Bir katalogdan daha fazlas?

Ki?isel online katalo?unuz ve pazarlama servisiniz

TMD Friction i?in ?zel olarak geli?tirilmi? olan katalog sistemi, en güncel katalog verilerini kullanmakta ve kullan?c? dostu arama imkanlar? sunmaktad?r. Bu online platformu sadece TecDoc katalo?undan bir b?lüm olmakla kalmaz, ayr?ca fren par?alar?n?n tan?mlanmas? i?in gerekli olan taleplerine de odaklanmaktad?r.

Brakebook size ayr?ca kendi taleplerinize g?re ve kendi istedi?iniz formatlarda bas?labilecek yap?da kataloglar olu?turma imkan? sunar. Güncel verilerle ve TMD Friction’un Textar ka??t kataloglar? i?in kulland??? ayn? format taslaklar? vas?tas?yla ürünlerin bir k?sm?, belirli üreticilerin ürünleri veya hatta ?zel modeller i?in kataloglar olu?turabilirsiniz.

üRüNDEN

0

FAZLASI

ARA? ARAMA

Sadece 3 t?klamayla otomobiliniz i?in do?ru par?alar? bulabilirsiniz.

UZMAN ARAMA

Geni?lik, yükseklik, kal?nl?k, a??nma g?stergesi miktar? vs. gibi farkl? ürün grubuna ?zel kriterler yard?m? ile do?ru par?ay? bulun.

YENI KAY?TLAR

Yeni ürünler her veri güncellemesinden sonra otomatik olarak g?rüntülenir.

GüNCELLEMELER

Brakebook yay?n?n? her hafta güncellemekteyiz. Bu sebepten dolay? belirli aral?klarda ziyaret etmeniz faydal? olacakt?r.

?ZEL BASKI

Kendi katalog PDF’inizi olu?turunuz. Tüm ürün yelpazesi, ürünlerin bir k?sm?, belirli üreticilerin ürünleri veya hatta ?zel modeller i?in.

ANDROID VE IOS UYGULAMASI

ücretsiz indirilebilir. ?imdi yenilenmi? kumanda yüzeyi ve geli?tirilmi? kullan?c? k?lavuzu ile.

BARKOD TARAYICISI

Textar ürünleri rahat?a barkod yard?m?yla uygulama üzerinden tan?mlanabilir ve detayl? bilgiler ?a?r?labilir.

D?SKL? FREN BALATASI TARAYICISI

?u andan itibaren uygulama ile diskli fren balatas?n?n bir foto?raf?n? olu?turabilirsiniz. Yüklenilen foto?raf ard?ndan Brakebook taraf?ndan analiz edilir ve saniyeler i?erisinde sonu? ak?ll? telefonunuza g?nderilir.

TEXTAR BRAKEBOOK UYGULAMASI

Brakebook ayr?ca Android ve iPhone i?in App olarak da bulunur! En güncel Textar katalog verilerine do?rudan eri?iminiz olsun ve Textar ürünleri, OE ve referans numaralar?n? bulun – ger?ek zamanda! Textar App haftal?k olarak güncel ürün verileri sunuyor, App’in bir güncellemesini indirmek gerekli de?ildir ve fren par?alar?n?n tan?mlanmas? i?in ?zel taleplerle ilgilidir. Yeni Textar ürünleri App’in kendi alan?nda g?sterilir. ?imdi kullan?n: Ticaret ve at?lye i?in mükemmel.

BARKOD TARAYICISI

Textar ürünleri rahat?a barkod yard?m?yla uygulama üzerinden tan?mlanabilir ve detayl? bilgiler ?a?r?labilir.

?ZEL BASKI

TMD Friction i?in ?zel olarak geli?tirilmi? olan katalog uygulamas?, en güncel katalog verilerini kullanmakta ve kullan?c? dostu arama imkanlar? sunmaktad?r. Uygulama ?zellikle fren par?alar?n?n tan?mlanmas? i?in gerekli olan talepleri yerine getirir. Uygulaman?n güncellenmesine gerek olmadan katalog verileri otomatik olarak her hafta güncellenir.