SAHTELERE D?KKAT ED?N!

Sahte fren aksam? ger?ek bir sorundur. Baz? al?c?lar ?evrimi?i ucuz ürünler alarak para tasarruf etmenin ?ekicili?ine kap?labilir, ancak bunlar?n sahte ve tehlikeli olmas? muhtemeldir.
Fren disklerinizi de?i?tirmek gerekti?inde, markal? kalite ürünleri sat?n al?n. B?ylesi en fazla ihtiyac?n? duydu?unuz bir anda – acil bir durumda – yüksek kaliteli performans garantisi sunar. ?nternet’teki “f?rsatlar” ?o?u zaman taklittir ve dü?ük performans verir. Kendi güvenli?inizi tehlikeye atmay?n – sonucu ?lümcül olabilir.

HER ZAMAN OR?J?NAL PAR?A SATIN ALIN.

BEKLED???N?Z GüVENL??? ANCAK ONLAR TEM?N EDER.

HER DURUMDA.

TMD Friction olarak her y?l ara?t?rma ve geli?tirmeye 30 milyon avro yat?rmam?z?n nedeni de size yasal gereklikleri a?an bir güvenlik seviyesi sunmakt?r.

TMD Friction olarak ürün korsanl???na kar?? da kararl? ?nlemler al?yoruz:

 1. TMD Friction imkan oldu?unda hologram mühürlü, taklit edilemez ambalaj kullan?r.
 2. TMD Friction AB bünyesinde taklitleri belirleme konusunda gümrük yetkililerine destek verir. Taklitlere el konur.
 3. ürünlerimiz kural olarak her zaman ayn? nakliye kanallar?n? ve tedarik zincirlerini kullan?r. Sapmalar derhal soru?turulur.
 4. TMD Friction sadece münhas?r distribüt?rlük a?lar?yla i?birli?i yaparak güvenli bir tedarik zinciri sunar.

Ne var ki, ürün taklit?ileri h?zl? ??renir. ?o?u zaman, taklitler orijinallerden ay?rt edilemez. Bu nedenle tamirhanelere ve mü?terilere birka? tavsiyede bulunmak istiyoruz.

TAM?RHANELER ???N TAVS?YELER?M?Z:

 • Al?mlar?n?z? sadece güvenilir i? ortaklar?ndan yap?n.
 • Hem mü?terilerinizin, hem de at?lyenizin yarar? i?in, her zaman markal? kalite ürünleri sat?n al?n.
 • Mü?terilere kendi ald?klar? fren sürtünme ürünlerinin getirdi?i riskleri a??klay?n. Kendinizi güvene almak i?in, montaj?n? yapmay? kabul etmeyin.
 • Bir ürünün ?zgün olup olmad??? konusunda ku?kunuz varsa, yard?m hatt?m?z? aray?n. Size yard?mc? olmaktan her zaman mutluluk duyaca??z.

Mü?TER?LER ???N TAVS?YELER?M?Z:

 • Fren disk ve balatalar?n? sadece güvenilir bir tamirhaneden sat?n al?n.
 • Tamirhanenizin tavsiyelerini dinleyin. Burada, sizin güvenli?iniz i?in en iyi ürünü tavsiye edebilecek profesyonellerle kar?? kar??yas?n?z.
 • Her zaman markal? kalite ürünleri sat?n al?n. Bu, en a??r? ko?ullarda frenlerinize bütünüyle güvenebilmenizi sa?laman?n tek yoludur.
 • ?nternet f?rsatlar?na kanmay?n.
 • Sorular?n?n ya da ku?kular?n?z varsa, bütün tan?nm?? üreticiler size yard?mc? olmaktan mutluluk duyacakt?r.

ARACINIZI GüVENLE KULLANIN!

Sat?n ald???n?z fren aksam?n?n taklit oldu?unu mu dü?ünüyorsunuz? Par?alar?n ?zgünlü?ünü test etmenize yard?mc? olabiliriz. Hizmet yard?m hatt?m?z? araman?z yeterli olacakt?r.

*) Dikkat: Fren diskleri bir fren sisteminin par?as? olup güvenlik aksam? olarak nitelendirildi?inden, tüm i?lemlerin en yüksek ?zenle ger?ekle?tirilmesi gerekir. Fren diskleri sadece yeterli profesyonel bilgiye sahip ki?ilerce de?i?tirilmelidir. Gerekti?i gibi yap?lmam?? i?ler, fren sisteminin bütünüyle ar?zalanmas?yla sonu?lanabilir.