Vi?e od obi?nog kataloga

Va? li?ni onlajn katalog i marketin?ka usluga

Ekskluzivno za TMD Friction razvijen katalo?ki sistem koristi najaktuelnije katalo?ke podatke i nudi tra?enje pogodno za korisnika. Ova onlajn-platforma nije tek ise?ak iz kataloga TecDoc, ve? je ciljano usmerena na zahteve koji su potrebni za identifikaciju delova ko?nice.

Brakebook tako?e omogu?ava korisnicima da izrade kataloge spremne za ?tampanje prema svojim individualnim potrebama i u ?eljenim formatima. Koriste?i trenutne podatke i iste obrasce koje TMD Friction koristi za svoje vlastite Textar katalog papira, klijenti mogu da izrade svoje vlastite kataloge za celu paletu proizvoda, deo proizvoda, za proizvode pojedina?nih proizvo?a?a i ?ak za specijalne modele.

VI?E OD

0

PROIZVODā

TRA?ENJE VOZILA

Samo s 3 klika do pravih delova za Va?e vozilo.

EKSPERTSKO TRA?ENJE

Na?ite pravi deo koriste?i razne kriterije specifi?ne za grupu proizvoda kao ?to je ?irina, visina, debljina, broj indikatorā istro?enosti i jo? puno toga.

NOVI PROIZVODI

Novi proizvodi ?e automatski biti prikazani nakon svakog a?uriranja podataka.

A?URIRANJA

Svake nedelje a?uriramo Brakebook! Zato redovno proveravajte da vidite ?ta nudimo novo.

?TAMPANJE NA ZAHTEV

Izradite svoj vlastiti PDF katalog. Za va?u celu paletu proizvoda, neke proizvode, za proizvode odre?enih proizvo?a?a ili ?ak za specijalne modele.

ANDROID i IOS APLIKACIJE

Besplatno preuzimanje. Sada s prera?enim korisni?kim interfejsom i pobolj?anim opcijama za korisnika.

SKENER BAR-KODA

Pomo?u bar-koda prozvodi Textar mogu jednostavno da se identifikuju i da se preuzmu detaljne informacije.

SKENER ZA KO?IONE OBLOGE

Pomo?u aplikacije mo?ete odmah da uslikate ko?ionu oblogu. Brakebook ?e zatim analizirati preba?enu fotografiju, a Vi ?ete u tren oka dobiti rezultat na Va?em pametnom telefonu.

TEXTAR BRAKEBOOK APLIKACIJA

Katalo?ka aplikacija razvijena ekskluzivno za TMD Friction koristi najaktuelnije katalo?ke podatke i nudi tra?enje pogodno za korisnika. Aplikacija ciljano tra?i podatke kako bi identifikovala delove ko?nice. Katalo?ki podaci se automatski a?uriraju svake nedelje tako da a?uriranje aplikacije nije potrebno.

SKENER BAR-KODA

Pomo?u bar-koda prozvodi Textar mogu jednostavno da se identifikuju i da se preuzmu detaljne informacije.

?TAMPANJE NA ZAHTEV

Ekskluzivno za TMD Friction razvijen katalo?ki sistem koristi najaktuelnije katalo?ke podatke i nudi tra?enje pogodno za korisnika. Aplikacija ciljno tra?i podatke kako bi identifikovala delove ko?nice. Katalo?ki podaci se automatski a?uriraju svake nedelje tako da a?uriranje aplikacije nije potrebno.