E?itim ve meslek geli?tirme sayesinde daha fazla bilgi

E?itim ve meslek geli?tirme sayesinde daha fazla bilgi

E?itim ve meslek geli?tirme

H?zl? teknolojik geli?imler otomobil endüstrisini ?ekillendiriyor. Ayr?ca fren alan?nda daha kompleks sistemler ve art?r?lm?? güvenlik fakt?rleri teknisyenlerden daima daha fazla talep i?erisinde olunmas?n? sa?l?yor. Bu nedenle becerileri ve mesleki e?itim do?rultusunda bilgi düzenli aral?klarla yenilenmelidir. TMD Friction fren ve emniyet konular?na y?nelik ayr?nt?l? teknik dan??manl?k ve e?itim programlar? sunuyor. Bu durum sizi, mü?terileriniz a??s?ndan daha bilgili ve daha ba?ar?l? bir konuma getirir. TMD Friction ki?iye ?zgü ?ekilde bir araya getirilebilen ve kombine edilebilen ?e?itli e?itim modülleri sunuyor.

E?itim modülleri

Pratik

Teorik bilginin ??retildi?i M1-M6 modüllerinin yan? s?ra, prati?e y?nelik e?itimler de sunmaktay?z.
Burada ??renilen bilgiler uygulamal? al??t?rmalarla peki?tirilir.