SVAKI METAR JE BITAN

TEST KO?IONIH PLO?ICA

SVAKI METAR JE BITAN

TEST KO?IONIH PLO?ICA

SVAKI METAR JE BITAN

TEST KO?IONIH PLO?ICA

Uporedno testiranje: AMS Test

AMS ko?ioni test je me?unarodno priznati test za odre?ivanje ko?nog puta kojeg je razvio ?asopis “Auto Motor und Sport” (vode?i nema?ki ?asopis o automobilima). Spominju ga ?ak i nema?ki automobilski klub (ADAC) i TüV (nema?ki tehni?ki pregled).

TEST: DA LI ?E PLO?ICE DA DELUJU KADA SU HLADNE I KADA SU UGREJANE?

Auto je natovaren sa dvoje ljudi i d?akovima napunjenim sa ?eli?nim kuglicama da bi se dostiglo dozvoljeno ukupno optere?enje vozila. Automobil se onda zaustavlja ko?enjem na brzini od 100 km/h deset puta zaredom. To predstavlja intenzivan ciklus ubrzavanja i ko?enja u kojem mogu ko?ione plo?ice da se zagreju do temperature 700 °C. U ovakvim uslovima mogu?e je da se simulira grozan ose?aj gubitka kontrole tokom vo?nje nizbrdo u potpuno optere?enom vozilu na ravnoj povr?ini. Gubitak kontrole je izraz koji se koristi za smanjeno delovanje ko?nica koje se javlja kada je vozilo jako optere?eno.

Visoke temperature koje se dosti?u u ovom testu osloba?aju vezivne elemente iz ko?ione plo?ice koji stvaraju film za podmazivanje izme?u ko?ione plo?ice i diska, smanjuju?i koeficijenat trenja i u?inak ko?enja. U AMS testu se ocenjuju samo prvo i deseto ko?enje da bi se dobili podaci o karakteristikama ko?ionih plo?ica kada su hladne i kada su ugrejane. Pitanje je: da li ko?ione plo?ice pri visokim temperaturama funkcioni?u na istom nivou pouzdanosti kao i kada su hladne?

Icon_AMS

REZULTATI: RAZLIKE KOJE MOGU DA ZNA?E ?IVOT ILI SMRT

Rezultati za Audi A5

Textar je postigao isti rezultat kao i OEM materijal kod hladnog i toplog ko?enja i bio je najstabilniji izvo?a? u pore?enju sa svojim konkurentima. Razlika izme?u prvog i desetog poku?aja ko?enja bila je samo 0,2 m. To je ta?no isti rezultat koji je postigla ko?iona plo?ica koju je proizvo?a? ugradio kao deo originalne opreme. Najve?e odstupanje kod konkurenata bilo je 2,8 m, ?to je otprilike tri ?etvrtine du?ine automobila: du?ina koja bi mogla imati razorne posledice.

KO?IONI PUT

TOPLO KO?ENJE

OE 36,3 m
Textar 36,3 m
Konkurent A 38,4 m
Konkurent B 41,6 m
Konkurent C 37,3 m

BOLJE / LO?IJE

HLADNO KO?ENJE

OE 36,1 m
Textar 36,1 m
Konkurent A 37,5 m
Konkurent B 38,8 m
Konkurent C 42 m

BOLJE / LO?IJE

VW Passat Variant

Textar ko?ione plo?ice i konkurentski proizvodi su postigli bolje rezultate od OEM materijala kada su ko?nice bile hladne. ?ak i kada su ko?nice bile ugrejane, sve osim jedne ko?ione plo?ice su imale manji ko?ioni put od OEM plo?ice. Textar je najpouzdaniji snabdeva? na ovom podru?ju: razlika izme?u prvog i desetog ko?enja bila je samo 0,2 m. Ovo je upravo ista du?ina koju je postigao OEM materijal. Najve?a razlika izme?u ko?ionih du?ina bilo kog konkurenta je bila 8,7 m – to je otprilike du?ina dva automobila: razdaljina koja bi mogla da zna?i razliku izme?u ?ivota i smrti.

KO?IONI PUT

TOPLO KO?ENJE

OE 38,6 m
Textar 37,1m
Konkurent A 38,3 m
Konkurent B 37,6 m
Konkurent C 45,8 m

BOLJE / LO?IJE

HLADNO KO?ENJE

OE 38,4 m
Textar 36,9 m
Konkurent A 37,4 m
Konkurent B 36,6 m
Konkurent C 37,1 m

BOLJE / LO?IJE

Icon_AMS

ZAKLJU?AK: TEXTAR POSTI?E BOLJE REZULTATE OD SVIH SVOJIH KONKURENATA

Textar je postigao bolji rezultat od svih svojih konkurenata tokom toplog i hladnog ko?enja, a postigao je ?ak bolje rezultate i od OEM ko?ione plo?ice VW Passata Variant. Ovaj rezultat pokazuje upravo koliko visoko Textar ceni pitanje bezbednosti. Tako?e pokazuje da ko?ione plo?ice sa tr?i?ta rezervnih delova mogu da budu bolje od originalnih proizvoda koje ugra?uje proizvo?a? vozila. Pod uslovom da se odabere kvalitetan proizvod kao ?to je Textar.

Textar je najbezbedniji konkurent na tr?i?tu