HER METRE ?NEML?

FREN BALATASI TEST?

HER METRE ?NEML?

FREN BALATASI TEST?

HER METRE ?NEML?

FREN BALATASI TEST?

Hedef ??areti S?nama: AMS Testi

AMS fren testi, fren mesafesini belirlemek i?in ?nde gelen bir Alman otomobil dergisi olan “Auto Motor und Sport” dergisinin geli?tirdi?i, uluslararas? tan?n?rl??a sahip bir testtir. Alman otomobil kulübü (ADAC) ve TüV (Alman test yetkilileri) bile bu teste at?fta bulunur.

TEST: FREN BALATALARI SICAK VE SO?UKKEN NASIL PERFORMANS G?STER?YOR?

Müsaade edilen brüt ara? a??rl???na ula?mak i?in, otomobile iki ki?inin yan? s?ra tanele?tirilmi? ?elik dolu ?uvallar yüklenir. Daha sonra, araba saatte 100 km h?zda giderken ard? ard?na on kez durdurulur. Bunun anlam?, fren disklerinin 700 °C s?cakl??a kadar ?s?nabilece?i yo?un bir h?zlanma ve fren d?ngüsüdür. Bu ko?ullarda, düz bir yüzey üzerindeyken de tam yüklü bir ara?la yoku? a?a?? giderken hissedilen ürkütücü s?nümlenme duygusunu simüle etmek de mümkündür. S?nümlenme, arac?n a??r yük ta??d??? durumda frenlerin etkisinin azalmas?n? tan?mlamak i?in kullan?lan bir terimdir.

Bu testte olu?an yüksek ?s?lar?n fren balatalar?nda sald??? ba?lay?c?lar fren balatas?yla disk aras?nda bri ya? filmi olu?turarak sürtünme katsay?s?n? ve fren performans?n? dü?ürür. AMS Testlerinde, fren balatalar?n?n so?uk ve s?cakken sergiledikleri ?zellikler hakk?nda bilgi edinmek amac?yla, sadece birinci ve onuncu frenleme uygulamalar? de?erlendirilir. Soru ?udur: Fren balatalar? yüksek ?s?larda da so?ukken g?sterdikleri performans? g?steriyor mu?

Icon_AMS

SONU?LAR: ?LüM YA DA KALIM ANLAMINA GELEB?LECEK FARKLAR

Audi A5 sonu?lar?

Textar so?uk ve s?cak frenlemede orijinal ekipman üreticisi malzemeyle ayn? performans? g?stermi? ve rakipleriyle kar??la?t?r?ld???nda da en istikrarl? sonu?lar? vermi?tir. Birinci ve onuncu frenleme uygulamas? aras?ndaki fark sadece 0,2 metre olmu?tur. Bu, üreticinin orijinal ekipman? kapsam?nda tak?lan fren balatas?n?n sergiledi?i mesafenin tam e?idir. Bir rakipte g?rülen en büyük sapma 2,8 metredir; bir otomobil boyunun yakla??k d?rtte ü?üne denk olan bu mesafe y?k?c? sonu?lara yol a?abilir

FREN MESAFES?

SICAK FRENLEME

OE 36,3 m
Textar 36,3 m
Rakip A 38,4 m
Rakip B 41,6 m
Rakip C 37,3 m

DAHA ?Y? / DAHA K?Tü

SO?UK FRENLEME

OE 36,1 m
Textar 36,1 m
Rakip A 37,5 m
Rakip B 38,8 m
Rakip C 42 m

DAHA ?Y? / DAHA K?Tü

VW Passat Variant

Frenler so?ukken, Textar fren balatalar? ve rakip ürünleri orijinal ekipman üreticisi malzemesinden daha iyi sonu? vermi?tir. Frenler s?cakken bile, sadece biri d???nda bütün fren balatalar?n?n fren mesafesi orijinal ekipman üreticisinin balatalar?na g?re daha k?sa olmu?tur. Textar bu alanda en güvenli tedarik?idir: Birinci ve onuncu frenleme uygulamas? aras?ndaki fark sadece 0,2 metre olmu?tur. Bu, orijinal ekipman üreticisinin ger?ekle?tirdi?i ?l?ümün e?idir. Bir rakipte, mesafeler aras?nda g?rülen en büyük fark 8,7 metre olmu?tur – bu mesafe, yakla??k iki otomobil boyudur ve ya?amakla ?lüm aras?ndaki fark? ifade eder.

FREN MESAFES?

SICAK FRENLEME

OE 38,6 m
Textar 37,1m
Rakip A 38,3 m
Rakip B 37,6 m
Rakip C 45,8 m

DAHA ?Y? / DAHA K?Tü

SO?UK FRENLEME

OE 38,4 m
Textar 36,9 m
Rakip A 37,4 m
Rakip B 36,6 m
Rakip C 37,1 m

DAHA ?Y? / DAHA K?Tü

Icon_AMS

SONU?: TEXTAR BüTüN RAK?PLER?NDEN DAHA ?Y? PERFORMANSA SAH?P

Textar so?uk ve s?cak frenlemede bütün rakiplerinden daha iyi performans g?stermi?, hatta VW Passat Variant’ta orijinal ekipman üreticisinin fren balatalar?ndan daha iyi sonu?lar sergilemi?tir. Bu sonu?, Textar’?n güvenlik konusuna ne kadar yüksek ?nem verdi?ini g?stermektedir. Ayn? zamanda da, sat?? sonras? pazar? fren balatalar?n?n ara? üreticisi taraf?ndan kullan?lan orijinal ürünlerden de iyi olabilece?ini vurgulamaktad?r. Textar gibi kaliteli bir ürün se?ilmesi ko?uluyla.

Textar alandaki en güvenli üreticidir