Izjava o varstvu podatkov

1. ?len Informacija o zbiranju osebnih podatkov

(1) V nadaljevanju dajemo na razpolago informacije o zbiranju osebnih podatkov pri uporabi na?ega spletnega mesta. Osebni podatki so vsi podatki, ki se nana?ajo na vas osebno, npr. ime, naslov, e-po?tni naslov, vedenje uporabnika.

(2) Odgovorna oseba v skladu s 7. odst. 4. ?lena Splo?ne uredbe o varstvu podatkov EU (DS-GVO) je podjetje TMD Friction Services GmbH, Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusen, info@tmdfriction.com (glejte na? kolofon). Na?a poobla??ena oseba za varstvo podatkov je dosegljiva na e-naslovu Datenschutz@tmdfriction.com ali na?em po?tnem naslovu z dopisom ?Poobla??ena oseba za varstvo podatkov?.

(3) Pri vzpostavitvi stika z nami prek e-naslova ali kontaktnega obrazca bomo shranili va?e posredovane podatke (va? e-po?tni naslov, po potrebi va?e ime), da odgovorimo na va?a vpra?anja. Podatke, zbrane v tej povezavi, izbri?emo potem, ko shranjevanje ni ve? potrebno, ali omejimo obdelavo, ?e obstajajo zakonske obveznosti hranjenja.

(4) ?e se za posamezne funkcije na?e ponudbe obrnemo na poobla??ene izvajalce ali ?e ?elimo va?e podatke uporabiti v promocijske namene, vas bomo natan?no obvestili o posameznih postopkih. Pri tem bomo navedli tudi vnaprej dolo?ena merila za trajanje hranjenja.

2. ?len Va?e pravice

(1) Pri nas imate v zvezi z osebnimi podatki, ki se nana?ajo na vas, naslednje pravice:

 • pravica do informacij,
 • pravica do popravka ali izbrisa,
 • pravica do omejitve obdelave,
 • pravica do prito?be zoper obdelavo,
 • pravica do prenosljivosti podatkov.

(2) Poleg tega imate pravico, da pri nadzornem organu za varstvo podatkov vlo?ite prito?bo glede na?e obdelave va?ih osebnih podatkov.

3. ?len Zbiranje osebnih podatkov pri obisku na?e spletne strani

(1) Pri zgolj informativni uporabi spletne strani, torej, ?e se ne prijavite ali nam kako druga?e posredujete informacij, zbiramo samo osebne podatke, ki jih va? brskalnik posreduje na?emu stre?niku. ?e ?elite spremljati na?o spletno stran, zbiramo naslednje informacije, ki so za nas tehni?no potrebne, da vam prika?emo na?o spletno stran ter da zagotovimo stabilnost in varnost (pravna podlaga je to?ka (f) 1. stavka 1. odst. 6. ?lena Splo?ne uredbe o varstvu podatkov):

 • IP naslov
 • datum in ?as poizvedbe
 • ?asovna razlika glede na greenwi?ki ?as (GMT)
 • vsebina zahteve (konkretna stran)
 • status dostopa/statusna koda HTTP
 • posamezna prenesena koli?ina podatkov
 • spletna stran, od katere pride zahteva
 • brskalnik
 • operacijski sistem in njegov vmesnik
 • jezik in razli?ica programske opreme brskalnika.

(2) Dodatno k predhodno navedenim podatkom se pri va?i uporabi na?e spletne strani pi?kotki shranijo na va?em ra?unalniku. Pri pi?kotkih gre za majhne besedilne datoteke, ki se dodeljene brskalniku, ki ga uporabljate, shranijo na va?em trdem disku in prek katerih dotekajo dolo?ene informacije mestu, ki nastavi pi?kotek (v tem primeru mi). Pi?kotki ne morejo izvajati programov ali na va? ra?unalnik prenesti virusov. Uporabljajo se za to, da internetno ponudbo v celoti naredijo uporabnikom prijaznej?o in u?inkovitej?o.

