VSAK METER ?TEJE

TESTIRANJE ZAVORNIH PLO??IC

VSAK METER ?TEJE

TESTIRANJE ZAVORNIH PLO??IC

VSAK METER ?TEJE

TESTIRANJE ZAVORNIH PLO??IC

Primerjalno testiranje: test AMS

AMS test zaviranja je mednarodno priznan test za dolo?anje zavorne razdalje, ki ga je razvila vodilna nem?ka revija s podro?ja avtomobilizma “Auto Motor und Sport”. Nanj se sklicujejo tudi nem?ki avtomobilski klub (ADAC) in TüV (nem?ki organi za testiranje).

TEST: ALI SO PLO??ICE U?INKOVITE, KO SO VRO?E IN HLADNE?

Da bi dosegel dovoljeno skupno maso vozila, je avto obremenjen z dvema osebama in vre?ami, napolnjenimi z granuliranim jeklom. Avtomobil se nato desetkrat zaporedoma ustavi z zaviranjem pri hitrosti 100?km/h. To pomeni intenziven cikel pospe?evanja in zaviranja, pri katerem se zavorne plo??ice lahko segrejejo do 700?°C. V teh pogojih je mogo?e simulirati tudi ob?utek popu??anja, ko se s popolnoma obremenjenim vozilom spu??ate po ravni povr?ini. Popu??anje je izraz, ki se uporablja za opis zmanj?anega u?inka zaviranja, kar se zgodi, ko je vozilo mo?no obremenjeno.

Visoke temperature, nastale v tem testu, spro??ajo vezivna sredstva iz zavorne plo??ice, ki tvorijo mazalni film med zavorno plo??ico in diskom, s ?imer se zmanj?ata koeficient trenja in zavorna zmogljivost. V AMS testu se ocenjuje samo prvo in deseto zaviranje, s katerima dobimo informacije o zna?ilnostih zavornih plo??ic, ko so hladne in ko so vro?e. Vpra?anje je, ali zavorne plo??ice delujejo enako zanesljivo pri visokih temperaturah in, ko so hladne?

Icon_AMS

REZULTATI: RAZLIKE, KI LAHKO POMENIJO ?IVLJENJE ALI SMRT

Rezultati vozila Audi A5

Textar je proizvedel zavorne plo??ice, ki so identi?ne originalni opremi proizvajalca za zaviranje s hladnimi in ogretimi zavorami ter je bil v primerjavi s konkuren?nimi podjetji najstabilnej?i izvajalec. Razlika med prvim in desetim zaviranjem je bila le 0,2?m. To je popolnoma enaka dol?ina kot tista, dose?ena z zavorno plo??ico, ki je bila vgrajena kot del originalne opreme proizvajalca. Najve?ji odstop od konkuren?nega podjetja je 2,8?m, kar je pribli?no tri ?etrtine dol?ine avtomobila: meritev, ki bi lahko imela uni?ujo?e posledice

ZAVORNA RAZDALJA

ZAVIRANJE Z OGRETIMI ZAVORAMI

OE 36,3 m
Textar 36,3 m
Konkuren?no podjetje A 38,4 m
Konkuren?no podjetje B 41,6 m
Konkuren?no podjetje C 37,3 m

BOLJ?E/SLAB?E

ZAVIRANJE S HLADNIMI ZAVORAMI

OE 36,1 m
Textar 36,1 m
Konkuren?no podjetje A 37,5 m
Konkuren?no podjetje B 38,8 m
Konkuren?no podjetje C 42 m

BOLJ?E/SLAB?E

Vozilo VW Passat Variant

Ko so bile zavore hladne, so se Textar zavorne plo??ice in izdelki konkuren?nih podjetij odrezali bolje kot originalna oprema proizvajalca. Tudi ko so bile zavore vro?e, so – glede na zavorno razdaljo – vse zavorne blazinice razen ene prekosile originalne blazinice proizvajalca. Textar je najvarnej?i ponudnik na tem podro?ju: razlika med prvim in desetim zaviranjem je zna?ala le 0,2 m. To je enako merjenju, ki ga dose?e originalna oprema proizvajalca. Najve?ja razlika med razdaljami konkuren?nega podjetja je bila 8,7?m – to je pribli?no dve dol?ini avtomobila: razdalja, ki bi lahko pomenila razliko med ?ivljenjem in smrtjo.

ZAVORNA RAZDALJA

ZAVIRANJE Z OGRETIMI ZAVORAMI

OE 38,6 m
Textar 37,1m
Konkuren?no podjetje A 38,3 m
Konkuren?no podjetje B 37,6 m
Konkuren?no podjetje C 45,8 m

BOLJ?E/SLAB?E

ZAVIRANJE S HLADNIMI ZAVORAMI

OE 38,4 m
Textar 36,9 m
Konkuren?no podjetje A 37,4 m
Konkuren?no podjetje B 36,6 m
Konkuren?no podjetje C 37,1 m

BOLJ?E/SLAB?E

Icon_AMS

ZAKLJU?EK: TEXTAR DELUJE BOLJE KOT NJEGOVA KONKUREN?NA PODJETJA

Textar se je med zaviranjem s hladnimi in ogretimi zavorami odrezal bolj?e kot njegovi tekmeci in dosegel bolj?e rezultate kot originalna zavorna plo??ica na vozilu VW Passat Variant. Ta rezultat ponazarja, kako visoko Textar ocenjuje vpra?anje varnosti. Pod pogojem, da je izbran kakovosten izdelek, kot je Textar, prav tako ka?e, da so zavorne plo??ice iz poprodajnega trga lahko ?e bolj?e od proizvodov, ki jih je prvotno dolo?il proizvajalec vozila.

Textar je najvarnej?i tekmec na svojem podro?ju