ZJAZD W ALPACH –

TEST HAMULCóW NA NAJWY?SZYM POZIOMIE

ZJAZD W ALPACH –

TEST HAMULCóW NA NAJWY?SZYM POZIOMIE

ZJAZD W ALPACH –

TEST HAMULCóW NA NAJWY?SZYM POZIOMIE

WYZWANIE: ZJAZD Z PRZE??CZY STELVIO W ALPACH

Najwy?szej klasy klocki hamulcowe s? poddawane surowym i wymagaj?cy testom. W końcu klocki hamulcowe premium powinny przekonywa? swoimi w?a?ciwo?ciami pod ka?dym wzgl?dem. Zarówno w kwestiach zwi?zanych z komfortem hamowania, jak i z bezpieczeństwem. Klocki hamulcowe Textar s? bardzo dok?adnie testowane w laboratorium, na nowoczesnych stanowiskach kontrolnych oraz na drodze.

Jednak eksperci z firmy Textar id? jeszcze dalej – testuj? je podczas zjazdu z prze??czy Stelvio w Alpach. Jest to druga pod wzgl?dem wysoko?ci przejezdna prze??cz w Alpach. Z przepa?ciami przyprawiaj?cymi o zawrót g?owy i zboczami o du?ym nachyleniu. Wyj?tkowe wyzwanie. Zarówno dla cz?owieka, jak i techniki.

W bezpo?rednim porównaniu z dwoma znanymi producentami klocków hamulcowych OE sprawdzono si?? nacisku na peda?, wspó?czynnik tarcia i zu?ycie.

Kierowcy testowi z firmy Textar pokonali 18- kilometrowy odcinek kr?tej drogi o 15% nachyleniu. Prze??cz Stelvio jest znana z intensywnego turystycznego ruchu drogowego. W 2007 roku zosta?a ona uznana przez magazyn ?Top Gear” za ?najwspanialsz? tras? ?wiata”. Uzasadnienie: Przebieg trasy pozwala na sportow? jazd? w?ród wspania?ych krajobrazów. To najlepsze warunki na ekstremalny test hamulców.

Trenner_Alpen

TEST: TEST HAMULCóW NA WYSOKIM POZIOMIE

Jazda w Alpach to du?e obci??enie dla klocków hamulcowych. Podczas pokonywania serpentyn peda? hamulca jest nieustannie naciskany. Tutaj krótsza droga hamowania mo?e oznacza? prze?ycie.

Podczas tego testu sprawdzano ?redni? si?? nacisku na peda? hamulca podczas ca?ego testu.

Z powodu wzrostu temperatury tarcz hamulcowych podczas zjazdu, nawet do 700°C, wspó?czynnik tarcia klocków hamulcowych zmniejsza si?, natomiast ich zu?ycie si? zwi?ksza. Aby skuteczno?? hamowania pozosta?a niezmieniona, kierowca musi naciska? mocniej na peda? hamulca.

Dodatkowo sprawdzano równie? wspó?czynnik tarcia klocków hamulcowych po okre?lonym czasie postoju, aby stwierdzi?, jaki wspó?czynnik tarcia maj? klocki hamulcowe po takim wymagaj?cym zje?dzie.

  • Czy klocki hamulcowe Textar wytrzyma?y tak wysokie temperatury?
  • Jakie warto?ci wspó?czynnika tarcia stwierdzono?

To interesuj?ce pytania. Wyniki testu daj? na nie odpowied?.

Icon_Alpenabfahrt

WYNIKI: TEXTAR PRZEKONUJE PODCZAS TESTU KLOCKóW HAMULCOWYCH

?REDNIA SI?A NACISKU NA PEDA? HAMULCA

W porównaniu ze znanymi markami OE Textar wypada bardzo dobrze. ?rednia warto?? si?y nacisku na peda? podczas zjazdu to 45 N, marka Textar osi?gn??a najmniejsz? warto?? 40 N. To znaczy, ?e kierowca testowy u?ywa? mniej si?y podczas zjazdu. Jest to du?a zaleta. W szczególno?ci w nag?ych sytuacjach zagro?enia, np. w przypadku korka na zboczu.

Textar 40N
Konkurencja A 45N
Konkurencja B 50N

LEPIEJ / GORZEJ

TEST WSPó?CZYNNIKA TARCIA

Aby okre?li? wspó?czynnik tarcia po te?cie, po och?odzeniu tarcz i klocków hamulcowych, ponownie wykonywane jest hamowanie. W ten sposób okre?la si? skuteczno?? klocków hamulcowych po zje?dzie. Im wy?szy wspó?czynnik tarcia po zje?dzie, tym mniejszy nacisk na peda? podczas hamowania. Ni?szy wspó?czynnik tarcia mo?e znacznie wyd?u?y? drog? hamowania podczas hamowania awaryjnego. Przyczyny: S?aba reakcja hamulców i niezb?dny wi?kszy nacisk na peda? hamulca.

Pod tym wzgl?dem marka Textar ponownie pokona?a konkurencj?, osi?gaj?c warto?? 0,46 μ, czyli najwy?szy wspó?czynnik tarcia. W porównaniu ze ?rednim wspó?czynnikiem tarcia o warto?ci 0,39 μ. W praktyce oznacza to, ?e: Podczas gdy samochód z klockami hamulcowymi Textar ju? stoi, konkurencja nadal si? toczy. Ma to bardzo du?e znaczenie, przede wszystkim w sytuacjach krytycznych.

Dlatego stale ulepszamy technologie wykorzystywane przy produkcji klocków hamulcowych. Klocki hamulcowe Textar s? skonstruowane w taki sposób, ?e podczas gwa?townego hamowania ich wspó?czynnik tarcia jeszcze si? zwi?ksza. Daje to kierowcy wi?ksze poczucie bezpieczeństwa, poniewa? nie musi on zwi?ksza? nacisku na peda? hamulca.

Textar 0,46 μ
Konkurencja A 0,38 μ
Konkurencja B 0,33 μ

GORZEJ / LEPIEJ

Test zu?ycia w wysokiej temperaturze

Równie? podczas testu zu?ycia w wysokiej temperaturze Textar zajmuje czo?owe miejsce. Na wyniki testu sk?adaj? si? dwa zjazdy. Mimo bardzo wysokiej temperatury hamulców, marka Textar osi?gn??a warto?? 0,74 mm, jest to najmniejsze zu?ycie klocków hamulcowych. ?rednia warto?? porównania to 1,53 mm.

Textar 0,74 mm
Konkurencja A 2,18 mm
Konkurencja B 1,68 mm

LEPIEJ / GORZEJ

Icon_Alpenabfahrt

WNIOSEK: TEXTAR PRZEKONUJE SWOIMI WYNIKAMI

Niezale?nie od tego, czy chodzi o si?? nacisku na peda? hamulca, zu?ycie czy wspó?czynnik tarcia, Textar podczas zjazdu z prze??czy Stelvio w Alpach wyprzedza znanych producentów klocków hamulcowych OE. Wyniki testu potwierdzaj? wysokie standardy jako?ci Textar, zapewniaj?c najwi?ksze bezpieczeństwo i najwy?szy komfort hamowania. Od ponad 100 lat.

Trenner_Alpen

TESTUJEMY GRANICE MO?LIWO?CI. ABY? TY NIE MUSIA?.