Wi?ksza wiedza dzi?ki szkoleniu i dokszta?caniu

Textar Program szkoleń

Szybki rozwój technologiczny kszta?tuje bran?? samochodow?. Tak?e w odniesieniu do hamulców coraz bardziej kompleksowe uk?ady i surowsze czynniki bezpieczeństwa stawiaj? coraz wy?sze wymagania mechanikom. Z tego wzgl?du nale?y po ukończeniu nauki zawodu regularnie od?wie?a? umiej?tno?ci i fachow? wiedz?. TMD Friction oferuje szczegó?owe doradztwo techniczne i programy szkoleniowe dotycz?ce hamulców i bezpieczeństwa. Sprawia to, ?e klienci s? bardziej kompetentni i odnosz? wi?ksze sukcesy. TMD Friction oferuje rozmaite modu?y szkoleniowe, które mo?na indywidualnie zestawia? i kombinowa?.

MODU?Y SZKOLE?

PRAKTYKA

Oprócz modu?ów M1-M6, w ramach których przekazywana jest wiedza teoretyczna, oferujemy równie? szkolenia nastawione na dzia?ania praktyczne.
W ramach tycz szkoleń nabyta wiedza pog??biana jest poprzez ?wiczenia praktyczne.