Izjava o za?titi podataka

§?1 Informacija o prikupljanju li?nih podataka

(1) U nastavku ?emo vam pru?iti informacije o prikupljanju li?nih podataka prilikom kori??enja na?e veb-stranice. Li?ni podaci su svi podaci, koji se odnose na vas li?no, npr. ime, adresa, adrese e-po?te, korisni?ko pona?anje.

(2) Prema ?l.?4 st.?7 Op?te uredbe o za?titi podataka EU, odgovorno lice je TMD Friction Services GmbH, Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusen, info@tmdfriction.com (vidi dole na? Impresum). Sa na?im poverenikom za za?titu podataka mo?ete da stupite u kontakt preko adrese e-po?te Datenschutz@tmdfriction.com ili na?e po?tanske adrese, uz navo?enje ?der Datenschutzbeauftragte“ (u prevodu: poverenik za za?titu podataka).

(3) Ako stupite u kontakt sa nama putem e-po?te ili preko formulara za kontakt, sa?uva?emo podatke koje nam saop?tite (va?u adresu e-po?te i eventualno i va?e ime) da bismo odgovorili na va?a pitanja. Podatke, koji se pojavljuju u tom kontekstu, izbrisa?emo nakon ?to vi?e ne bude potrebno njihovo ?uvanje ili ?emo ograni?iti njihovu obradu ako postoje zakonske obaveze njihovog ?uvanja.

(4) Ako za pojedine funkcije iz na?e ponude anga?ujemo vr?ioce usluga po ugovoru ili ?elimo da va?e podatke koristimo u komercijalne svrhe, u nastavku ?emo vas detaljno informisati o odgovaraju?im postupcima. Pri tom navodimo i definisane kriterijume za trajanje ?uvanja.

§?2 Va?a prava

(1) U odnosu na nas, imate slede?a prava u vezi sa li?nim podacima:

 • pravo na informisanje,
 • pravo na ispravljanje ili brisanje podataka,
 • pravo na ograni?avanje obrade,
 • pravo na prigovor u vezi sa obradom podataka,
 • pravo na prenos podataka.

(2) Pored toga, imate pravo da se ?alite instituciji koja vr?i nadzor za?tite podataka u vezi sa na?om obradom va?ih li?nih podataka.

§?3 Prikupljanje li?nih podataka prilikom pose?ivanja na?e veb-stranice

(1) U slu?aju kada koristite veb-stranicu samo iz informativnih razloga, dakle, ako se niste registrovali niti ste nam na drugi na?in prosledili informacije, prikupljamo samo li?ne podatke, koje va? pregleda? prosle?uje na?em serveru. Ako ?elite da pregledate na?u veb-stranicu, prikupljamo slede?e podatke koji su nam iz tehni?kih razloga potrebni da bismo vam prikazali na?u veb-stranicu i garantovali stabilnosti i bezbednosti (pravnu osnovu za to predstavlja ?l. 6 st. 1 re?enica 1 pod f Op?te uredbe o za?titi podataka):

 • IP adresa
 • datum i vreme upita
 • vremenska razlika u odnosu na Grini?ko srednje vreme (GMT)
 • sadr?aj zahteva (konkretna stranica)
 • status pristupa/HTTP k?d statusa
 • prenesena koli?ina podataka
 • veb-stranica, sa koje dolazi zahtev
 • pregleda?
 • operativni sistem i njegov interfejs
 • jezik i verzija softvera pregleda?a.

(2) Pored gorenavedenih podataka, prilikom kori??enja na?e veb-stranice na va?em ra?unaru se memori?u kola?i?i (cookies). Kola?i?i su male tekstualne datoteke, koje se preko pregleda?a koji koristite memori?u na va?em hard disku i preko kojih se odre?ene informacije ?alju veb-lokaciji, koja je postavila kola?i? (u ovom slu?aju, to smo mi). Kola?i?i ne mogu da izvr?avaju programe niti da prenose viruse na va? ra?unar. Oni slu?e tome da se internet ponuda u celini u?ini prilago?enijom korisniku i efikasnijom.

