INOVACIJA. PERFORMANSA. BEZBEDNOST.

JU?E. DANAS. SUTRA.

KVALITET. ZA SVE.

Vi?e od 1.600 obloga disk ko?nica, preko 1.650 ko?ionih diskova, 425 ko?ionih papu?a i 300 kompleta kao i 200 ko?ionih bubnjeva su dokaz da Textar nudi jedan od najve?ih asortimenata proizvoda za savremene automobile. Textar stoji iza kvaliteta bez kompromisa, dugog veka proizvoda i visoke udobnosti ko?enja. Na?i spacijalisti su za to razvili vi?e od 60 razli?itih mera za smanjenje buke. A na?a aktuelna generacija epad ko?ionih obloga pru?a zahvaljuju?i specijalnoj me?avini materijala savr?enu udobnost pri vo?nji i ble?tavo ?iste felne. Samo po sebi se podrazumeva da program proizvoda Textar uklju?uje i pribor potreban za instalaciju. I kod ko?ionih diskova Textar nudi kvalitet vode?e firme na tr?i?tu. Visokokvalitetni gus i potpuna prevlaka obezbe?uju visoku u?inkovitost, savr?enu sigurnost i dug vek trajanja. Ko?ione popu?e i pribor za ko?ione papu?e su dostupni za ?iroku paletu vozila. Pribor za ko?ione papu?e nudi izuzetne prednosti: zahvaljuju?i svim kompomentama potrebnih za instalaciju,a koje su sadr?ane u jednom priboru, monta?a je br?a i jednostavnija. Paleta proizvoda Textar tako?e obuhva?a indikatore istro?enosti, pribor, ko?ionu te?nost, sredstvo za ?i?enje ko?nica i mazivo kao i hidrauli?ke komponente* i alat za ko?nice. (*Dostupni u zavisnosti od regiona.)

SVE. SAMO NE KOMPROMISI.

Kada se radi o tehnologiji ko?enja na savr?enom nivou, s firmom Textar ste na pravom mestu. Ne poznajemo kompromise kada se radi o inovativnim re?enjima, najvi?em kvalitetu i maksimalnoj bezbednosti. I to je tako ve? vi?e od 100 godina. Nismo bez razloga dobavlja? i partner za razvoj vode?ih proizvo?a?a automobila u celom svetu.

qplus_textar_brake_pads

Ko?ione obloge

S vi?e od 1.600 obloga ko?ionog diska Textar raspola?e najobimnijim asortimanom za moderna vozila. Ova savr?ena pokrivenost evropskog tr?i?ta vozila uz zadivljuju?i kvalitet ?ini Textar idealnim re?enjem za tr?i?te rezervnih delova.

Prigu?ni podmeta? Q+

Q+ nudi dve posebne prednosti: dodatna prednost u pogledu estetike i dodatna prednost u pogledu u?inkovitosti kod prigu?enja. Smanjuje dosadno ?kripanje i pove?ava udobnost prilikom ko?enja.

epad

epad

Texter epad je beskompromisno re?enje za ?isto i tiho ko?enje. Epad od firme Textar je frikcioni materijal nove generacije koji je prvenstveno bio razvijen za tr?i?te originalne opreme kako bi se ostvarilo jasnije, ti?e i ugodnije ko?enje.

textar_brake_discs

Ko?ioni diskovi

Ko?ioni diskovi se proizvode uz uva?avanje O.E. tolerancija i savr?eno su uskla?ene s u?inkovito??u i parametrima istro?enosti na?ih Textar ko?ionih obloga.

Utilising cutting-edge brake technology, Textar brakes are precision engineered to offer maximum safety, performance and comfort.

textar_brake_shoes1

Ko?ione papu?e

Na? zahtev za kvalitet na?ih Textar ko?ionih popu?a uveliko prevazilazi evropski standard kontrole ECE R90. Na?e ko?ione popu?e su stoga idealna dopuna za Textar ko?ione bubnjeve i savr?eno pokrivaju potrebe evropskog tr?i?ta vozila.

textar_brake_drums1

Ko?ioni bubnjevi

O.E. kvalitet i kod ko?ionih bubnjeva: Textar ko?ioni bubnjevi se proizvode od visokokvalitetnog livenog ?elika i zato su izuzetno otporni na vru?inu u vezi otpornosti na istro?enost.

textar_brake_fluid

Ko?iona Te?nost

DOT 3, DOT 4, DOT 4 LV, DOT 5 – Sveobuhvatan proizvodni program firme Textar nudi tri individualno upotrebljive te?nosti koje savr?eno odgovaraju u pogledu bezbednosti.

textar_brake_cleaner_products

Sredstvo za ?i??enje ko?nica

Sredstvo za ?i??enje ko?nica firme Textar pouzdano uklanje ulje, mast, prljav?tinu i ne ostavlja tragove.