(3) Uporaba pi?kotkov:

a) Spletno mesto uporablja naslednje vrste pi?kotkov, katerih obseg in na?in delovanja je pojasnjen v nadaljevanju:

 • za?asni pi?kotki (o tem v to?ki b)
 • trajni pi?kotki (o tem v to?ki c).

b) Za?asni pi?kotki se samodejno izbri?ejo, ko zaprete brskalnik. Sem sodijo zlasti sejni pi?kotki. Ti shranijo tako imenovani ID seje, s katerim je mogo?e dodeliti razli?ne poizvedbe brskalnika skupni seji. S tem je mogo?e va? ra?unalnik ponovno prepoznati, ?e se vrnete na na?o spletno stran. Sejni pi?kotki se izbri?ejo, ko se odjavite ali zaprete brskalnik.

c) Trajni pi?kotki se samodejno izbri?ejo po predpisanem obdobju, ki se lahko razlikuje od pi?kotka do pi?kotka. Pi?kotke lahko v varnostnih nastavitvah svojega brskalnika kadar?koli izbri?ete.

d) Svoje nastavitve brskalnika lahko konfigurirate po svojih ?eljah in npr. sprejmete pi?kotke tretjih strani ali zavrnete vse pi?kotke. Opozarjamo, da morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij tega spletnega mesta.

Pi?kotki

Complianz

We use Complianz for cookie consent management.

Name Retention Function
Functional
cmplz_choice 365 days Store if a message has been dismissed
cmplz_id 365 days Store anonymized statistics
cmplz_all 365 days Store cookie consent preferences
complianz_consent_status 365 days Store cookie consent preferences
complianz_policy_id 365 days Register accepted cookie policy ID
cmplz_user_data 365 days Determines which cookiebanner to show
Sharing

For more information, please read the Complianz Privacy Policy.

WPML

We use WPML for locale management.

Name Retention Function
Functional
wp-wpml_current_language 1 day Store language settings
Sharing

This data is not shared with third parties.

Visual Composer

We use Visual Composer for website design.

Name Retention Function
Purpose pending investigation
vcc_cb_count
Sharing

This data is not shared with third parties.

Vimeo

We use Vimeo for video display.

Name Retention Function
Statistics
__utmt_player 10 minutes Track audience reach
vuid 2 years Store the user's usage history
Sharing

For more information, please read the Vimeo Privacy Policy.

WooCommerce

We use WooCommerce for webshop management.

Name Retention Function
Statistics
History.store Stores last visit
Sharing

This data is not shared with third parties.

Slider Revolution

Name Retention Function
Purpose pending investigation
rs6_overview_pagination
Sharing

This data is not shared with third parties.

Matomo

We use Matomo for website statistics.

Name Retention Function
Functional
MATOMO_SESSID session Prevent fraud
Sharing

This data is not shared with third parties.

Miscellaneous

Name Retention Function
Purpose pending investigation
country_selector_url
*-lzpageviews
_ga
Sharing

This data is not shared with third parties.

Ime pi?kotka Izvor Tip
ctcc_content_settings Cookie Consent WordPress plugin potrebno
wp-postpass_
892189b21872fdcd50433adcb9909747
WordPress izbirno
wsal_wp_session WordPress izbirno
devicePixelRatio izbirno
_icl_current_language WPML WordPress plugin izbirno
_icl_visitor_lang_js WPML WordPress plugin izbirno
PHPSESSID PHP potrebno
_pk_id.* Matomo (Piwik) izbirno
_pk_ses.* Matomo (Piwik) izbirno
wpml_referer_url WPML WordPress plugin izbirno
wpml_browser_redirect_test WPML WordPress plugin izbirno
wordfence_verifiedHuman Wordfence WordPress plugin izbirno
wfvt_* WordPress izbirno
_ga, _gat, _gid Google Analytics izbirno
Uporaba komponent Vimeo

