YEN?L?K. PERFORMANS. GüVENL?K.

DüN. BUGüN. YARIN.

KAL?TE. HERKES ???N.

1.600′den fazla diskli fren balatas?, 1.650′den fazla fren diski, 425 fren pabucu ve 300 kit ve ayr?ca 200 fren kampanas?… b?ylece Textar güncel olarak üretilen ara?lar i?in en geni? ürün ?e?itlili?inden birini sunmaktad?r. Textar tavizsiz kalite, uzun kullan?m ?mrü ve yüksek fren konforu demektir. Bunun i?in uzmanlar?m?z ?rne?in 60′dan fazla ses s?nümleme ?nlemi geli?tirmi?tir. Textar kutusunda elbette, kurulum i?in gerekli olan aksesuar da bulunmaktad?r. Ve epad diskli fren alatalar?m?z?n güncel jenerasyonu, ?zel malzeme kar???m? ile sürü? konforunun ?zellikle yüksek ve jantlar?n parlak bir temizlikte olmas?n? sa?lar. Textar, fren disklerinde de bir piyasa liderinin kalitesini sunar. Yüksek kaliteli d?küm ve tam yüzeyli kaplama: Bu yüksek performans, uzun kullan?m ?mrü ve güvence demektir. H?zl? ve kolay montaj i?in Textar program?nda, fren pabu?lar?n?n yan? s?ra fren pabucu kitleri de bulunmaktad?r. Bunlar olduk?a avantajl?d?r, ?ünkü montaj i?in gerekli olan tüm par?alar bir depolama yerinde kolayca bulunur ve h?zl?ca monte edilir. Textar ürün ?e?itlili?ini a??nma g?stergesi, aksesuar, fren s?v?s?, fren temizleme maddesi ve ya?lama maddesinin yan? s?ra fren hidroli?i* ve fren el aletleri* de tamamlar. (* B?lgeye ba?l? olarak mevcuttur.)

HEPS? VAR. TAV?Z HAR??.

Birinci s?n?f seviyede fren teknolojisi istiyorsan?z, Textar ile güvenli taraftas?n?z. Konu yenilik?i ??zümlere, en üstün kaliteye, maksimum güvenli?e ve en uygun fren konforuna gelince, hi? taviz vermeyiz. Ve bunu 100 y?l? a?k?n bir süredir yapmaktay?z. Dünya ?ap?nda lider otomobil üreticilerinin tedarik?isi ve geli?tirme orta?? olmam?z?n bir nedeni var.

qplus_textar_brake_pads

Fren balatalar?

1.600 üzerindeki disk fren balatalar?yla Textar, yap?m? sürmekte olan ara?lar konusunda en kapsaml? ürün yelpazesine sahiptir. Avrupa’da mevcut ara?larda ihtiyac?n orijinal donan?m kalitesinde mükemmel ?ekilde kar??lanmas? sayesinde Textar, yedek par?a piyasas?n?n ideal ??zümü haline geliyor.

Q+ S?nümleme takozu

Textar Q+ hem g?rsel ?ekicilikte hem de akustik s?nümlemede ?nemli avantajlar sunuyor. Kapsaml? bir geli?tirme ve test program?n?n sonucunda ortaya ??kan Textar Q+, benzersiz bir tekstil kompozisyonuna sahip.

epad

epad

Textar epad – temiz ve sessiz frenleme i?in tavizsiz ??züm. Textar’?n epad’i, esasen orijinal ekipman piyasas? i?in geli?tirilmi? olan ve sessiz, dü?ük jant tozu olu?umu ve iyi fren performans? ile dikkat ?eken gelece?in diskli fren balatas?d?r.

textar_brake_discs

Fren diskleri

Textar fren diskleri O.E. toleranslar?na uyularak üretilir ve Textar fren balatalar?m?z?n performans?na ve a??nma tutumuna mükemmel ?ekilde uyarlanm??t?r.

textar_brake_shoes1

Fren pabu?lar?

Textar fren pabu?lar?m?z?n ürün kalitesi ile ilgili iddiam?z Avrupa denetim standartlar? ECE R90’a dayan?r. Fren pabu?lar?m?z bu nedenle Textar fren kampanalar? i?in ideal tamamlay?c?d?r ve Avrupa’da mevcut ara?lardaki ihtiyaca mükemmel ?ekilde cevap veriyor.

textar_brake_drums1

Fren kampanalar?

O.E. kalitesi ayr?ca fren kampanalar? i?in de ge?erli: Textar fren kampanalar? yüksek de?erli d?kümden üretilir ve bu nedenle ?s?ya son derece dayan?kl?d?r ve a??nma dayan?m? a??s?ndan rakipsizdir.

textar_brake_fluid

Fren hidroli?i

DOT 3, DOT 4, DOT 4 LV, DOT 5?– Textar’?n kapsaml? ürün program? ü? ?zel olarak kullan?labilen, optimum güvenceli fren hidrolikleri.

textar_brake_cleaner_products

Fren temizleme maddesi

Textar’?n fren temizleme maddesi güvenilir bir ?ekilde ya?, gres ve kirleri temizler ve herhangi bir kal?nt? b?rakmaz.

