Veri gizlili?i beyan?

§?1 Ki?isel verilerin toplanmas? hakk?nda bilgilendirme

(1) A?a??daki bilgilendirme, web sitemiz kullan?l?rken ki?isel verilerin toplanmas? hakk?ndad?r. Ki?isel veriler ad?n?z, adresiniz, e-posta adresleriniz, kullan?c? davran??lar?n?z gibi size ?zel olan tüm verilerdir.

(2) AB Genel Veri Gizlili?i Tüzü?ü (DS-GVO) Madde 4 Paragraf 7 uyar?nca, TMD Friction Services GmbH, Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusen, info@tmdfriction.com (künye sayfam?za bak?n) bundan sorumludur. Veri gizlili?i g?revlimize Datenschutz@tmdfriction.com e-posta adresi arac?l???yla veya posta adresimize “Veri gizlili?i g?revlisi” ekleyerek ula?abilirsiniz.

(3) Bizimle e-posta veya ileti?im formu arac?l???yla irtibata ge?ti?inizde, sorular?n?z? cevaplamak i?in payla?t???n?z verileri (e-posta adresiniz, varsa ad?n?z) muhafaza ediyoruz. Bu ba?lamda ortaya ??kan verileri, depolanmalar?na art?k gerek kalmad???nda siler veya yasal saklama gereklilikleri olu?ursa i?lenmelerini s?n?rland?r?r?z.

(4) Teklifimizin münferit i?levleri i?in yetkili servis sa?lay?c?lara ba?vurmam?z veya verilerinizi reklam ama?l? kullanmak istememiz halinde, ilgili i?lemler hakk?nda sizi a?a??da belirtildi?i üzere ayr?nt?l? olarak bilgilendiririz. Bunu yaparken, depolama süresi i?in belirlenmi? kriterleri de belirtiriz.

§?2 Haklar?n?z

(1) Sizinle ilgili ki?isel verilere ili?kin bize kar?? a?a??daki haklara sahipsinizdir:

 • Bilgilendirilme hakk?
 • Düzelttirme veya sildirme hakk?
 • ??lemenin k?s?tlanmas? hakk?
 • ??lemeye itiraz hakk?
 • Verilerin iletilebilmesi hakk?

(2) Ayr?ca, ki?isel verilerinizin taraf?m?zdan i?lenmesi hakk?nda bir veri gizlili?i denetim makam?na ?ikayette bulunma hakk?na sahipsinizdir.

§?3 Web sitemiz ziyaret edildi?inde ki?isel verilerin toplanmas?

(1) Web sitemizin sadece bilgi edinme ama?l? kullan?lmas?, yani bizimle kay?t olarak veya ba?ka bir suretle bilgi payla?maman?z halinde, yaln?zca taray?c?n?z?n sunucumuza iletti?i ki?isel verileri toplar?z. Web sitemizi incelemek istedi?inizde, web sitemizi g?rüntüleyebilmek, istikrarl? ve güvenli bir ?ekilde ?al??mas?n? sa?layabilmek i?in teknik olarak gerekli olan a?a??daki bilgileri toplar?z (yasal dayana??: DS-GVO Madde 6 Paragraf 1 Cümle 1 Madde f):

 • IP adresi
 • ?ste?in tarih ve saati
 • Greenwich Saati (GMT) uyar?nca saat dilimi fark?
 • ?ste?in i?eri?i (somut sayfa)
 • Eri?im durumu/HTTP durum kodu
 • Her seferinde iletilen veri miktar?
 • ?ste?in geldi?i web sitesi
 • Taray?c?
 • ??letim sistemi ve arayüzü
 • Taray?c? yaz?l?m?n?n dili ve sürümü

(2) Belirtilen verilere ek olarak, web sitemizi kulland???n?zda bilgisayar?n?zda ?erezler saklan?r. ?erezler, sabit sürücünüzde kulland???n?z taray?c?ya tahsis edilmi? ?ekilde saklanan ve ?erezi yerle?tiren yere (burada bize) belirli bilgileri g?nderen kü?ük metin dosyalar?d?r. ?erezler, programlar ?al??t?ramaz veya bilgisayar?n?za virüs bula?t?ramazlar. ?nternet hizmetinin genel olarak daha kullan?c? dostu ve etkili bir ?ekilde sunulmas?n? sa?larlar.