(3) Primena kola?i?a:

a) Ova veb-stranica koristi slede?e vrste kola?i?a, ?iji su obim i na?in funkcionisanja obja?njeni u nastavku:

 • privremeni kola?i?i (pod b)
 • trajni kola?i?i (pod c).

b) Privremeni kola?i?i se automatski bri?u kada zatvorite pregleda?. U njih se posebno ubrajaju sesijski kola?i?i. Oni memori?u tzv. ID sesije, pomo?u kojeg razli?iti upiti va?eg pregleda?a mogu da se svrstaju u zajedni?ku sesiju. Na taj na?in va? ra?unar mo?e da bude prepoznat kada se vratite na na?u veb-stranicu. Sesijski kola?i?i se bri?u kada se odjavite ili zatvorite pregleda?.

c) Trajni kola?i?i se automatski bri?u nakon isteka prethodno odre?enog vremena, koje mo?e da se razlikuje u zavisnosti od kola?i?a. Kola?i?e mo?ete da izbri?ete bilo kada u sigurnosnim pode?avanjima va?eg pregleda?a.

d) Pode?avanja va?eg pregleda?a mo?ete da konfiguri?ete prema svojim ?eljama i npr. da odbijete prihvatanje kola?i?a tre?e strane ili svih kola?i?a. Skre?emo vam pa?nju na to da mo?da ne?ete mo?i da koristite sve funkcije ove veb-stranice.

Kola?i?i

Complianz

We use Complianz for cookie consent management.

Name Retention Function
Functional
cmplz_choice 365 days Store if a message has been dismissed
cmplz_id 365 days Store anonymized statistics
cmplz_all 365 days Store cookie consent preferences
complianz_consent_status 365 days Store cookie consent preferences
complianz_policy_id 365 days Register accepted cookie policy ID
cmplz_user_data 365 days Determines which cookiebanner to show
Sharing

For more information, please read the Complianz Privacy Policy.

WPML

We use WPML for locale management.

Name Retention Function
Functional
wp-wpml_current_language 1 day Store language settings
Sharing

This data is not shared with third parties.

Visual Composer

We use Visual Composer for website design.

Name Retention Function
Purpose pending investigation
vcc_cb_count
Sharing

This data is not shared with third parties.

Vimeo

We use Vimeo for video display.

Name Retention Function
Statistics
__utmt_player 10 minutes Track audience reach
vuid 2 years Store the user's usage history
Sharing

For more information, please read the Vimeo Privacy Policy.

WooCommerce

We use WooCommerce for webshop management.

Name Retention Function
Statistics
History.store Stores last visit
Sharing

This data is not shared with third parties.

Slider Revolution

Name Retention Function
Purpose pending investigation
rs6_overview_pagination
Sharing

This data is not shared with third parties.

Matomo

We use Matomo for website statistics.

Name Retention Function
Functional
MATOMO_SESSID session Prevent fraud
Sharing

This data is not shared with third parties.

Miscellaneous

Name Retention Function
Purpose pending investigation
country_selector_url
*-lzpageviews
_ga
Sharing

This data is not shared with third parties.

Naziv kola?i?a Poreklo Tip
ctcc_content_settings Cookie Consent WordPress plugin potreban
wp-postpass_
892189b21872fdcd50433adcb9909747
WordPress opcioni
wsal_wp_session WordPress opcioni
devicePixelRatio opcioni
_icl_current_language WPML WordPress plugin opcioni
_icl_visitor_lang_js WPML WordPress plugin opcioni
PHPSESSID PHP potreban
_pk_id.* Matomo (Piwik) opcioni
_pk_ses.* Matomo (Piwik) opcioni
wpml_referer_url WPML WordPress plugin opcioni
wpml_browser_redirect_test WPML WordPress plugin opcioni
wordfence_verifiedHuman Wordfence WordPress plugin opcioni
wfvt_* WordPress opcioni
_ga, _gat, _gid Google Analytics opcioni
Primena Vimeo komponenata

