YEN?L?K. PERFORMANS. GüVENL?K.

DüN. BUGüN. YARIN.

BU KADARINDAN EM?N?Z!

Fren balatalar?n?n mükemmel ??zümü s?z konusuysa bu durumda bütün yollar Textar’a ??kar. ?ster kamyon, r?mork, ?ehir i?i otobüsü veya isterse ?ehirler aras? otobüs olsun, tüm Avrupal? ticari ara?lar?n %99 fren ??zümlerini bizde bulabilirsiniz. Ticari ara? fren balatalar?n?n dünya ?ap?nda lideri ve orijinal ekipmanda diskli fren/kampanal? frenlerin ve yedek par?a piyasas?n?n piyasa lideri olarak, sadece orijinal par?an?n garanti edebildi?i güvenli?i sunuyoruz. Textar’?n tüm kampanal? freni ile donat?lm?? ticari ara?lardan %70′inin Avrupa’da fren yap?yor olmas? bir tesadüf de?ildir.

Maksimum yenilik gücü ile: B?ylece ilk marka olarak yedek par?a piyasas?nda sadece güvenli ve rahat olan de?il ayn? zamanda daha verimli ve ?evre dostu olma konusunda da daha etkili olan hafif konstrüksiyon diskli fren balatalar? sunmaktay?z.

?MKANSIZI BA?ARMAK.

Büyük beklentiler i?erisinde misiniz? Daha fazlas?n? bekleyin! Uluslararas? yedek par?a pazar?nda patentli ba?lant? y?ntemiyle ve piyasaya sürülmü? üretim süre?lerinin orijinal ekipman? konusunda e?siz bir ürün program?d?r. Ticari ara? fren balatalar?m?z uzun ?mür, dü?ük disk ve kampana a??nmas? ve emniyetli fren gücünden olu?an mükemmel bir kar???m? sunuyor. 600′den fazla ?zelle?tirilmi? disk ve kampana fren balatalar? birinci s?n?f kalitenin bir kan?t?d?r.

Ara?, aks ve fren üreticileri ile birlikte her uygulama i?in optimum ??zümler geli?tiriyoruz. Ticari motorlu ara?larda, r?morklarda ayn? zamanda ?ehir i?i otobüsü ve ?ehirler aras? otobüste sahip oldu?umuz fren konusundaki tecrübemizden faydalan?yoruz. B?ylece piyasa lideri malzememiz kampanal? frenler T090 ile ve BPW akslar i?in geli?tirilmi?tir, malzeme T0100 ?zel olarak SAF ile ve SAF i?in. Her iki durumda Textar ilgili r?mork uygulamalar?nda orjinal donan?m tedarik?isidir.

Hem aks üreticisi hemde Textar logosunun yedek par?a piyasas?n?n ürününde yer alm?? olmas?na ?a??rmamak gerek. ?ehir i?i otobüsünde diskli balatalar i?in T7400 malzememiz ?imdiye kadar oldu?u gibi orijinal ekipmanda ilk tercihtir, bilhassa e?siz a??nma direnci olmas? nedeniyle. Textar program?na kaliteli fren balatalar?n yan? s?ra a??nma g?stergesi ve aksesuar da dahildir.

Ve gelece?e y?nelik etkin ve ?evre dostu fren ??zümlerini sunan, ticari ara?lara y?nelik yeni hafif konstrüksiyonlu fren balatalar? geli?imi sayesinde, Textar en yüksek talepleri kar??layabilecek bir ürün yelpazesi sunmaktad?r.

Z?RVEDEK? FREN BALATALARI. Z?RVEDEK? MARKALAR ???N.

BAOHUA/KIC BPW CNHTC CSEPEL DAF DENNIS DONGFENG EVOBUS FORD OTOSAN FOTON

FUWA GFA HALDEX HUALING TRUCK IRISBUS IVECO KAMAZ K?SSBOHRER KNORR-BREMSE KNOTT

MAN MCI MENARINI MERCEDES-BENZ MERITOR NEOPLAN OPTARE PREVOST RENAULT TRUCKS ROR

SAF-HOLLAND SCANIA SOLARIS VALX VAN HOOL VOLKSWAGEN VOLVO TRUCKS & BUSES WABCO (PERROT) WARSTEIN YUTONG

SINIRLARI ZORLUYORUZ.

