ALPSK VO?NJA NIZBRDO –

PROVERA KO?ENJA NA NAJVI?EM NIVOU

ALPSK VO?NJA NIZBRDO –

PROVERA KO?ENJA NA NAJVI?EM NIVOU

ALPSK VO?NJA NIZBRDO –

PROVERA KO?ENJA NA NAJVI?EM NIVOU

IZAZOV: ALPSKA VO?NJA NIZBRDO NA PREVOJU STELVIO

Prvoklasne ko?ione obloge se izla?u strogim i kompleksnim testovima. Jer vrhunske ko?ione obloge moraju da zadovolje u svakom pogledu. Kako kod udobnosti ko?enja tako i kod sigurnosti. Ko?ione obloge Textar se do tan?ina proveravaju u laboratoriji, na high-tec testnim stanicama i na ulici.

Stru?njaci firme Textar idu i korak dalje: u alpskoj vo?nji nizbrdo na prevoju Stelvio. Drugom po visini asfaltiranom prevoju u italijanskim Alpima. S visinama koje izazivaju vrtoglavicu i strim padinama. Za ?oveka i tehniku.

U direktnom pore?enju s dva poznata proizvo?a?a OE ko?ionih obloga testirani su pritisak pedala, vrednost trenja i habanje.

Voza?i firme Textar su savladali 18 km ceste pune krivina s 15% pada. Prevoj Stelvio je poznat po svom ?ivom saobra?aju vozila s puno turista i vo?nji u slobodno vreme. Godine 2007. ga je automobilski magazin odabrao kao “najdivniju cestu sveta”. Obrazlo?enje: Cesta omogu?ava sportski na?in vo?nje u spektakularnom okru?enju. Najbolji preduslovi za ekstremnu proveru ko?nica.

Trenner_Alpen

TESTNA FAZA: PROVERA KO?NICA NA VISOKOM NIVOU

Alpske vo?nje predstavljaju jako optere?enje za svaku ko?ionu oblogu. Kako bi se savladale serpentine potrebno je stalno ko?enje. Skra?eni put ko?enja ovde mo?e da ima ulogu koja odlu?uje o ?ivotu i smrti.

U ovoj prakti?noj proveri je kontrolisan prose?ni ose?aj pedale tokom celekupnog vremena provere.

Usled temperature ko?ionih diskova koje raste kod spu?tanja – do ekstremnih 700 °C – ko?ione obloge gube vrednost trenja a habanje se pove?ava. Kako bi se odr?ala snaga ko?enja, zna?i ravnomerno usporavanje, voza? mora da pove?a
pritisak pedale.

Dodatno je proveravana i vrednost trenja ko?ionih obloga nakon odre?enog vremana mirovanja kako bi se utvrdilo koju vrednost trenja dosti?u ko?ione obloge nakon takvog napornog spu?tanja.

  • Jesu li ko?ione obloge firme Textar mogle da prkose velikom razvoju toplote?
  • Kakve su vrednosti trenja utvr?ene?

Va?na pitanja. Rezultati testa daju odgovore.

Icon_Alpenabfahrt

REZULTATI: TEXTAR DOMINIRA U PROVERI KO?IONIH OBLOGA

Pritisak pedale u proseku

U pore?enju s konkurentnim OE markama Textar ima prednost. Kod prose?nog pritiska pedale od 45 N kod alpske vo?nje nizbrdo Textar s 40 N pokazuje najni?i pritisak pedale. Tako probnom voza?u treba manje snage kod vo?nje nizbrdo. To je va?na prednost. Posebno kod iznenadnih opasnih situacija kao npr. na kraju kolone vozila na padini.

Textar 40N
Competitor A 45N
Competitor B 50N

BOLJE / LO?IJE

PROVERA VREDNOSTI TRENJA

Kako bi se odredila vrednost trenja se nakon ?to se ko?iona obloga ohladila jo? jednom uvodi ko?enje. Tako se utvr?uje koji u?inak ostvaruje ko?iona obloga nakon vo?nje nizbrdo. ?to je ve?a vrednost ko?enja nakon vo?nje nizbrdo tim je manja snaga pedala kod procesa ko?enja. Ni?e vrednosti trenja mogu da kod pani?nog ko?enja zna?ajno produ?e put ko?enja. Uzrok tome su lo?a reakcija ko?nice i potreban je ve?i pritisak pedale.

U ovoj disciplini Textar je opet nadma?io konkurenciju ostvariv?i s 0,46 najvi?u vrednost trenja. Za razliku od prose?ne vrednosti trenja od 0,39 μ. U praksi to zna?i: Dok vozilo s ko?ionom oblogom Textar ve? stoji, konkurentska vozila i dalje voze. Odlu?uju?i kriterijum, pre svega u ekstremnim situacijama.

Zato firma Textar stalno unapre?uje tehnologije ko?enja. Ko?ione obloge firme Textar su tako koncipirane da kod o?trog ko?enja ?ak dobijaju na vrednosti ko?enja (vrednost toplote). Tako voza? ima bolji ose?aj sigurnosti jer ne mora da se pove?a pritisak pedale.

Textar 0,46 μ
Competitor A 0,38 μ
Competitor B 0,33 μ

LO?IJE / BOLJE

TEST TOPLOTE I HABANJA

I kod testa toplote i habanja je Textar u prednosti. Dobijeni rezultati testa se sastoje od dvije vo?nje nizbrdo. Uprkos visokim temperaturama ko?enja Textar sa svojih 0,74 mm pokazuje najni?e habanje ko?ionih obloga. Prose?na vrednost je u pore?enju iznosila 1,53 mm.

Textar 0,74 mm
Competitor A 2,18 mm
Competitor B 1,68 mm

BOLJE / LO?IJE

Icon_Alpenabfahrt

ZAKLJU?AK: TEXTAR BLISTA SVOJIM UPE?ATLJIVIM REZULATIMA

Svejedno da li se radi o pritisku pedale, habanju ili vrednosti trenja, Textar kod alpske vo?nje nizbrdo na prevoju Stelvio je u pore?enju s poznatim OE proizvo?a?ima ko?ionih obloga sasvim ispred. Rezultati testa potvr?uju visoke standarde marke Textar – za maksimalnu sigurnost i najbolju udobnost ko?enja.

Trenner_Alpen

IDEMO DO KRAJNOSTI, DA VI TO NE BISTE MORALI!