Textar obuka

Vi?e znanja kroz obuku

Textar obuka

Automobilska industrija se odlikuje brzim tehnolo?kim razvojem. To se odnosi i na ko?nice koje imaju sve slo?enije sisteme i pove?ane zahteve u oblasti bezbednosti pa samim tim zahtevaju i ve?i i stru?niji anga?man tehni?ara. Iz tog razloga se nakon pro?ene po?etne obuke ve?tine i znanje treba stalno da obnavljaju. Firma TMD Friction nudi op?irne tehni?ke savete i programe obuke u vezi ko?nica i bezbednosti. To ?e vas u?initi jo? kompetentnijim i uspe?nijim u o?ima va?ih klijenata. Firma TMD Friction nudi razne module obuke koje je mogu?e individualno oblikovati i kombinovati.

Moduli obuke

Prakti?na obuka

Pored modula M1-M6 za koje se nudi teoretsko znanje tako?e nudimo obuku orijentisanu na usvajanje prakti?nih znanja.
Ovde se kroz prakti?ne ve?e produbljuje usvojeno znanje.