Na na?oj stranici koristimo komponente ponu?a?a Vimeo. Vimeo je usluga firme Vimeo LCC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, SAD. Prilikom svake posete na?oj veb-stranici koja je opremljena takvom kompomentom, ta komponenta omogu?ava da pregleda?, koji koristite, preuzme odgovaraju?i prikaz Vimeo komponente. Kada pose?ujete na?u stranicu, a istovremeno ste prijavljeni na Vimeu, Vimeo pomo?u informacijama prikupljenih preko komponente prepoznaje koju ta?no stranicu pose?ujete i te informacije povezuje sa Va?im li?nim nalogom kod Vimea. Ako kliknete npr. dugme “Play” ili ostavite odgovaraju?e komentare, te informacije ?e biti prosle?ene na Va? li?ni korisni?ki nalog kod Vimea i tamo ?e biti sa?uvane. Osim toga ?e informacija, da ste posetili na?u stranicu, biti prosle?ena Vimeu. To ?e se desiti nezavisno od toga da li ?ete npr. kliknuti na komponentu/ostaviti komentare ili ne.

Ako ?elite da Vimeu zabranite prosle?ivanje i ?uvanje podataka o Vama i Va?em pona?anju na na?oj stranici, morate da se odjavite sa Vimea, i to pre nego ?to posetite na?u stranicu. Napomene o za?titi li?nih podataka Vimea pru?aju u vezi sa tim vi?e informacija, pogotovo o tome kako Vimeo prikuplja i koristi podatke: https://vimeo.com/privacy

Uklju?ivanjem Vimeo video-snimaka mo?emo da vam predstavimo video-snimke Vimeo platforme, koje smo izabrali. Mi u tome vidimo opravdan interes za uklju?ivanje pojedina?nih video-snimaka. Prema tome, pravna osnova obrade li?nih podataka je ?l. 6, st. 1 sl. f Op?te uredbe o za?titi podataka.

Napominjemo da Vimeo mo?e da primeni Google analitiku i u vezi s tim upu?ujemo na mogu?nosti uskra?ivanja saglasnosti za Google analitiku (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sr) ili Google pode?avanja za upotrebu li?nih podataka u marketin?ke svrhe (https://adssettings.google.com/).

Google Analytics

(1) Ova veb-stranica koristi Google Analytics, analiti?ku internet uslugu kompanije Google Inc. (?Google“). Google Analytics upotrebljava tzv. ?kola?i?e“, tekstualne datoteke, koje se memori?u na va?em ra?unaru i koje omogu?avaju analizu va?eg kori??enja veb-stranice.
Informacije o va?em kori??enju ove veb-stranice, koje se generi?u preko kola?i?a, prenose se, po pravilu, na server kompanije Google u SAD i tamo se pohranjuju. S obzirom na to da smo aktivirali anonimizaciju IP adresa na ovoj veb-stranici, Google ?e na teritoriji dr?ava ?lanica Evropske unije i drugih dr?ava iz sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru prethodno skratiti va?u IP adresu. Google ?e koristiti informacije po nalogu vlasnika ove veb-stranice radi analize va?eg kori??enja veb-stranice, sastavljanja izve?taja o aktivnostima na veb-stranici i za pru?anje ostalih usluga u vezi sa kori??enjem veb-stranice i interneta za vlasnika ove veb-stranice.

(2) IP adresa koju je prosledio va? pregleda? se u okviru usluge Google Analytics ne povezuje sa drugim podacima Google-a.

