LICZY SI? KA?DY METR

TEST KLOCKóW HAMULCOWYCH

LICZY SI? KA?DY METR

TEST KLOCKóW HAMULCOWYCH

LICZY SI? KA?DY METR

TEST KLOCKóW HAMULCOWYCH

Badanie porównawcze: Test AMS

Test hamowania AMS jest uznanym w skali mi?dzynarodowej testem maj?cym na celu okre?lenie d?ugo?ci hamowania, opracowanym przez czasopismo ?Auto Motor und Sport” (wiod?cy niemiecki magazyn samochodowy). Honoruj? go nawet niemiecki automobilklub (ADAC) oraz TüV (niemiecka jednostka certyfikacyjna).

CEL TESTU: SPRAWDZENIE JAK SPRWNE S? HAMULCE W STANIE GOR?CYM I ZIMNYM

Samochód jest obci??ony mas? dwóch osób i workami wype?nionymi granulatem stalowym, aby osi?gn?? dopuszczaln? mas? ca?kowit?. Samochód zostaje nast?pnie rozp?dzony do pr?dko?ci 100 km/h i zatrzymany dziesi?? razy z rz?du. Oznacza to intensywny cykl przyspieszania i hamowania, w którym tarcze hamulcowe mog? nagrzewa? si? do temperatury do 700°C. W tych warunkach mo?na równie? symulowa? nieprzyjemne uczucie ?fadingu” podczas jazdy w dó? w pe?ni obci??onym poje?dzie na p?askiej powierzchni. Fading to termin u?ywany do opisania zjawiska zaniku hamowania, które wyst?puje, gdy pojazd jest mocno obci??ony.

Wysokie temperatury powsta?e podczas testu powoduj? uwalnianie si? z klocków hamulcowych ?rodków wi???cych, które tworz? warstw? po?lizgow? mi?dzy klockiem hamulcowym a tarcz?, zmniejszaj?c wspó?czynnik tarcia i wydajno?? hamowania. W te?cie AMS oceniane jest tylko pierwsze i dziesi?te hamowanie, które dostarczaj? informacji na temat charakterystyki klocków hamulcowych, gdy s? zimne i gor?ce. Pytanie brzmi: Czy klocki hamulcowe dzia?aj? tak samo niezawodnie w wysokich temperaturach jak wtedy, gdy s? zimne?

Icon_AMS

WYNIKI: Ró?NICE, KTóRE S? KLUCZOWE DLA ?YCIA PASA?ERóW

Wyniki testu Audi A5

Pod k?tem sprawno?ci Textar uzyska? identyczny wynik co materia? oryginalnego producenta w przypadku hamowania w stanie zimnym i gor?cym oraz by? najbardziej stabilny w porównaniu z konkurencj?. Ró?nica mi?dzy pierwszym a dziesi?tym hamowaniem wynios?a tylko 0,2 m. To dok?adnie taka sama d?ugo??, jak? osi?gn??y oryginalne klocki hamulcowe producenta. Najwi?ksza ró?nica osi?gni?ta przez konkurenta wynios?a 2,8 m, czyli oko?o trzy czwarte d?ugo?ci samochodu. To rezultat, który móg?by by? katastrofalny w skutkach

D?UGO?? HAMOWANIA

HAMOWANIE W STANIE GOR?CYM

OE 36,3 m
Textar 36,3 m
Konkurent A 38,4 m
Konkurent B 41,6 m
Konkurent C 37,3 m

LEPIEJ / GORZEJ

HAMOWANIE W STANIE ZIMNYM

OE 36,1 m
Textar 36,1 m
Konkurent A 37,5 m
Konkurent B 38,8 m
Konkurent C 42 m

LEPIEJ / GORZEJ

VW Passat Variant

Textar brake pads and the competitor products performed better than the OEM materials when the brakes were cold. Even when the brakes were hot, all but one of the brake pads?were able to undercut the OEM pad in terms of braking distance. Textar is the safest provider in this field: The difference between the first and tenth braking application was only 0.2 m. This is the same exact measurement achieved by the OEM material. The biggest difference between distances by a competitor was 8.7 m – that is approximately two car lengths: a distance that could mean the difference between life and death.

D?UGO?? HAMOWANIA

HAMOWANIE W STANIE GOR?CYM

OE 38,6 m
Textar 37,1m
Konkurent A 38,3 m
Konkurent B 37,6 m
Konkurent C 45,8 m

LEPIEJ / GORZEJ

HAMOWANIE W STANIE ZIMNYM

OE 38,4 m
Textar 36,9 m
Konkurent A 37,4 m
Konkurent B 36,6 m
Konkurent C 37,1 m

LEPIEJ / GORZEJ

Icon_AMS

WNIOSEK: TEXTAR JEST BARDZIEJ WYDAJNY NI? WSZYSCY JEGO KONURENCI

Textar osi?gn?? lepsze wyniki ni? wszyscy pozostali konkurenci podczas hamowania w stanie gor?cym i zimnym, a nawet osi?gn?? lepsze rezultaty ni? klocki hamulcowe oryginalnego producenta w samochodzie VW Passat Variant. Wynik ten pokazuje, jak wa?na dla Textar jest kwestia bezpieczeństwa. Pokazuje równie?, ?e klocki hamulcowe z rynku cz??ci zamiennych mog? by? nawet lepsze ni? produkty oryginalnie montowane przez producenta pojazdu. Pod warunkiem, ?e wybrany zosta? produkt wysokiej jako?ci, taki jak Textar.

Textar jest najbezpieczniejszym spo?ród wszystkich konkurentów w bran?y