Fren balatalar? ?zellikle de ticari ara?larda a??r? gereksinimlere ve yüklenmelere maruz kal?r. Burada sürtünme malzemesinin balata ta??y?c? plakaya güvenli bir ?ekilde ba?lanmas? ?ok ?nemlidir. Bundan dolay? TMD Friction Nfz disk fren balatalar?n?n üretiminde, uygulama ve termal yüküne ba?l? olarak, yenilik?i ve gü?lü mekanik ba?lant? y?ntemlerini kullanmaktad?r.

  • Pirin? pimli ?elik levha
  • Pirin? pimli d?küm levha
  • D?küm pimli d?küm levha (Entegral d?küm plakas?)
  • Genle?mi? metal ile ?elik levha, ayn? zamanda “weld mesh” olarak adland?r?lm??t?r
  • YEN? ! Pimli konstrüksiyon yap? plakas?

Avantaj?n?z: Y?ntemlerimiz, a??r? termal yüklerde dahi sürtünme malzemesinin balata ta??y?c? plakaya kal?c? bir ba?lant?s? olaca??n? garanti eder. Ve b?ylelikle güvenlik ve konfor ad?na mümkün olan en yüksek seviyeye sahiptir.

D?KüM KAPLAMA TA??MA PLAKAS?
PIMLI KAPLAMA TA??MA PLAKAS?
WELD MESH KAPLAMA TA??MA PLAKAS?

K?M? ZAMAN B?R ?EY?N DAHA AZ OLMASI DAHA FAZLA ANLAM TA?IR.

K?M? ZAMAN B?R ?EY?N DAHA AZ OLMASI DAHA FAZLA ANLAM TA?IR.

A??rl?k tasarrufu ve azalt?lm?? CO2 emisyonu ile maliyeti dü?ürmeyi ?evreye daha duyarl? olarak yollara koyulmay? – bunlar? hepsini, i?inde TMD Friction’a ait yeni hafif konstrüksiyonlu kaplama ta??ma plakas? Light Technology Programm kullan?lan, Textar’?n diskli fren balatalar? sunar. TMD Friction ?ncüdür ve bu yenilik?i ürünleri yedek par?a piyasas?nda ilk üretici olarak sunmaktad?r. Filo i?letmecileri a??s?ndan avantaj: Hafif konstrüksiyonlu fren balatalar? geometrisinde herhangi bir de?i?iklik olmad???ndan kolayca standart balatalar ile de?i?tirilebilir. Kullan?n ve masraflar? azalt?n.

ORTA YOLU BULMA? B?Z?MLE OLMAZ!

Ticari ara?lardaki fren balatalar? günlük yüksek yüklenmelere maruz kalmaktad?r, ?ünkü bir ara?ta fren yapmak, h?zland?rmaktan daha ?ok enerji gerektirir.
?rne?in: 40 t a??rl???ndaki bir kamyon, 3 saniyede ?ekilen acil fren ile birlikte 80 kmh’dan 0 km/h’ye dü?ürülmesi s?ras?nda fren gücü 3.300 kW iken, 340 kW motor gücü ile 45 saniyede 80 km/h’ye h?zland?r?labilir.
Bu, nispeten kü?ük yedek par?a fren balatas? i?in inan?lmaz derecede fazla bir yüklenmedir. Kaliteden ?dün vermek burada pahal?ya patlayabilir.

Textar güvenlik demektir. Sorgusuz sualsiz. Bu nedenle bir fren balatas?n? geli?tirme konusuna dayal? olarak kendimize 3 y?la kadar bir süre veriyoruz ve piyasaya sunulmadan ?nce zorlu testlere tabi tutuyoruz:

  • 300.000′e kadar test kilometresi ve 2.000 saate kadar kontrol konumu testi
  • Fren ve sürtünme tutumunun bilgisayar kontrollü de?erlendirmesi
  • Ger?ek ko?ullarda en zorlu onay testleri
  • Konfor davran???n?n yo?un testleri