(3) Pode?avanjem softvera pregleda?a mo?ete da spre?ite memorisanje kola?i?a. Me?utim, imajte na umu da u tom slu?aju ne?ete mo?i da koristite sve funkcije ove veb-stranice u punom obimu. Osim toga, mo?ete spre?iti da se podaci koji su kreirani preko kola?i?a i odnose se na va?e kori??enje veb-stranice (uklju?uju?i i va?u IP adresu) ?alju Google-u i da ih Google obra?uje, tako ?to ?ete sa slede?eg linka preuzeti i instalirati dodatak za pregleda?: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sr

(4) Ova veb-stranica koristi Google Analytics sa nastavkom ?_anonymizeIp()“. Na taj na?in se IP adrese obra?uju u skra?enom obliku, ?ime ne postoji mogu?nost njihovog povezivanja sa nekom osobom. Ukoliko prikupljeni podaci mogu da se dovedu u vezu sa nekom osobom, ta veza se automatski elimini?e i li?ni podaci se bri?u bez odlaganja.

(5) Upotrebljavamo Google Analytics da bismo analizirali na?u veb-stranicu i mogli da je redovno pobolj?avamo. Preko dobijenih statistika mo?emo da pobolj?amo na?u ponudu i da je u?inimo zanimljivijom za vas kao korisnika.

(6) Informacije drugih pru?alaca usluga: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436?1001. Uslovi kori??enja: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Pregled informacija o za?titi podataka: http://www.google.com/intl/sr/analytics/learn/privacy.html, kao i Izjava o za?titi podataka: https://policies.google.com/privacy?hl=sr.

Google reCAPTCHA

Na na?im veb-stranicama koristimo ?Google reCAPTCHA“ (u daljem tekstu ?reCAPTCHA“). Provajder je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Sa reCAPTCHA treba da se proveri da li unos podataka na na?im veb-stranicama (npr. u formularu za kontakt) vr?i ?ovek ili automatizovani program. reCAPTCHA pritom analizira pona?anje posetioca veb-stranice pomo?u razli?itih karakteristika. Ova analiza po?inje automatski, ?im posetilac pristupi veb-stranici. Za analizu reCAPTCHA procenjuje razli?ite informacije (npr. IP adresu, du?inu boravka posetioca na veb-stranici ili korisnikove pokrete mi?em). Podaci sakupljeni pri analizi se prosle?uju Google-u.

reCAPTCHA-analize se potpuno odvijaju u pozadini. Posetiocima veb-stranice se ne ukazuje na to da se odvija analiza.

Obrada podataka se vr?i na osnovu ?lana 6, stav 1, slovo f Op?te regulative o za?titi podataka. Operator veb-stranice ima legitimni interes da svoje veb-ponude za?titi od zlonamernog automatizovanog ?pijuniranja i SPAM-a.

Dodatne informacije o Google reCAPTCHA, kao i Izjavu o za?titi podataka Google-a mo?ete na?i na slede?im linkovima: https://www.google.com/intl/sr/policies/privacy/ i https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Matomo

Ova veb-stranica koristi Matomo (ranije Piwik), softver otvorenog koda za statisti?ku evaluaciju pristupa posetilaca. Matomo upotrebljava tzv. ?kola?i?e“, tekstualne datoteke, koje se memori?u na va?em ra?unaru i koje omogu?avaju analizu va?eg kori??enja veb-stranice. Informacije o va?em kori??enju ove internet ponude, koje se generi?u preko kola?i?a, ?uvaju se na na?em serveru. IP adresa se anonimizuje odmah nakon obrade i pre nego ?to bude sa?uvana. Instalaciju kola?i?a mo?ete da onemogu?ite odgovaraju?im pode?avanjem softvera pregleda?a. Me?utim, imajte na umu da u tom slu?aju ne?ete mo?i da koristite sve funkcije ove veb-stranice u punom obimu.

Mo?ete da odlu?ite da li ?e u va?em pregleda?u biti sa?uvan jedinstveni kola?i? za veb-analizu koji vlasniku veb-stranice omogu?ava prikupljanje i analizu razli?itih statisti?kih podataka. ?Ako ?elite da to odbijete, kliknite na slede?i link da biste u svom pregleda?u sa?uvali Matomo kola?i? za deaktiviranje.

Pravnu osnovu za prikupljanje va?ih li?nih podataka pomo?u gore opisanih kola?i?a predstavlja ?l. 6 stav 1 f) Op?te uredbe o za?titi podataka EU.