(3) ?erez kullan?m?:

a) Bu web sitesi, kapsam ve i?leyi?leri a?a??da a??klanan ?u tür ?erezler kullan?r:

 • Ge?ici ?erezler (bkz. b)
 • Kal?c? ?erezler (bkz. c)

b) Ge?ici ?erezler taray?c? kapat?ld???nda otomatik olarak siliniz. Oturum ?erezleri bunlar aras?ndad?r. Bunlar, taray?c?n?zdan gelen farkl? isteklerin ortak bir oturuma tahsis edilebilece?i bir oturum kimli?i depolarlar. B?ylece web sitemize geri d?ndü?ünüzde, bilgisayar?n?z tan?n?r. Oturumu sonland?rd???n?zda veya taray?c?y? kapatt???n?zda, oturum ?erezleri silinir.

c) Kal?c? ?erezler, ?ng?rülen ve ?erezlere ba?l? olarak farkl?l?k g?sterebilen süre sonunda otomatik olarak silinir. ?erezleri, taray?c?n?z?n güvenlik ayarlar?nda diledi?iniz zaman silebilirsiniz.

d) Taray?c? ayarlar?n?z? diledi?iniz ?ekilde yap?land?rabilir ve ü?üncü taraf ?erezlerin veya tüm ?erezlerin kullan?lmas?n? reddedebilirsiniz. ?te yandan, bu durumda web sitemizin tüm ?zelliklerini kullanamayabilece?inizi bildirmek isteriz.

?erezler

Complianz

We use Complianz for cookie consent management.

Name Retention Function
Functional
cmplz_choice 365 days Store if a message has been dismissed
cmplz_id 365 days Store anonymized statistics
cmplz_all 365 days Store cookie consent preferences
complianz_consent_status 365 days Store cookie consent preferences
complianz_policy_id 365 days Register accepted cookie policy ID
cmplz_user_data 365 days Determines which cookiebanner to show
Sharing

For more information, please read the Complianz Privacy Policy.

WPML

We use WPML for locale management.

Name Retention Function
Functional
wp-wpml_current_language 1 day Store language settings
Sharing

This data is not shared with third parties.

Visual Composer

We use Visual Composer for website design.

Name Retention Function
Purpose pending investigation
vcc_cb_count
Sharing

This data is not shared with third parties.

Vimeo

We use Vimeo for video display.

Name Retention Function
Statistics
__utmt_player 10 minutes Track audience reach
vuid 2 years Store the user's usage history
Sharing

For more information, please read the Vimeo Privacy Policy.

WooCommerce

We use WooCommerce for webshop management.

Name Retention Function
Statistics
History.store Stores last visit
Sharing

This data is not shared with third parties.

Slider Revolution

Name Retention Function
Purpose pending investigation
rs6_overview_pagination
Sharing

This data is not shared with third parties.

Matomo

We use Matomo for website statistics.

Name Retention Function
Functional
MATOMO_SESSID session Prevent fraud
Sharing

This data is not shared with third parties.

Miscellaneous

Name Retention Function
Purpose pending investigation
country_selector_url
*-lzpageviews
_ga
Sharing

This data is not shared with third parties.

?erez ad? Kaynak Tür
ctcc_content_settings Cookie Consent WordPress eklentisi gerekli
wp-postpass_
892189b21872fdcd50433adcb9909747
WordPress iste?e ba?l?
wsal_wp_session WordPress iste?e ba?l?
devicePixelRatio iste?e ba?l?
_icl_current_language WPML WordPress eklentisi iste?e ba?l?
_icl_visitor_lang_js WPML WordPress eklentisi iste?e ba?l?
PHPSESSID PHP gerekli
_pk_id.* Matomo (Piwik) iste?e ba?l?
_pk_ses.* Matomo (Piwik) iste?e ba?l?
wpml_referer_url WPML WordPress eklentisi iste?e ba?l?
wpml_browser_redirect_test WPML WordPress eklentisi iste?e ba?l?
wordfence_verifiedHuman Wordfence WordPress eklentisi iste?e ba?l?
wfvt_* WordPress iste?e ba?l?
_ga, _gat, _gid Google Analytics iste?e ba?l?
Vimeo Bile?enlerinin Kullan?lmas?

