ALP ?N??? –

EN üSTüN SEV?YEDE FREN KONTROLü

ALP ?N??? –

EN üSTüN SEV?YEDE FREN KONTROLü

ALP ?N??? –

EN üSTüN SEV?YEDE FREN KONTROLü

ZORLU G?REV: STILFS VAD?S?NDE ALP ?N???

Birinci s?n?f diskli fren balatalar? kat? ve zorlu testlere maruz b?rak?l?r. Neticede birinci s?n?f diskli fren balatalar? her konuda ikna etmelidir. Hem frenleme konforu hem de güvenlik a??s?ndan. Textar diskli fren balatalar? laboratuvarda yüksek teknolojili test alanlar?nda ve yolda derinlemesine kontrol edilir.

Fakat Textar uzmanlar? bir ad?m daha ileriye gitmektedir: Stilfs vadisindeki bir Alp ini?inde. Alpler’in ikinci yüksek asfaltl? da? ge?idinde. Ba? d?ndüren yükseklikler ve dik yoku?lar. ?zellikle zorlu bir g?rev. Hem insan hem de teknoloji i?in.

?ki tan?nan OE diskli fren balatas? üreticisiyle do?rudan kar??la?t?rmada pedal bas?nca, sürtünme de?eri ve a??nma test edildi.

Textar test sürücüleri, yüzde 15 e?imli on sekiz kilometrelik bol virajl? bir güzergah?n üstesinden geldiler. Stilfs vadisi ?ok say?da turistik ve dinlenme gezilerini kapsayan a??r? trafi?iyle bilinir. 2007 y?l?nda “Top Gear” otomobil dergisi taraf?ndan “Dünyan?n en muhte?em sürü? yolu” unvan? verilmi?tir. Gerek?e: Güzergah, ola?anüstü bir ?evrede sportif bir sürü? ?eklini mümkün k?lmaktad?r. Bir fren a??r?l?k testi i?in en uygun ko?ullar.

Trenner_Alpen

TEST EVRES?: üSTüN SEV?YEDE FREN KONTROLü

Alp ini?leri her diskli fren balatas? i?in a??r? bir yüklenme anlam?na gelir. K?vr?ml? pistleri katetmek i?in sürekli fren yap?lmas? gerekir. K?salt?lm?? bir frenleme mesafesi burada hayati bir etki ta??yabilir.

Bu alan testinde ortalama pedal hissi, tüm test ak??? boyunca kontrol edilmi?tir.

?ni?te artan diskli fren balatas? s?cakl??? nedeniyle – inan?lmaz 700° C’ye kadar – diskli fren balatalar?n sürtünme de?eri dü?er ve a??nma artar. Frenleme gücünü, yani sürekli e?it kalan bir gecikmeyi korumak i?in, sürücü pedal bas?nc?n? art?rmal?d?r.

Ek olarak, diskli fren balatalar?n?n b?yle zorlu bir ini?ten sonra hangi sürtünme de?erine sahip olduklar?n? tespit etmek i?in belirli bir dinlenme süresi sonras? diskli fren balatalar?n?n sürtünme de?eri de kontrol edilmi?tir.

  • Textar diskli fren balatalar? bu yüksek ?s? olu?umuna dayanabildiler mi?
  • Hangi sürtünme de?erleri tespit edildi?

Bunlar heyecan verici sorular. Test sonu?lar? cevaplar? g?stermektedir.

Icon_Alpenabfahrt

SONU?LAR: EXTAR, D?SKL? FREN BALATASI TEST?NDE ?KNA ED?YOR

PEDAL BASINCI ORTALAMADA

Tan?nan OE markalar?yla rekabet k?yaslamas?nda Textar ?ne ge?ebiliyor. Alp ini?inde ortalama 45 N’lik bir pedal bas?nc?nda Textar, 40 N ile en dü?ük pedal bas?nc?n? sergiliyor. Test sürücüsü bu ?ekilde ini? esnas?nda daha az gü? kullan?m?na gerek duyar. ?nemli bir art? puan. ?zellikle ?rn. bay?rda bir trafik s?k???kl???n?n sonu gibi aniden meydana gelen tehlike durumlar?nda.

Textar 40N
Rakip A 45N
Rakip B 50N

DAHA ?Y? / DAHA K?Tü

SüRTüNME DE?ER? TEST?

Test sonras? sürtünme de?erini tespit etmek i?in fren sistemi so?uduktan sonra yeniden bir frenleme uygulan?r. Bu ?ekilde, diskli fren balatas?n?n ini?ten sonra hangi güce ula?t??? tespit edilir. ?ni?ten sonra sürtünme de?eri ne kadar yüksek olursa, frenleme i?leminde pedal gücü o kadar dü?ük olur. Daha dü?ük sürtünme de?erleri, ani bir frenleme esnas?nda fren mesafesini belirgin oranda uzat?r. Bunun sebepleri: Fren zor devreye girer ve daha yüksek pedal bas?n?lar? gereklidir.

Bu disiplinde Textar yeniden rakiplerinin ?nüne ge?mi? ve 0,46 μ ile en yüksek sürtünme de?erine ula?m??t?r. 0,39 μ’luk ortalama sürtünme de?eri kar??s?nda. Pratikte bu ?u anlama gelir: Textar diskli fren balatalar?na sahip ara? durmu?ken, rakipler hareket etmeye devam eder. ?zellikle a??r? durumlarda ?nemli bir kriter.

Bu nedenle biz fren teknolojilerini sürekli olarak geli?tiriyoruz. Textar diskli fren balatalar?, ani frenlemede sürtünme de?eri (s?cak de?er) artacak ?ekilde tasarlanm??t?r. Bu sayede sürücü, pedal bas?nc?n?n art?r?lmas?na gerek kalmad??? i?in daha iyi bir güvenlik hissine sahip olur.

Textar 0,46 μ
Rakip A 0,38 μ
Rakip B 0,33 μ

DAHA K?Tü / DAHA ?Y?

SICAK A?INMA TEST?

S?cak a??nma testinde de Textar liderdir. Tespit edilen test sonu?lar?, iki ini?ten olu?turulmu?tur. ?ok yüksek frenleme s?cakl?klar?na ra?men Textar, 0,74 mm ile diskli fren balatalar?nda en dü?ük a??nmay? g?sterir. Buna kar??n ortalama de?er 1,53 mm’dir.

Textar 0,74 mm
Rakip A 2,18 mm
Rakip B 1,68 mm

DAHA ?Y? / DAHA K?Tü

Icon_Alpenabfahrt

KANI: TEXTAR ?KNA ED?C? SONU?LARLA PARLIYOR

?ster pedal bas?nc? olsun, ister a??nma veya sürtünme de?eri Textar, Stilfs vadisindeki Alp ini?inde bilinen OE diskli fren balatas? üreticileriyle yap?lan k?yaslamada lider. Test sonu?lar? Textar markas?n?n yüksek kalite standartlar?n? onayl?yor – azami güvenlik ve en iyi fren konforu i?in. 100 y?l? a?k?n bir süredir.

Trenner_Alpen

SINIRLARI ZORLUYORUZ. BUNU S?ZLER ???N üSTLEND?K.