wielu lat nie zawiera miedzi, co pozwoli?o niejako wyprzedzi? wszelkie regulacje prawne w tym zakresie. Firma TMD Friction odegra?a g?ówn? rol? w opracowaniu standardów klasyfikacji ECO dla materia?ów ciernych. Obecnie w ramach programu TMD Friction Light Technology koncentrujemy si? na rozwoju l?ejszych, a rezultacie bardziej ekologicznych klocków hamulcowych. Tymi rozwi?zaniami TMD Friction wyznacza drog? dla nowej generacji produktów na aftermarkecie. Podczas, gdy inni pod??aj? za standardami, my je wyznaczamy. Okre?lenie “premium” uzyska?o nowe znaczenie…

NIGDY NAJTA?SZE ROZWI?ZANIA. ZAWSZE NAJLEPSZE.

Podczas gdy inni producenci skupiaj? si? g?ównie na cenie, Textar zawsze koncentruje si? na najwy?szej jako?ci. TMD Friction po?wi?ca nawet 3 lata na konstrukcj?, przetestowanie i wprowadzenie na rynek ka?dego nowego produktu przeznaczonego na pierwszy monta?. Do?wiadczenia zebrane na rozwoju cz??ci oryginalnych jest wykorzystywane w naszym asortymencie aftermarketowym. Wybieraj?c Textar klient ma zawsze pewno??, ?e wybiera najlepszy produkt.

Gwarantujemy:

  • Nawet 1.000 godzin testów na stanowisku dynamometrycznym.
  • Rozwój i konstrukcj? uwzgl?dniaj?ce wymagania w zakresie ha?asu, wibracji oraz komfortu jazdy.
  • Wspomagan? komputerowo symulacj? i ocen? skuteczno?ci hamowania i zu?ycia
  • Rygorystyczne testy homologacyjne, przeprowadzane w rzeczywistych warunkach drogowych.