Walczymy z podróbkami!

Podrabiane cz??ci hamulcowe to rzeczywisto??. Niektórzy nabywcy ulegaj? pokusie pozornych oszcz?dno?ci i kupuj? w internecie tanie produkty, które mog? by? potencjalnie niebezpiecznymi podróbkami.
Przy wymianie klocków hamulcowych wybieraj markowe produkty wysokiej jako?ci. Pomo?e to zagwarantowa? najlepsze osi?gi podczas nag?ego hamowania w sytuacji awaryjnej. “Tanie” oferty w internecie to cz?sto podróbki charakteryzuj?ce si? s?abymi parametrami hamowania. Nie ryzykuj w?asnego bezpieczeństwa – skutki mog? by? tragiczne.

ZAWSZE KUPUJ ORYGINALNE CZ??CI.

TYLKO ONE GWARANTUJ? WYMAGANE BEZPIECZE?STWO.

WE WSZYSTKICH SYTUACJACH.

W celu zapewnienia najwy?szego poziomu bezpieczeństwa ka?dego roku w TMD Friction inwestujemy ponad 30 milionów € w badania i rozwój.

W TMD Friction podejmujemy równie? kroki w celu walki z piractwem produktowym:

 1. Gdy tylko jest to mo?liwe, TMD Friction stosuje praktycznie niepodrabialne opakowanie z plomb? hologramow?.
 2. W Unii Europejskiej firma TMD Friction wspó?pracuje z w?adzami celnymi przy identyfikacji podróbek. Podrobione cz??ci podlegaj? konfiskacie.
 3. Nasze produkty zawsze dostarczane s? tymi samymi kana?ami dystrybucji. Wszelkie odst?pstwa od tej regu?y s? natychmiast sprawdzane.
 4. TMD Friction wspó?pracuje wy??cznie z wybranymi sieciami dystrybucji, co zapewnia bezpieczne dostawy do odbiorców końcowych.

Niestety, firmy zajmuj?ce si? wytwarzaniem podróbek szybko si? ucz?. Bardzo cz?sto podróbki trudno odró?ni? od orygina?ów, dlatego przygotowali?my kilka wskazówek dla warsztatów i klientów.

NASZE WSKAZóWKI DLA WARSZTATóW:

 • Kupuj wy??cznie w zaufanych ?ród?ach.
 • Zawsze kupuj markowe produkty wysokiej jako?ci – w interesie Twoich klientów oraz Twojego warsztatu.
 • Wyja?nij klientom, jakie jest ryzyko zwi?zane z samodzielnym zakupem elementów uk?adu hamulcowego. Dla bezpieczeństwa nale?y odmówi? monta?u cz??ci przywiezionych przez klienta.
 • W przypadku najmniejszych w?tpliwo?ci, czy dany produkt jest oryginalny, skontaktuj si? z nasz? infolini?. Zawsze ch?tnie Ci pomo?emy.

NASZE WSKAZóWKI DLA KIEROWCóW:

 • Klocki i szcz?ki hamulcowe kupuj wy??cznie w zaufanym warsztacie.
 • Zwró? si? do warsztatu po porad?. Zajdziesz tu profesjonalistów, którzy dla Twojego w?asnego bezpieczeństwa zarekomenduj? najlepszy produkt.
 • Zawsze wybieraj markowe produkty wysokiej jako?ci. To jedyny sposób, by w ekstremalnych sytuacjach móc w pe?ni polega? na hamulcach.
 • Nie daj si? zmyli? tanim ofertom w internecie.
 • Je?eli masz pytania lub w?tpliwo?ci, wszyscy renomowani producenci ch?tnie udziel? informacji i pomocy.

JED? BEZPIECZNIE!

Podejrzewasz, ?e kupione przez Ciebie elementy uk?adu hamulcowego s? podróbkami? Mo?emy pomóc w ustaleniu, czy cz??ci s? oryginalne. Wystarczy skontaktowa? si? z nasz? infolini?.

*) Uwaga: Klocki hamulcowe s? cz??ci? uk?adu bezpo?rednio wp?ywaj?cego na bezpieczeństwo jazdy. Elementy te powinny by? wymieniane parami i wy??cznie przez osoby posiadaj?ce odpowiednie do?wiadczenie zawodowe. Niew?a?ciwie przeprowadzony monta? mo?e wp?yn?? na skuteczno?? hamowania, a tym samym wyd?u?y? drog? zatrzymania pojazdu.