Sayfam?zda tedarik?i Vimeo’nun bile?enlerini kullan?yoruz. Vimeo, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, ABD adresinde yerle?ik Vimeo LCC ?irketinin bir hizmetidir. Bu gibi bir bile?enle donat?lm?? sayfam?z? her ?a??rd???n?zda bu bile?en, kulland???n?z taray?c?n?n Vimeo bile?enlerinin ilgili bir g?rünümünün indirilmesini sa?lar. Sayfam?z? ?a??rd???n?zda, bu s?rada Vimeo’da oturum a?m?? olman?z durumunda, Vimeo bile?en arac?l???yla derlenmi? bilgileri, somut olarak hangi sayfay? kulland???n?z? tan?yacak ve bu bilgileri Vimeo kapsam?ndaki ki?isel kullan?c? hesab?n?za atayacakt?r. ?rne?in “Play” butonuna basman?z ya da belirli yorumlarda bulunman?z halinde, bu bilgiler Vimeo’daki ki?isel kullan?c? hesab?n?za iletilecek ve orada kaydedilecektir. Bunun d???nda, Vimeo’ya sayfam?z? ziyaret etti?iniz bilgisi de aktar?lacakt?r. Bu aktar?m i?lemi, ?rne?in bile?enlere t?klay?p t?klamaman?zdan ya da yorum yap?p yapmaman?zdan ba??ms?z olarak ger?ekle?ir.

Sizinle ilgili ve internet sayfam?zdaki hareketlerinizle ilgili bilgilerin aktar?lmas?n? ve Vimeo taraf?ndan kaydedilmesini istemiyorsan?z, sayfam?z? ziyaret etmeden ?nce Vimeo oturumunuzu kapatm?? olman?z gerekir. Ba?ta verilerin Vimeo taraf?ndan derlenip kullan?lmas? olmak üzere, Viemo’nun gizlilik politikas? daha ayr?nt?l? bilgi i?ermektedir: https://vimeo.com/privacy

Vimeo videolar?n?n entegre edilmesi sayesinde Vimeo platformundan se?mi? oldu?umuz videolar? size sunma imkan?na sahip olduk. Münferit Vimeo videolar?n?n entegre edilmesiyle alakal? hakl? ??karlar?m?z? g?zetiyoruz. Ki?isel bilgilerinizin i?lenmesiyle alakal? hukuki dayanak mad. 6 par. 1 lit f DSGVO’dur.

Vimeo’nun Google Analytics kullanabilece?ine ve Google-Analytics ile ilgili Opt-Out se?eneklerinin bulundu?una (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr); ayr?ca pazarlama amac?yla veri kullan?m?yla ilgili Google ayarlar?na (https://adssettings.google.com/) dikkat ?ekmek isteriz.

Google Analytics

(1) Bu internet sayfas? bir Google Inc. (“Google”) web analiz hizmeti olan Google Analytics’i kullan?r. Google Analytics, “?erezler” olarak adland?r?lan ve bilgisayar?n?zda depolanan ve web sitesinin kullan?m?n?n analizini sa?layan metin dosyalar?n? kullan?r.
Bu web sitesi kullan?m?n?zla ilgili olarak ?erez taraf?ndan olu?turulan bilgiler esasen Google taraf?ndan Amerika Birle?ik Devletleri’ndeki bir sunucuya iletilir ve orada saklan?r. Bu web sitesinde IP anonimle?tirme i?levinin taraf?m?zdan etkinle?tirilmesi halinde IP adresiniz, Avrupa Birli?i ülkeleri veya di?er Avrupa Ekonomi Alan? S?zle?mesi üye ülkeleri dahilinde Google taraf?ndan ?nceden k?salt?l?r. Bu sayfan?n i?leticisi ad?na Google; internet sayfas? kullan?m?n?z? de?erlendirmek, internet sayfas? aktiviteleri hakk?nda raporlar haz?rlamak ve internet sayfas? i?leticisi i?in internet sayfas? kullan?m? ve internet kullan?m?yla ilgili di?er hizmetleri sunmak i?in bu bilgileri kullan?r.

(2) Google Analytics ?er?evesinde taray?c?n?zdan aktar?lan IP adresi, Google’?n di?er verileriyle birle?tirilmez.

(3) ?erezlerin kaydedilmesini taray?c? program?n?z?n buna y?nelik bir ayar?yla engelleyebilirsiniz, ancak bu durumda bu web sitenin bir?ok fonksiyonunu tam kapsam?yla kullanamayabilece?inizi belirtmek isteriz. Bunun yan? s?ra ?erezler taraf?ndan üretilen ve internet sayfas?n?n kullan?m?yla ilgili verilerin (IP adresiniz de dahil) Google ?irketinde toplanmas?n? ve bu verilerin Google taraf?ndan i?lenmesini, a?a??daki linkte bulunan taray?c? eklentisini (Browser-Plug-in) indirip yükleyerek engelleyebilirsiniz:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr

(4) Bu internet sayfas?, “_anonymizeIp()” uzant?l? Google Analytics kullanmaktad?r. Bu sayede IP adresleri k?salt?larak i?lenir, b?ylelikle ki?iyle ili?kilendirilebilmesi imkans?z k?l?n?r. E?er hakk?n?zda derlenen veriler herhangi bir ki?iyi tan?mlamak i?in kullan?lan bilgiler ile ili?kilendirilecek olursa, bu ili?kilendirmenin derhal ?nüne ge?ilir ve ki?isel veriler hemen silinir.