Cera Tec

Dugotrajno mazivo bez metala za ko?ione sisteme. Cerat Tec ne sadr?i bakar i kiseline i ?titi od grebanja i korozije.

Hydra?Tec

Mazivo za odr?avanje I za?titu. Za pokretne delove ko?ionih I kva?ionih sistema.

textar_tools

Alati

Textar ima ?iroku paletu profesionalnih alata za ko?nice koji su razvijeni za brza i u?inkovita re?enja u domenu zamene automobilskih ko?ionih komponetni od strane profesionalaca.

textar_abs_sensor

ABS senzori

ABS senzori su va?na komponenta sistema stabilnosti vo?nje kao ?to su ABS, ASR i ESP. Oni kontinuirano mere broj obrtaja to?kova i prosle?uju trenutne signale upravlja?koj jedinici. Textar trenutno nudi asortiman od preko 250 senzora, koji se stalno pro?iruje.

VRHUNSKI KO?IONI OKOVI. ZA VRHUNSKE MARKE.

ALFA ROMEO
ASTON MARTIN
AUDI
BAIC
BENTLEY
BMW
BRILLIANCE
BUGATTI
BUICK
BYD
CADILLAC

CHANGAN
CHERY
CHEVROLET
CHRYSLER
CITRO?N
DACIA
DAEWOO
DODGE
DONGFENG
FAW
FERRARI

FIAT
FORD
GAC
GEELY
GREATWALL
HAIMA
HONDA
HYUNDAI
JAC
JAGUAR
JEEP

JMC
KIA
LAMBORGHINI
LANCIA
LAND ROVER
LEXUS
LINCOLN
LOTUS
MASERATI
MAYBACH
MAZDA

MERCEDES-BENZ
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL/VAUXHALL
PEUGEOT
PORSCHE
PROTON
RENAULT
ROLLS-ROYCE
SAIC
SEAT

?KODA
SMART
SSANGYONG
SUZUKI
TESLA
TOYOTA
VOLKSWAGEN
VOLVO

TEXTAR.
BUDU?NOST KO?I UZ TEXTAR.

Dok drugi prate potrebe sada?njosti, mi ve? uveliko mislimo korak napred i stvaramo tehnologiju ko?enja sutra?njice. Zato ne ?udi ?to vozila orijentirana na budu?nost ?ele da koriste ko?ione okove firme Textar. Textar sigurno zaustavlja kako S model tako i novi X model high tech vozilā TESLA Motors. Novi BMW modeli i3 i i8 su tako?e opremljeni ko?ionim oblogama firme Textar kao standard. Ovde se susre?u prvaci svoje generacije s Brojem 1 ko?ione tehnologije. U pogledu brige za okolinu smo inovativno korak ispred drugih. Velika ve?ina ko?ionih obloga firme Textar su ve? nekoliko godina bez bakra, ?ime smo preduhitrili zakonske zahteve u ovom pogledu. Osim programa TMD Friction mi tako?e igramo glavnu ulogu u razvoju ECO klasifikacija standarda za frikcione materijale. Program TMD Friction Lightweight Technology je sada fokusiran na razvoj laganih i za okolinu zdravije ko?ione opreme. Ovom tehnologijom TMD Friction utire put za novu generaciju proizvoda na tr?i?tu rezervnih delova. Dok drugi slede standarde mi ih postavljamo. To je “savr?enstvo” na jo? ve?em nivou…

NE KAO ORIGINAL.
UVEK ORIGINALNI.

Dok se drugi proizvo?a?i usredsre?uju na cenu, za Textar je uvek na prvom mestu savr?en kvalitet. Mi u TMD-u ula?emo do tri godine u razvoj, testiranje i pu?tanje u prodaju svakog novog proizvoda proizvo?a?a originalnih delova. Znanje ste?eno razvojem originalnih delova se prenosi na na? program rezervnih delova. Zato mo?ete da budete sigurni da s Textarom dobijate najbolje.

Mi garantujemo:

  • Do 1.000 sati testiranja na testnom postrojenju
  • Intenzivni testovi za proveru udobnosti
  • Kompjuterizovana analiza karakteristika ko?enja i istro?enosti
  • Najstro?iji testovi pu?tanja u promet u realnim uslovima