Na na?i strani uporabljamo komponente ponudnika Vimeo. Vimeo je storitev podjetja Vimeo LCC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, ZDA. Ob vsakem posameznem priklicu na?e spletne strani, ki je opremljena s tako komponento, ta komponenta zahteva, da brskalnik, ki ga uporabljate, prenese ustrezen prikaz komponente ponudnika Vimeo. ?e prikli?ete na?o stran in ste medtem prijavljeni pri Vimeo, Vimeo na podlagi informacij, ki jih zbirajo komponente, prepozna, katero konkretno stran ste obiskali, in te informacije dodeli va?emu osebnemu ra?unu pri Vimeo. ?e kliknete npr. gumb ?Predvajaj? ali oddate ustrezne komentarje, bodo te informacije posredovane va?emu osebnemu uporabni?kemu ra?unu in tam shranjene. Poleg tega bo informacija, da ste obiskali na?o stran, posredovana ponudniku Vimeo. To se zgodi neodvisno od tega, ali npr. kliknete komponento/oddate komentar ali ne.

?e ?elite prepre?iti, da Vimeo posreduje in shranjuje podatke o vas in va?em ravnanju na na?i spletni strani, se morate odjaviti iz Vimeo, in sicer pred obiskom na?e strani. V napotkih za varstvo podatkov ponudnika Vimeo najdete v zvezi s tem natan?nej?e informacije, zlasti informacije o zbiranju in uporabi podatkov ponudnika Vimeo:?https://vimeo.com/privacy

Integracija videoposnetkov Vimeo nam omogo?a, da vam lahko predstavimo izbrane videoposnetke s platforme Vimeo. V tem vidimo upravi?en interes za integracijo posameznih videoposnetkov Vimeo. Pravno podlago za obdelavo va?ih osebnih podatkov zato predstavlja to?ka f 1. odstavka 6. ?lena GDPR.

Opozarjamo da, Vimeo lahko uporabi Google Analytics, in vas seznanjamo z mo?nostjo, da se odjavite za namene uporabe storitve Google-Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sl), ali popravite nastavitve ponudnika Google za uporabo podatkov za namene tr?enja (https://adssettings.google.com/).

Google Analytics

(1) To spletno mesto uporablja Google Analytics, spletno analiti?no storitev dru?be Google Inc. (?Google“). Google Analytics uporablja tako imenovane ?pi?kotke“, besedilne datoteke, ki se shranijo na va?em ra?unalniku in omogo?ijo analizo va?e uporabe spletnega mesta.
Informacije o va?i uporabi tega spletnega mesta, ki jih zbira pi?kotek, se praviloma prenesejo na Googlov stre?nik v ZDA in se tam shranijo. Na podlagi aktiviracije anonimizacije naslova IP na tem spletnem mestu, ki jo izvedemo, bo Google predhodno skraj?al va? naslov IP znotraj dr?av ?lanic Evropske unije ali v drugih dr?avah pogodbenicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru. Na zahtevo lastnika tega spletnega mesta bo Google te informacije uporabljal za analizo va?e uporabe spletnega mesta, za izdelavo poro?il o aktivnosti spletnega mesta in za izvajanje storitev, povezanih z uporabo spletnega mesta in uporabo interneta, za upravljavca spletnega mesta.

(2) Naslov IP, ki ga v okviru Google Analytics posreduje va? brskalnik, ne bo povezan z drugimi Googlovimi podatki.