(5) ?nternet sayfam?z? analiz etmek ve düzenli olarak iyile?tirmek i?in Google Analytics kullanmaktay?z. Elde edilen istatistikler sayesinde hizmetlerimizi iyile?tirip kullan?c? olarak sizin i?in daha ilgi ?ekici hale getirebiliriz.

(6) ü?üncü sunucular?n bilgileri: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, ?rlanda, Faks: +353 (1) 436?1001. Kullan?m ko?ullar?: http://www.google.com/analytics/terms/tr.html, Veri korumaya genel bak??: http://www.google.com/intl/tr/analytics/learn/privacy.html, ve Veri Koruma Beyannamesi: http://www.google.com/intl/tr/policies/privacy.

Google reCAPTCHA

Web sitelerimizde “Google reCAPTCHA” (bundan b?yle “reCAPTCHA”) kullan?yoruz. Bu hizmet, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD (“Google”) taraf?ndan sa?lanmaktad?r.

reCAPTCHA, sitemize girilen bilgilerin (ileti?im formu gibi) bir insan taraf?ndan m? yoksa otomatik bir program taraf?ndan m? girildi?ini kontrol etmek i?in kullan?l?r. reCAPTCHA bunu yapmak i?in web sitesi ziyaret?isinin davran???n? ?e?itli ?zelliklerine g?re analiz eder. Bu analiz, web sitesi ziyaret?isi web sitesine girer girmez otomatik olarak ba?lar. reCAPTCHA analiz i?in ?e?itli bilgileri de?erlendirir (?r. IP adresi, ziyaret?inin web sitesinde ne kadar süre kald??? veya kullan?c? taraf?ndan yap?lan fare hareketleri). Analiz s?ras?nda toplanan veriler Google’a iletilir.

reCAPTCHA analizleri tamamen arka planda yürütülür. Web sitesi ziyaret?ilerine b?yle bir analiz yap?ld??? bildirilmez.

Verilerin i?lenmesi, mad. 6 par. 1 lit. f DSGVO uyar?nca yap?l?r. Web sitesi operat?rü, siteyi k?tü ama?l? otomatik tarama ve istenmeyen postadan korumak i?in me?ru bir ??kara sahiptir.

Google reCAPTCHA ve Google’?n gizlilik politikas? hakk?nda daha fazla bilgi i?in lütfen a?a??daki ba?lant?lar? ziyaret edin: https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/ ve https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Matomo

Bu web sitesi, ziyaret?i eri?iminin istatistiksel analizi i?in a??k kaynak kodlu Matomo (eski ad?yla Piwik) yaz?l?m?n? kullan?r. Matomo “Cookies” olarak bilinen, bilgisayar?n?za kaydedilen ve sizin vas?tan?zla web sitesinin kullan?m?n? analiz edebilen metin dosyalar? olan ?erezleri kullan?r. Bu ?nternet hizmetini kullan?m?n?z hakk?nda ?erez taraf?ndan olu?turulan bilgiler sunucumuzda kaydedilir. IP adresi, i?lendikten hemen sonra ve depolanmadan ?nce anonimle?tirilir. ?erezlerin kurulumunu taray?c? yaz?l?m?n?z?n ilgili ayar? ile engelleyebilirsiniz; ancak bu durumda gerekli g?rülürse bu web sitesinin bütün i?levlerini tam olarak kullanamayaca??n?z? bildirmek isteriz.

Web sitesinin operat?rünün ?e?itli istatistiksel verileri toplamas?na ve analiz etmesine izin vermek i?in taray?c?n?zda a??k?a bir web analizi ?erezi yerle?tirilip yerle?tirilemeyece?ine karar verebilirsiniz. ?Yerle?tirmemeye karar verirseniz, Matomo devre d??? b?rakma ?erezini taray?c?n?za b?rakmak i?in a?a??daki ba?lant?y? t?klay?n.

Yukar?da a??klanan ?erezler yard?m?yla ki?isel bilgilerinizin toplanmas?yla ilgili yasal dayanak, AB Veri Gizlili?i Temel Düzenlemesindeki 6. maddenin 1 f) f?kras?d?r.