SPUST PO ALPSKI CESTI-

PREIZKUS ZAVOR NA NAJVI?JEM NIVOJU

SPUST PO ALPSKI CESTI-

PREIZKUS ZAVOR NA NAJVI?JEM NIVOJU

SPUST PO ALPSKI CESTI-

PREIZKUS ZAVOR NA NAJVI?JEM NIVOJU

IZZIV: SPUST PO ALPSKI CESTI NA PRELAZU STELVIO

Prvovrstne zavorne obloge so izpostavljene strogim in dragim testom. Nenazadnje morajo biti vrhunske zavorne obloge prepri?ljive v vseh ozirih. Tako pri udobnem zaviranju kot pri varnosti. Zavorne obloge Textar preizku?amo do obisti v laboratoriju, na visokotehnolo?kih preizkusnih napravah in na cesti.

Vendar pa gredo Textar-jevi strokovnjaki korak naprej: na spustu po alpski cesti na prelazu Stelvio. Na drugem najvi?jem asfaltiranem prelazu v Alpah. Z vrtoglavimi vi?inami in zelo strmimi cestnimi nagibi. Poseben izziv. Za ?loveka in tehniko.

Pri neposredni primerjavi z dvema znanima originalnima proizvajalcema zavornih oblog smo testirali pritiskanje na pedal, torni koli?nik in obrabo.

Textar-jevi testni vozniki so premagali osemnajst kilometrov vijugaste ceste s 15-odstotnim nagibom. Prelaz Stelvio je znan po mo?nem prometu z veliko turisti?nih in prosto?asnih vo?enj. Avtorevija ?Top Gear“ ga je leta 2007 razglasila za ?najlep?o cesto na svetu“. Utemeljitev: Cestna trasa omogo?a ?porten na?in vo?nje v veli?astni okolici. Najbolj?e predpostavke za ekstremen test zavornih oblog.

Trenner_Alpen

TESTNA FAZA: PREIZKUS ZAVOR NA VISOKEM NIVOJU

Spusti po alpskih cestah predstavljajo mo?no obremenitev za vsako zavorno oblogo. Za obvladovanje serpentin je treba neprestano zavirati. Skraj?ana zavorna pot ima tukaj lahko ?ivljenjsko pomembne posledice.

Na prakti?nem testu smo preverili povpre?en odziv pedala med celotnim potekom testa.

Zaradi nara??anja temperature zavornih kolutov med spustom – do ekstremnih 700 °C – se torni koli?nik zavornih oblog poslab?a in obraba se pove?a. Da bi voznik obdr?al zavorno mo?, torej enakomerno upo?asnjevanje, mora pove?ati pritiskanje na pedal.

Razen tega smo raziskali tudi torni koli?nik zavorne obloge po dolo?enem ?asu mirovanja, da bi ugotovili, kateri torni koli?nik dose?ejo zavorne obloge po tak?ni naporni vo?nji.

  • Ali so zavorne obloge Textar prenesle mo?no spro??anje vro?ine?
  • Kateri torni koli?nik smo ugotovili?

Zanimiva vpra?anja. Odgovori se skrivajo v rezultatih testa.

Icon_Alpenabfahrt

REZULTATI: NA TESTU ZAVORNIH OBLOG JE TEXTAR PREPRI?LJIV

PRITISKANJE NA PEDAL V POVPRE?JU

Textar se lahko uveljavi v primerjavi z znanimi konkuren?nimi originalnimi znamkami. Pri povpre?nem pritiskanju na pedal 45 N pri spustu po alpski cesti Textar s 40 N dosega najni?je pritiskanje na pedal. Zato je testni voznik pri spustu porabil manj mo?i. Pomembna plus to?ka. Zlasti pri nenadnih nevarnih situacijah kot npr. ob koncu zastoja na strmini.

Textar 40N
Tekmovalec A 45N
Tekmovalec B 50N

BOLJ?E / SLAB?E

TEST TORNEGA KOLI?NIKA

Da bi po testu lahko ugotovili torni koli?nik, smo zatem, ko se je zavorna obloga ohladila, povzro?ili ?e eno zaviranje. Tako je mogo?e ugotoviti, kak?no zmogljivost dose?e zavorna obloga po spustu. ?im vi?ji je torni koli?nik po spustu, tem ni?ja je sila pritiskanja na pedal. Pri pani?nem zaviranju lahko ni?ji torni koli?niki ob?utno podalj?ajo zavorno pot. Vzroki za to: Pri slabem odzivu zavore so potrebna mo?nej?a pritiskanja na pedal.

Na tem podro?ju se je Textar ponovno uveljavil v primerjavi s konkurenco in z 0,46 μ dosegel najvi?ji torni koli?nik. V nasprotju s povpre?nim tornim koli?nikom 0,39 μ. V praksi to pomeni: Medtem ko vozilo z zavorno oblogo Textar ?e stoji, se konkurenti ?e naprej premikajo. Odlo?ilen kriterij, predvsem v ekstremnih situacijah.

Zaradi tega neprestano nadaljujemo z razvojem tehnologij zavor. Zavorne obloge Textar so zasnovane tako, da pri ostrem zaviranju zvi?ajo torni koli?nik (vrednost v vro?em stanju). Tako ima voznik bolj?i ob?utek varnosti, ker mu ni treba zvi?evati pritiskanja na pedal.

Textar 0,46 μ
Tekmovalec A 0,38 μ
Tekmovalec B 0,33 μ

SLAB?E / BOLJ?E

OBRABNI TEST V VRO?EM STANJU

Textar vodi tudi pri obrabnem testu v vro?em stanju. Rezultati testa so ugotovljeni na osnovi dveh spustov. Kljub zelo visokim temperaturam zavor, Textar z 0,74 mm ?e vedno dosega najni?jo obrabo zavornih oblog. Povpre?na vrednost le?i v primerjavi pri 1,53 mm.

Textar 0,74 mm
Competitor A 2,18 mm
Competitor B 1,68 mm

SLAB?E / BOLJ?E

Icon_Alpenabfahrt

DEJSTVO: TEXTAR SE ODLIKUJE S PREPRI?LJIVIMI REZULTATI

Ali gre za pritiskanje na pedal, obrabo ali torni koli?nik, pri spustu po alpski cesti na prelazu Stelvio Textar vodi v primerjavi z znanima originalnima proizvajalcema zavornih oblog. Rezultati testa potrjujejo visok kakovostni standard znamke Textar – maksimalna varnost in najbolj?e udobje pri zaviranju. In to ?e ve? kot 100 let.

Trenner_Alpen

GREMO DO KONCA. NAMESTO VAS.