(3) Shranjevanje pi?kotkov lahko prepre?ite z ustrezno nastavitvijo va?e programske opreme brskalnika; vendar vas opozarjamo, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij tega spletnega mesta v celotnem obsegu. Poleg tega lahko Googlovo pridobivanje podatkov, ki jih je ustvaril pi?kotek in se nana?ajo na va?o uporabo tega spletnega mesta (vklju?no z va?im naslovom IP) ter Googlovo obdelavo teh podatkov prepre?ite tako, da s spodnje povezave prenesete razpolo?ljiv vti?nik brskalnika in ga namestite:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sl

(4) To spletno mesto uporablja Google Analytics z raz?iritvijo ?_anonymizeIp()“. Zaradi tega se naslovi IP obdelujejo v skraj?ani obliki, tako da jih ni mogo?e povezati z identiteto dolo?ene osebe. V kolikor je zbranim podatkom dodeljen osebni sklic, bo ta takoj izklju?en, osebni podatki pa bodo takoj izbrisani.

(5) S storitvijo Google Analytics analiziramo in redno izbolj?ujemo uporabo na?ega spletnega mesta. S pridobljeno statistiko lahko izbolj?amo na?o ponudbo in jo naredimo bolj zanimivo za vas kot uporabnika.

(6) Informacije tretjih ponudnikov: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436?1001. Pogoji uporabe: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html, pregled o varstvu podatkov: http://www.google.com/intl/sl/analytics/learn/privacy.html, in izjava o varstvu podatkov: https://policies.google.com/privacy?hl=sl.

Google reCAPTCHA

Na na?ih spletnih straneh uporabljamo ?Google reCAPTCHA? (v nadaljevanju: ?reCAPTCHA?). Ponudnik je podjetje Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA (?Google?).

Z reCAPTCHA se preverja, ali podatke na na?ih spletnih straneh (npr. v kontaktnem obrazcu) vnese ?lovek ali avtomatiziran program. V ta na namen reCAPTCHA na podlagi razli?nih zna?ilnosti analizira vedenje obiskovalca spletne strani. Analiza se za?ne samodejno, ko obiskovalec spletne strani obi??e spletno stran. reCAPTCHA za analizo oceni razli?ne informacije (npr. IP naslov, obdobje uporabe spletne strani ali premike mi?ke, ki jih izvaja uporabnik). Podatki, zbrani pri analizi, se posredujejo Googlu.

Analize reCAPTCHA delujejo popolnoma v ozadju. Obiskovalci niso opozorjeni na to, da se izvaja analiza.

Obdelava podatkov poteka na podlagi to?ke f 1. odstavka 6. ?lena GDPR. Lastnik spletnih strani ima zakonit interes, da svoje spletne ponudbe za??iti pred nedovoljenim avtomatiziranim sledenjem in pred ne?eleno po?to (SPAM).

Ve? informacij o Google reCAPTCHA in Googlovo izjavo o varstvu podatkov najdete na naslednjih povezavah: https://www.google.com/intl/sl/policies/privacy/ in https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Matomo

Spletna stran uporablja Matomo (prej Piwik), odprtokodno programsko opremo za statisti?no vrednotenje dostopov uporabnikov. Matomo uporablja tako imenovane ?pi?kotke?, besedilne datoteke, ki se shranijo na va? ra?unalnik in omogo?ajo analizo va?e uporabe spletnega mesta. Informacije o va?i uporabi te internetne ponudbe, ki jih ustvarijo pi?kotki, se shranijo na na?em stre?niku. IP naslov se takoj po obdelavi in pred njegovim shranjevanjem anonimizira. Namestitev pi?kotkov lahko prepre?ite z ustrezno nastavitvijo v programski opremi brskalnika; vendar vas opozarjamo, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij tega spletnega mesta v polnem obsegu.

Tukaj se lahko odlo?ite, ali se v va?em brskalniku sme shraniti enozna?en pi?kotek za spletno analizo, da se lastniku spletne strani omogo?i zajemanje in analiza razli?nih stati?nih podatkov. ??e tega ne ?elite, kliknite naslednjo povezavo, da v svojem brskalniku shranite pi?kotek za dezaktivacijo Matomo.

Pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov z uporabo zgoraj opisanih pi?kotkov je to?ka (f) 1. odstavka 6. ?lena Splo?ne uredbe EU o varstvu podatkov.