OBRATITE PA?NJU NA FALSIFIKATE!

Falsifikovani delovi ko?nica su vrlo ozbiljan problem. Pojedini kupci dolaze u isku?enje da kupe jeftinije proizvode na internetu, koji mogu biti potencijalno opasni falsifikati.
Kada je potrebno da zamenite ko?ione plo?ice, kupujte proizvode potvr?enog kvaliteta. Tako se garantuje najbolji u?inak kada je to najpotrebnije – u opasnim situacijama. Jeftini proizvodi koji se prodaju preko interneta su ?esto falsifikati koji pru?aju izuzetno lo? u?inak. Ne rizikujte sopstvenu bezbednost – posledice mogu biti kobne.

UVEK KUPUJTE ORIGINALNE DELOVE.

SAMO ONI GARANTUJU BEZBEDNOST KAKVU O?EKUJETE.

U SVIM SITUACIJAMA.

Iz tog razloga TMD Friction svake godine investira vi?e od 30 miliona evra u istra?ivanje i razvoj sa ciljem da vam pru?i nivo bezbednosti koji prevazilazi zakonske zahteve.

TMD Friction tako?e preduzima odlu?ne korake u borbi protiv piratskih proizvoda:

 1. Gde god je to mogu?e, TMD Friction koristi pakovanja sa hologramskim ?igom koja su za?ti?ena od falsifikovanja.
 2. Na teritoriji EU, TMD Friction pru?a podr?ku nadle?nim organima u identifikovanju falsifikata. Falsifikati se konfiskuju.
 3. Po pravilu, na?i proizvodi se uvek isporu?uje istim kanalima dostave i snabdevanja. Odstupanja se odmah proveravaju.
 4. TMD Friction sara?uje isklju?ivo sa ekskluzivnom mre?om distributera, ?to garantuje bezbedan lanac snabdevanja.

Na?alost, falsifikatori proizvoda u?e brzo. Falsifikati se ?esto ne mogu razlikovati od originala. Iz tog razloga imamo nekoliko saveta za servise i kupce.

NA?I SAVETI ZA SERVISE:

 • Kupujte samo od partnera od poverenja.
 • Uvek kupujte proizvode potvr?enog kvaliteta – to je u interesu kako va?ih korisnike, tako i va?e radionice.
 • Svojim korisnicima objasnite rizike u vezi sa samostalno kupljenim proizvodima za frikcione ko?nice. Kako biste bili sigurni, odbijte njihovu ugradnju.
 • Ukoliko imate bilo kakve sumnje da proizvod nije originalan, nazovite na? de?urni telefon. Bi?e nam drago da vam pomognemo.

NA?I SAVETI ZA KORISNIKE:

 • Kupujte ko?ione plo?ice i obloge samo u servisima od poverenja.
 • Zatra?ite savet od servisa. U njima rade profesionalci koji ?e vam ponuditi najbolji proizvod za va?u bezbednost.
 • Uvek kupujte proizvode potvr?enog kvaliteta. To je jedini na?in da koji obezbe?uje potpuno pouzdanost ko?ionog sistema u ekstremnim situacijama.
 • Ne dozvolite da vas zavede jeftina roba na internetu.
 • Ako imate bilo kakva pitanja ili sumnje, svi priznati proizvo?a?i ?e vam rado pomo?i.

VOZITE BEZBEDNO!

Da li mislite da su komponente ko?nice koje ste kupili falsifikati? Mo?emo vam pomo?i da proverite autenti?nost tih delova. Samo pozovite na? de?urni telefon.

*) Pa?nja: Ko?ione plo?ice su delovi ko?ionog sistema i samim tim sigurnosni delovi, pa svi radovi na njima moraju da se obavljaju uz najve?i oprez. Zamenu ko?ionih plo?ica treba da obavljaju samo osobe sa odgovaraju?im stru?nim znanjem. Radovi, koji nisu izvr?eni na odgovaraju?i na?in, mogu dovesti do potpunog otkazivanja ko?ionog sistema.