Cera Tec

Fren sistemleri i?in metal i?ermeyen kal?c? ya?lama maddesi. Cera Tec, bak?r ve asit i?ermez ve ?izilmeye ve paslanmaya kar?? korur.

Hydra?Tec

Bakim ?ali?malari ve koruma I??I?n ya?layici. Fren ve kavrama sistemlerindeki hareketli aksam I?in.

textar_tools

Aletler

Textar profesyonel fren sistemi aletleri konusunda kapsaml? bir teklif sunuyor. Bu aletler, fren bile?enlerini de?i?tirirken uzmana h?zl? ve etkili bir ??züm sunmas? amac?yla geli?tirildi.

textar_abs_sensor

ABS Sens?rleri

ABS Sens?rleri t?pk? ABS, ASR ve ESP gibi sürü? denge sistemlerinin ?nemli bir par?as?d?r. Sürekli olarak tekerlek devir say?s?n? ?l?üp ge?erli sinyalleri kumanda cihaz?na iletir. Textar halen sürekli olarak geni?letilmekte olan 250’yi a?k?n sens?rden olu?an b ir program sunmaktad?r.

B?R?NC? SINIF D?SKL? FREN BALATALARI. B?R?NC? SINIF MARKALAR ???N.

ALFA ROMEO
ASTON MARTIN
AUDI
BAIC
BENTLEY
BMW
BRILLIANCE
BUGATTI
BUICK
BYD
CADILLAC

CHANGAN
CHERY
CHEVROLET
CHRYSLER
CITRO?N
DACIA
DAEWOO
DODGE
DONGFENG
FAW
FERRARI

FIAT
FORD
GAC
GEELY
GREATWALL
HAIMA
HONDA
HYUNDAI
JAC
JAGUAR
JEEP

JMC
KIA
LAMBORGHINI
LANCIA
LAND ROVER
LEXUS
LINCOLN
LOTUS
MASERATI
MAYBACH
MAZDA

MERCEDES-BENZ
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL/VAUXHALL
PEUGEOT
PORSCHE
PROTON
RENAULT
ROLLS-ROYCE
SAIC
SEAT

?KODA
SMART
SSANGYONG
SUZUKI
TESLA
TOYOTA
VOLKSWAGEN
VOLVO

GELECEK TEXTAR ?LE FREN YAPIYOR.

Di?erlerinin günümüzün gereksinimlerini giderdikleri yerde biz ?oktan bir ad?m ilerisini dü?ünüyor ve yar?n?n fren teknolojisini geli?tiriyoruz. Gelece?i hedefleyen ara?larda Textar’?n diskli fren balatalar?n?n kullan?lmas? bu nedenle bir mucize say?lmaz. TESLA Motors’a ait yüksek teknoloji ara?lar?n?n hem S modelini hem de yeni X modelini Textar güvenli bir ?ekilde durdurur. Yeni BMW i3 ve i8′ler de fabrika ??k???nda Textar ile donanm??t?r. Burada jenerasyonlar?n?n ilkleri fren teknolojisinin 1 numaras? ile birle?iyor. ?evreye kar?? duyarl?l?k konusunda da yenilik?i olarak ?ncülük yap?yoruz. TMD Friction Light Technology program? ile en uygun a??rl?kta ve b?ylece ?evreye kar?? daha duyarl? diskli fren balatalar? geli?tiriyoruz. B?ylece yedek par?a piyasas? ürünlerinin yeni bir jenerasyonu i?in liderlik yap?yoruz. Textar y?llard?r yedek par?a piyasas? i?in bak?r i?ermeyen diskli fren balatalar? sunmakta ve b?ylece bugünden yar?n?n ürün taleplerini yerine getirmektedir. Ve ayr?ca: TMD Friction, sürtünme malzemeleri i?in ECO s?n?fland?rma standard?n?n geli?tirilmesinde ?nemli bir rol oynam??t?r. Di?erleri standartlar? yerine getirir – biz geli?tiririz. Bu birinci s?n?f ileri g?rü?tür…

?LG?N? DE??L.
OR?J?NAL.

Di?er üreticilerin fiyata güvendikleri yerde biz birinci s?n?f kaliteye güveniyoruz. Ve TMD Friction markas? alt?nda yeni bir orijinal ekipman ürününü geli?tirmek, test etmek ve onaylamak i?in kendimize 3 y?la kadar zaman tan?yoruz. Bu, yedek par?a piyasas? i?in de faydal? olur: ?ünkü burada, orijinal ekipmanda oldu?u gibi geli?tirme ve üretimden gelen ayn? bilgi ve beceriden faydalan?l?r. Orijinalden ?a?may?n!

Size garanti ediyoruz:

  • 1.000 saate kadar laboratuvar testleri
  • Konfor tutumunun yo?un testleri
  • Fren ve sürtünme tutumunun bilgisayar kontrollü de?erlendirmesi
  • Ger?ek ko?ullarda en zorlu onay testleri